Primarul din Mangalia desfiinţează un muzeu deschis de Vasile Pârvan. Muzeul Callatis a devenit o structură în cadrul Direcţiei de Cultură şi Sport

0
3845

Muze­ul Cal­la­tis, insti­tu­ţie cul­tu­ra­lă cu tra­di­ţie, care deţi­ne une­le din cele mai impor­tan­te ves­ti­gii ale cetă­ţi­lor gre­ceşti, a fost desfi­inţat, el deve­nind par­te a unei dire­cţii de cul­tu­ră şi sport.

În 2013, muze­ul a deve­nit secţie în cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis şi şi‑a pier­dut per­so­na­li­ta­tea juri­di­că. Acest lucru a fost posi­bil după ce con­si­li­e­rii locali au apro­bat hotă­rârea ini­ţi­a­tă de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. Com­ple­xul înglo­ba muze­ul, casa de cul­tu­ră, bibli­o­te­ca româ­nă şi bibi­o­te­ca fran­ce­ză.

Numai că s‑a luat deci­zia în mod ile­gal, fără avi­zul pre­a­la­bil al Comi­si­ei Naţio­na­le a Muze­e­lor şi Cole­cţi­i­lor, deşi legea spu­ne clar că ori­ce reor­ga­ni­za­re are nevo­ie de avi­zul pre­a­la­bil al aces­tei comi­sii. Avi­zul a venit ulte­ri­or, după o lună şi jumă­ta­te.

Pos­tu­ri­le de cer­ce­tă­tor, desfi­inţa­te

În 2015, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a vrut să trans­for­me acest com­plex în dire­cţie în cadrul pri­mă­ri­ei, în con­di­ţi­i­le în care muze­ul are patri­mo­niu arhe­o­lo­gic, care nu poa­te fi deţi­nut de ori­ce insti­tu­ţie. În ace­la­şi an, Minis­te­rul Cul­tu­rii s‑a pro­nu­nţat ferm că nu se poa­te intro­du­ce acest com­plex în sub­or­di­nea pri­mă­ri­ei şi că a fost sufi­cien­tă reor­ga­ni­za­rea din 2013.

În toam­na lui 2016, pri­ma­rul a desfi­inţat toa­te pos­tu­ri­le de cer­ce­tă­tor şi muze­o­graf care erau inclu­se în regis­trul arhe­o­lo­gi­lor din Româ­nia. Însă, la pre­siu­ni­le minis­te­ru­lui, ale dire­cţi­ei de cul­tu­ră, ale aca­de­mi­ei, pri­ma­rul a renu­nţat să desfi­inţe­ze aces­te pos­turi. Pos­tu­ri­le de arhe­o­logi şi cer­ce­tă­tori erau foar­te impor­tan­te pen­tru că în Man­ga­lia, ori­un­de bagi cazma­ua în pământ, dai de ves­ti­gii: un frag­ment de cera­mi­că, un mor­mânt, un capi­tel.

Cum a deve­nit muze­ul par­te a unei dire­cţii de cul­tu­ră şi sport

În noiem­brie, pri­ma­rul a reve­nit cu o nouă orga­ni­gra­mă pe care a propus‑o spre apro­ba­re con­si­li­u­lui local prin care desfi­inţa doar un post de cer­ce­tă­tor şi un post de muze­o­graf, şi toa­te cele­lal­te pos­turi din muzeu deve­neau vacan­te.

Dato­ri­tă pre­siu­nii, pri­ma­rul a renu­nţat să mai pună în dez­ba­te­rea con­si­li­u­lui local situ­a­ţia muze­u­lui. În decem­brie, cu trei zile îna­in­te de Cră­ciun, pri­ma­rul a pro­pus o nouă orga­ni­gra­mă prin care desfi­inţa com­ple­xul cul­tu­ral fără avi­zul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii şi al Comi­si­ei Naţio­na­le a Muze­e­lor şi Cole­cţi­i­lor şi unea muze­ul, bibli­o­te­ca româ­nă, bibli­o­te­ca fran­ce­ză, sta­dio­nul, săli­le de sport şi cine­ma­to­gra­fe­le în Dire­cţia de Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia. Recent, s‑a orga­ni­zat con­curs pen­tru fun­cţia de direc­tor al Dire­cţi­ei de Cul­tu­ră şi Sport. Con­cur­sul a fost câş­ti­gat de con­si­li­e­rul local Lucian Nichi­ta, mem­bru PNL.

Patri­mo­ni­ul unui muzeu nu poa­te fi deţi­nut de o dire­cţie

Magda­le­na Tiţă, direc­to­rul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Cul­tu­ră Con­stanţa, spu­ne că, pe linia Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, nu poa­te anu­la o hotă­râre de con­si­liu local şi că doar pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Adri­an Nico­la­es­cu, poa­te ata­ca în con­ten­cios deci­zia. „Este sin­gu­rul caz la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa cu care ne con­frun­tăm, dar ştiu că prin ţară au mai avut loc ast­fel de situ­a­ţii“, spu­ne Magda­le­na Tiţă.

Repre­zen­tan­ta Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Cul­tu­ră spu­ne că patri­mo­ni­ul unui muzeu nu poa­te fi deţi­nut de o dire­cţie de cul­tu­ră şi sport. De ase­me­nea, o dire­cţie de cul­tu­ră şi sport nu are voie, prin lege, să cea­ră des­căr­ca­rea de sar­ci­nă arhe­o­lo­gi­că, ci doar insti­tu­ţi­i­le muze­a­le de pro­fil sau uni­ver­si­tă­ţi­le.

Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, nu a dorit să comen­te­ze situ­a­ţia în care a ajuns cel mai ves­tit muzeu din oraş şi din Dobro­gea de Sud.

Papi­ru­sul, cel mai impor­tant obiect din muzeu

Muze­ul Cal­la­tis este unul din cele mai impor­tan­te muzee din ţară. Cu câte­va sute de ani îna­in­te de Burebis­ta, în Dobro­gea exis­tau trei mari ora­şe: His­tria, Tomis şi Cal­la­tis. Cal­la­ti­sul era un cen­tru impor­tant, mai mare decât His­tria şi Tomis.

Muze­ul Cal­la­tis pre­zin­tă măr­tu­ri­i­le anti­chi­tă­ţii în zona de sud. Cel mai impor­tant obiect din muzeu este papi­ru­sul antic, recu­pe­rat de la Mosco­va după 50 de ani de Sorin Coles­niuc, direc­to­rul muze­u­lui în peri­oa­da 2009 — 2013.

Muze­ul a fost înfi­inţat în 1924, la ini­ţi­a­ti­va lui Vasi­le Pâr­van, părin­te­le arhe­o­lo­gi­ei româ­neşti, fun­cţionând ini­ţi­al într‑o clă­di­re pe malul mării. Între timp acea clă­di­re a fost demo­la­tă. În 1959, când s‑a des­co­pe­rit papi­ru­sul s‑a înfi­inţat din nou uni­ta­tea de cul­tu­ră. Până în anii ’90, Cal­la­tis a fost o secţie a muze­u­lui din Con­stanţa. La 1 febru­a­rie 1990, muze­ul din Man­ga­lia s‑a des­prins de cel din Con­stanţa şi a deve­nit cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că.

Nu se mai pot efec­tua cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce

Spe­cia­li­ş­tii şi expe­rţii în arhe­o­lo­gie ai Dire­cţi­ei Cul­tu­ră şi Sport nu mai pot efec­tua cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce, în con­di­ţi­i­le în care la Man­ga­lia se con­stru­ieş­te în ritm alert, fiind sta­ţiu­ne turis­ti­că. Con­form date­lor publi­ca­te pe site-ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în anul 2016 au fost eli­be­ra­te pes­te 800 de cer­ti­fi­ca­te de urba­nism.

Cites­te mai mult: adev.ro/oopko6, Joi, 20 apri­lie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele