MASURILE SPECIALE ASIGURATE DE POLIȚIȘTII CONSTĂNȚENI ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE SFINTELE PAȘTI

0
174

Pes­te 400 de poli­ţi­şti con­stă­nţeni vor fi pre­zenţi la dato­rie, în peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor de Paşti, pen­tru a desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi­le spe­ci­fi­ce în vede­rea asi­gu­ră­rii unui cli­mat de ordi­ne, lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că şi pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii fap­te­lor anti­so­ci­a­le care ar putea afec­ta cli­ma­tul gene­ral de sigu­ranţă în aceas­tă peri­oa­dă.

Fiind cunos­cut fap­tul că în peri­oa­da pre­mer­gă­toa­re Săr­bă­to­ri­lor de Paşti şi în tim­pul aces­to­ra au loc mani­fes­tări reli­gi­oa­se cu par­ti­ci­pa­rea unui public nume­ros ce se va depla­sa spre lăca­şu­ri­le de cult din judeţul Con­stanţa, se impu­ne lua­rea unor măsuri cores­pun­ză­toa­re din par­tea poli­ţi­ş­ti­lor pen­tru menţi­ne­rea unui cli­mat de ordi­ne, lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că.

În acest sens, poli­țiș­tii con­stăn­țeni vor sta­bili de comun acord cu repre­zen­tanţii Jan­dar­me­ri­ei Con­stan­ța, modul de dis­pu­ne­re şi acţiu­ne al dis­po­zi­ti­ve­lor mix­te de ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că în zona lăca­şe­lor de cult şi în alte zone de inte­res ope­ra­tiv, pre­cum şi adop­ta­rea celor mai efi­cien­te măsuri, în vede­rea pre­în­tâm­pi­nă­rii pro­du­ce­rii ori­că­ror eve­ni­men­te nega­ti­ve, cu pre­că­de­re pe tim­pul desfă­şu­ră­rii slu­j­be­lor reli­gi­oa­se.

Ast­fel, echi­pa­je de patru­la­re ale poli­ţi­ei ruti­e­re cât şi echi­pa­je de sigu­ranţă publi­că vor fi pre­zen­te în pre­a­j­ma bise­ri­ci­lor din muni­ci­pi­ul Con­stanţa, în spe­cial în zona Cate­dra­lei „Sf. Apos­toli Petru și Pavel”, bise­ri­cii „Sfân­ta Maria” și bise­ri­cii „Sf. Mina”, aco­lo unde vor fi res­tric­ții de cir­cu­la­ție pe stra­zi­le Arhi­e­pi­sco­pi­ei, bule­var­dul Mari­na­ri­lor și bule­var­dul Eli­sa­be­ta, șosea­ua Man­ga­li­ei sau stra­da Sove­ja.

De ase­me­nea, efec­ti­ve de poli­ţi­şti în uni­for­mă dar şi în ţinu­tă civi­lă vor fi pre­zenţi în locu­ri­le aglo­me­ra­te din pre­a­j­ma lăca­şe­lor de cult pen­tru a pre­ve­ni fur­tu­ri­le din buzu­na­re şi din poşe­te.

În zone­le cu aflux de cre­din­cioşi sau turi­şti se vor pre­găti rezer­ve­le de inter­venţie pe tim­pul desfă­şu­ră­rii mani­fes­tă­ri­lor reli­gi­oa­se, care, să poa­tă acţio­na pen­tru întă­ri­rea ele­men­te­lor de dis­po­zi­tiv exis­ten­te, în vede­rea evi­tă­rii pro­du­ce­rii ori­că­ror eve­ni­men­te deo­se­bi­te.

Poli­ţi­ş­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le vor moni­to­ri­za stă­ri­le con­flic­tu­a­le şi vor inten­si­fi­ca în zona lăca­şu­ri­lor de cult, a baru­ri­lor, disco­te­ci­lor şi a altor locuri pre­ta­bi­le săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor acti­vi­tă­ţi­le de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a infra­cţiu­ni­lor de natu­ră judi­ci­a­ră.

Se va asi­gu­ra pre­zenţa acti­vă a agenţi­lor de cir­cu­la­ţie ruti­e­ră, la ore­le de vârf, pe prin­ci­pa­le­le arte­re din zone­le adia­cen­te lăca­şu­ri­lor de cult, pen­tru com­ba­te­rea exce­su­lui de vite­ză, pre­ve­ni­rea acci­den­te­lor şi ambu­te­ia­je­lor ruti­e­re, flui­di­za­rea şi con­tro­lul cir­cu­la­ţi­ei pe prin­ci­pa­le­le arte­re ruti­e­re.

Poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni vor acţio­na în între­gul judeţ, în vede­rea asi­gu­ră­rii unui sis­tem inte­grat de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ţii stra­da­le şi pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii opti­me de sigu­ranţă a acti­vi­tă­ţi­lor tra­di­ţio­na­le din aceas­tă peri­oa­dă.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele