Marin Tănase: IN VIZITA LA FOSTELE GLORII SPORTIVE ALE MANGALIEI — Episodul 1 BOX

0
896

La mai bine de sase luni de la publi­ca­rea arti­co­lu­lui “Spor­tul din Man­ga­lia in cade­re libe­ra?”, in zia­rul local onli­ne Man­ga­lia News (04.10.2016), m‑am gan­dit sa le fac o noua vizi­ta Cam­pi­o­ni­lor nos­tri Natio­nali la box. Sti­ind ore­le la care se des­fa­soa­ra pro­gra­mul de antre­na­ment, m‑am depla­sat la Sala de Box, a ora­su­lui Man­ga­lia, dupa ora 10.

Pe dom­nul antre­nor Nicu Chi­o­vea­nu, fos­tul Cam­pi­on Natio­nal de box, la cate­go­ria 71 Kg. (titlul obti­nut in anul 1981), l‑am gasit sin­gur. Tine­rii spor­tivi toc­mai ple­ca­se­ra.
Am aflat că dom­nul Chi­o­vea­nu pre­ga­tes­te acum, pen­tru vii­toa­re­le intre­ceri de box, doua gru­pe de tineri, cu var­ste cuprin­se intre 15 si 16 ani, elevi in cla­se­le a IX‑a si a X‑a. O gru­pa este for­ma­ta din doua fete, iar cea­lal­ta din 5 baieti. Dom­nul antre­nor mi‑a mai spus ca, sap­ta­ma­na vii­toa­re, va ple­ca la Bucu­res­ti, la Fede­ra­tia Roma­na de Box, pen­tru a le face legi­ti­ma­tii aces­tor tineri. Cand l‑am intre­bat de Ionut Ale­xan­dru Vul­pe, antre­no­rul Chi­o­vea­nu, mi‑a spus, cu naduf, ca, de 5 luni, Ionut nu mai vine la sala de box.

Ionut Ale­xan­dru Vul­pe (nas­cut la data de 22.10.1997) a iesit Cam­pi­on Natio­nal la box, seni­ori, cate­go­ria 49 Kg, anul tre­cut, la Brai­la, unde s‑a des­fa­su­rat Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Box, in peri­oa­da 15–18 octom­brie.

Pen­tru ca nu avea nicio sus­ti­ne­re si niciun venit, Ionut a fost obli­gat sa inve­te mese­ria de fri­zer, aban­do­nand, cel putin pana acum, spor­tul de per­for­man­ta!! Sti­ind ca il antre­nea­za pe Ionut de 10 ani, i‑am inte­les supa­ra­rea dom­nu­lui Chi­o­vea­nu! Cu un nod in gat, mi‑a spus ca Ionut a ratat par­ti­ci­pa­rea la doua mari com­pe­ti­tii: Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de Tine­ret, 18–22 ani, care s‑a tinut acum doua luni la Brai­la si Cupa Roma­niei la seni­ori, intre­ce­re des­fa­su­ra­ta la Bacau, acum cate­va zile. Pana la urma tre­bu­ie si tana­rul inte­les, mai ales ca nu avea nici o sur­sa de veni­turi! Pe lan­ga fap­tul ca nu pri­mes­te, ca spor­tiv, nicio indem­ni­za­tie, pana si Fede­ra­tia Roma­na de Box a uitat sa‑i dea pri­ma, pen­tru cas­ti­ga­rea titlu­lui de Cam­pi­on Natio­nal si a meda­li­ei de aur!

Afland de la dom­nul Chi­o­vea­nu locul unde lucrea­za, m‑am depla­sat la fri­ze­ria res­pec­ti­va (la ruga­min­tea lui Ionut, nu‑i voi da adre­sa). L‑am gasit pe Cam­pi­o­nul Natio­nal tun­zand un copil de cca 11 ani. M‑a pri­vit si mi‑a zam­bit stren­ga­res­te, semn ca m‑a recu­nos­cut. Dupa ce a ter­mi­nat trea­ba, am stat cate­va minu­te de vor­ba. Dom­nul Chi­o­vea­nu imi spu­se­se sa nu incerc sa‑l con­ving, sa se intoar­ca la sala de box, ca nu voi reu­si. Totu­si, eu am incer­cat! Am obti­nut de la el doar afir­ma­tia: “Este pen­tru moment!”. Am ple­cat din fri­ze­rie indis­pus! Imi sunau in urechi cuvi­ne­le lui Ionut: “Ce era sa fac? Tre­bu­ia sa mun­cesc unde­va!”.
Asa este! Are drep­ta­te! Totu­si, putea fi aju­tat! Putea sa le faca pe aman­do­ua!

Off, Doam­ne! Nu are decat 20 de ani! Era in varf! Putea sa iasa Cam­pi­on Euro­pean, la Brai­la, acum doua luni! Se pier­de un mare talent in box! Pacat!”, mi-am zis in gand.

Anul tre­cut, in arti­co­lul “Nicu CHIOVEANU si Ionut VULPE, doi CAMPIONI NATIONALI din Man­ga­lia”, publi­cat de Man­ga­lia News, la data de 25 noiem­brie, scri­am, prin­tre alte­le: “Poa­te, intr‑o zi, cine­va din Admi­nis­tra­tia Loca­la Man­ga­lia isi va indrep­ta pri­vi­rea si spre aces­ti doi Cam­pi­oni Natio­nali, care sunt, ala­turi de spor­ti­vii de la lup­te, man­dria ora­su­lui nos­tru.”.

De infi­in­tat Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal “CALLATIS” Man­ga­lia, asa cum se dis­cu­ta­se in sedin­ta de Con­si­liu Local, in data 24.05.2016, care urma sa cuprin­da si sa sus­ti­na toa­te ramu­ri­le spor­ti­ve din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, nu s‑a mai infi­in­tat!

Insa, poa­te, “Sem­ne bune anul are!”. La ince­pu­tul aces­tui an, in cadrul Pri­ma­ri­ei s‑a infi­in­tat DIRECTIA CULTURA SI SPORT MANGALIA! Poa­te acel “cine­va din Admi­nis­tra­tia Loca­la Man­ga­lia” care “isi va indrep­ta pri­vi­rea si spre cei doi Cam­pi­oni Natio­nali” la box, va fi toc­mai dom­nul Lucian Nichi­ta, vali­dat in func­tia de Mana­ger (direc­tor) al Direc­ti­ei Cul­tu­ra si Sport Man­ga­lia, prin Pro­ce­sul-Ver­bal Nr. 19521/11.04.2017, intoc­mit “in urma pro­bei inter­viu pen­tru exa­me­nul orga­ni­zat in vede­rea ocu­pa­rii func­ti­ei con­trac­tu­a­le de con­du­ce­re vacan­te”! (Extras din pos­ta­rea “PROCES-VERBAL Nr. 19521/11.04.2017”, pe Mangalia.ro).

P.S. De ulti­ma ora, vad ca deja s‑a dat “cu oistea‑n gard”! Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis “a deve­nit o struc­tu­ra in cadrul Direc­ti­ei de Cul­tu­ra si Sport Man­ga­lia”! Dom­nu­le Lucian Nichi­ta, v‑ati gan­dit bine, ina­in­te de a lua aceas­ta hota­ra­re? Minis­te­rul Cul­tu­rii stie?

Autor: Marin Tăna­se, 21.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply