Primăria Mangalia, despre acuzaţiile privind desfiinţarea muzeului: „Municipalitatea are în vedere extinderea spaţiului muzeului“

0
469

Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia a venit cu o serie de pre­ci­zări la arti­co­lul publi­cat pe site-ul coti­dia­nu­lui Ade­vă­rul pri­vind soar­ta Muze­u­lui Cal­la­tis, care a fost desfi­inţat după ce a rămas fără per­so­na­li­ta­te juri­di­că, iar arhe­o­lo­gii nu mai au drep­tul, con­form legii, să desfă­şoa­re acti­vi­tă­ţi de des­căr­ca­re de sar­ci­nă arhe­o­lo­gi­că.

În răs­pun­sul tri­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia se spe­ci­fi­că fap­tul că „Pri­mă­ria Man­ga­lia nu a modi­fi­cat în niciun fel struc­tu­ra, patri­mo­ni­ul şi acti­vi­ta­tea muze­u­lui. În fapt, pen­tru rea­li­za­rea unor pro­iec­te cul­tu­ra­le, artis­ti­ce şi spor­ti­ve, atât de inte­res local cât şi naţio­nal, muni­ci­pa­li­ta­tea a pre­lu­at de la fos­tul Ser­vi­ciu Public de Adi­mi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat baze­le spor­ti­ve şi tere­nu­ri­le de sport, ast­fel că s‑a impus schim­ba­rea denu­mi­rii din „Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis Man­ga­lia”, din care facea par­te şi Muze­ul, în „Dire­cţia de Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia”, care are per­so­na­li­ta­te juri­di­că şi se află în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, nu a Pri­ma­ru­lui. Ca ata­re, patri­mo­ni­ul şi acti­vi­ta­tea Muze­u­lui De Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis nu au fost afec­ta­te în niciun fel, iar rede­nu­mi­rea insti­tu­ţi­ei nu intră sub inci­denţa art. 30 din Legea 311/2003“.

Însă, hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local nr. 192 din 3 apri­lie 2013 ata­bi­leş­te fap­tul că Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia a fost desfi­inţat ca insti­tu­ţie cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că şi a fost trans­for­mat în secţie a Cen­tru­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis, deve­nit ulte­ri­or, prin HCL 247/24.04.2013, Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis. Prin urma­re, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia nu mai are per­so­na­li­ta­te juri­di­că din anul 2013.

Mai mult, la data de 3 apri­lie 2013, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, con­si­li­e­rii locali ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au votat Hotă­rârea de Con­si­liu Local fără avi­zul pre­a­la­bil al Comi­si­ei Naţio­na­le a Muze­e­lor şi Cole­cţi­i­lor, aşa cum pre­ve­de Legea 311/2003 a muze­e­lor şi cole­cţi­i­lor publi­ce.

Avi­zul Comi­si­ei Naţio­na­le a Muze­e­lor şi Cole­cţi­i­lor a fost emis abia în data de 15 mai 2013, adi­că după o lună şi jumă­ta­te de la adop­ta­rea Hotă­rârii de Con­si­liu Local nr. 192 din 3 apri­lie 2013, prin care muze­ul şi‑a pier­dut per­so­na­li­ta­tea juri­di­că şi a deve­nit secţia Cen­tru­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis, ulte­ri­or schim­bân­du-şi denu­mi­rea în Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis.

În drep­tul la repli­că se mai spe­ci­fi­că fap­tul că „pos­tu­ri­le de spe­cia­li­ta­te din cadrul insti­tu­ţi­ei nu au fost desfi­inţa­te”. În arti­co­lul publi­cat în ziua de 20 apri­lie 2017 am pre­ci­zat foar­te clar: „…la pre­siu­ni­le minis­te­ru­lui, ale dire­cţi­ei de cul­tu­ră, ale aca­de­mi­ei, pri­ma­rul a renu­nţat să desfi­inţe­ze aces­te pos­turi”.

Reda­cţia coti­dia­nu­lui „Ade­vă­rul” este în pose­sia pro­iec­tu­lui de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea orga­ni­gra­mei şi sta­tu­lui de fun­cţii ale apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui, Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia şi Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis Man­ga­lia, ştam­pi­lat şi sem­nat de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, prin care au fost desfi­inţa­te trei pos­turi de cer­ce­tă­tori grad III şi un post de Muze­o­graf IA.

Ana­li­zând pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea schim­bă­rii denu­mi­rii Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis Man­ga­lia în Dire­cţia Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia şi apro­ba­rea orga­ni­gra­mei şi a sta­tu­lui de fun­cţii apro­bat în şedinţa  Con­si­li­u­lui Local din 21 decem­brie 2016, se con­sta­tă urmă­toa­re­le: se desfi­inţea­ză Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis, care cuprin­dea Casa de cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis, Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă şi Bibli­o­te­ca fran­ce­ză şi se înfi­inţea­ză Dire­cţia Cul­tu­ră şi Sport, care cuprin­de mai mul­te ser­vi­cii şi un număr mai mare de pos­turi. Ast­fel, se sepa­ră secţia Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din cadrul Com­ple­xul Cul­tu­ral Cal­la­tis şi se trans­for­mă în ser­vi­ciu în cadrul Dire­cţi­ei Cul­tu­ră şi Sport, se înfi­inţea­ză ser­vi­ci­ul Casa de cul­tu­ră, bibli­o­teci, cine­ma­to­gra­fe; se înfi­inţea­ză ser­vi­ci­ul Sport şi agre­ment (baze­le spor­ti­ve din Man­ga­lia) şi, de ase­me­nea, se înfi­inţea­ză com­par­ti­men­tul Eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, artis­ti­ce şi spor­ti­ve.

Muni­ci­pa­li­ta­tea are în vede­re extin­de­rea spa­ţi­u­lui muze­u­lui, exis­tând în acest moment un pro­iect de moder­ni­za­re, eta­ja­re şi con­stru­cţie a unor ane­xe, foar­te nece­sa­re desfă­şu­ra­rii acti­vi­tă­ţii de depo­zi­ta­re, cer­ce­ta­re şi res­ta­u­ra­re a arte­fac­te­lor din patri­mo­niu. Acest pro­iect a fost făcut public încă de anul tre­cut. Pri­mă­ria Man­ga­lia are ca obiec­ti­ve ime­di­a­te moder­ni­za­rea şi revi­ta­li­za­rea acti­vi­tă­ţii muze­u­lui, în niciun caz desfi­inţa­rea aces­tu­ia, insti­tu­ţia repre­zen­tând un obiec­tiv turis­tic extrem de impor­tant, atât de inte­res local, cât şi naţio­nal“, spun repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Cites­te mai mult: adev.ro/op0b9q (Tot aici sunt ane­xa­te și docu­men­te­le men­țio­na­te).

Mier­curi, 26.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele