Marin Tanase: ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Episodul 1 [galerie FOTO]

0
4588

ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Episodul 1

[Extra­se din “Cres­te­rea si Des­cres­te­rea San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029)”, volum aflat in lucru]

Din anul 1980, cand cele doua sec­toa­re ale San­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029) s‑au sepa­rat, infi­in­tan­du-se, ast­fel, San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia, pe malul de sud al Lacu­lui Man­ga­lia, SNM rama­nand cu ace­la­si nume, intre cele doua san­ti­e­re nava­le ale ora­su­lui au exis­tat con­trac­te de cola­bo­ra­re. Cor­pu­ri­le nave­lor mili­ta­re mai mari de 800 tone nu se puteau cupla in san­ti­e­rul mili­tar, motiv pen­tru care, con­stru­i­rea lor s‑a exe­cu­tat in docu­ri­le usca­te ale Sec­to­ru­lui 2, deve­nit SN “2 Mai”, iar, dupa lan­sa­rea lor la apa, erau remorca­te in SNM, unde se efec­tu­au lucra­ri­le de arma­re la chei.

Dupa ce, in anul 1979, SNM a livrat Mari­nei Mili­ta­re Roma­ne Nava pen­tru Sca­fan­dri de Mare Adan­ci­me “GRIGORE ANTIPA”, apoi, in anul 1980, Pui­to­rul de Mine 271, “Vicea­mi­ral ION MURGESCU” (dezmem­brat in SNM, in anul 2011) si Pui­to­rul de Mine 274, “Vicea­mi­ral CONSTANTIN BALESCU”, in anul 1981, au urmat Vana­toa­re­le de Sub­ma­ri­ne, din Cla­sa “TETAL I”, dupa pro­iec­tul 1048 intoc­mit de ICEPRONAV Galati.

In timp ce Cru­ci­sa­to­rul usor “MUNTENIA” cres­tea in sud-estul Docu­lui uscat Nr.1, vis-a-vis, lan­ga bajoa­ie­rul de nord al docu­lui, se montau bloc-sec­ti­i­le cor­pu­lui Vana­to­ru­lui de Sub­ma­ri­ne 260, actu­a­la Cor­ve­ta 260, “Ami­ral PETRE BARBUNEANU”.

Lucra­ri­le la Cru­ci­sa­to­rul “MUNTENIA”, actu­a­la Fre­ga­ta F111MARASESTI” (1979–1985), erau coor­do­na­te de cole­gul meu, ing. Paul Fus­ta­su, dis­pe­cer. Mai tar­ziu, aces­tu­ia i s‑au ala­tu­rat Cpt.lt. ing. Puiu Chi­o­rea­nu, dis­pe­cer (fiul direc­to­ru­lui din SN “2 Mai” Man­ga­lia, Cpt.Rg.1 ing. Iuliu Chi­o­rea­nu) si Cpt.Rg.3 ing. Mir­cea Suciu, seful Serv. CTC din SNM (pe vre­mea ace­ea), in cali­ta­te de sef de lucrari (Mana­ger de proiect).

In anul 1981, in timp ce cole­gii mei, Ion MINGHERAS, dis­pe­cer si Dumi­tru DUMITRACHIS, CTC-ist se ocu­pau de lucra­ri­le de arma­re la chei a Pui­to­ru­lui 274, in SNM, eu am ramas “in exil”, in SN “2 Mai”, urmand sa ma ocup, ca dis­pe­cer, de pri­mul Vana­tor de Sub­ma­ri­ne, actu­a­la Cor­ve­ta 260. Dupa livra­rea pui­to­ru­lui de mine PM 274, cei doi colegi mi s‑au ala­tu­rat, in SN “2 Mai”.

Car­ti­e­rul gene­ral”, pen­tru anga­ja­tii din SNM care lucrau la Vsm. 260, se sta­bi­li­se pe plat­for­ma beto­na­ta din nor­dul docu­lui uscat Nr.1, in apro­pi­e­rea por­tii aces­tu­ia. “Car­ti­e­rul” celor de la cru­ci­sa­tor era din­co­lo de doc, pe plat­for­ma din sud, aproa­pe de poar­ta san­ti­e­ru­lui din­spre satul 2 Mai. In baza con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re, inche­iat intre cele doua san­ti­e­re, SNM pla­tea taxa pen­tru supra­fa­ta ocu­pa­ta de nave in doc, supra­fa­ta de pe plat­for­me­le beto­na­te — unde erau bara­ci­le, tar­cul cu mate­ri­a­le si mij­loa­ce­le de trans­port uzi­nal ale SNM-ului (un trac­tor cu remorca si un elec­tro­car) si o auto­ma­ca­ra — si uti­li­ta­ti­le lua­te de la SN “2 Mai” (maca­ra­le de 16 tf, 50 tf si de 480 tf, aer com­pri­mat, ener­gie electrica.).

Evi­den­ta uti­li­ta­ti­lor con­su­ma­te de lucra­to­rii din SNM, in SN “2Mai”, era tinu­ta de repre­zen­tan­tii celor doua san­ti­e­re, in baza ei intoc­min­du-se si fac­tu­ri­le. Car­bid pen­tru gene­ra­toa­re­le de ace­ti­le­na si tuburi cu oxi­gen, pen­tru apa­ra­te­le de taie­re oxi­gaz, erau adu­se din SNM, la soli­ci­ta­ri­le dispecerilor.

Ana­li­ze­le de pro­duc­tie, pre­zi­da­te de direc­to­rul Teo­fil Pop, se tineau deca­dal, in auto­bu­zul de ser­vi­ciu al SNM-ului, cu care veneau toti sefii de com­par­ti­men­te (impli­cati in lucrari) din SNM, in SN “2 Mai”. Pre­lu­cra­rea axe­lor port-eli­ce, axe­lor car­me­lor si altor pie­se mari se rea­li­za in Ate­li­e­rul Masini-Unel­te din SN “2 Mai”, pe baza de coman­da sau pe baza ane­xe­lor la con­trac­tul de cola­bo­ra­re. Lunar, se tineau ana­li­ze de pro­duc­tie comu­ne, in sala de sedin­te din SN “2 Mai”, la care par­ti­ci­pau repre­zen­tan­tii ambe­lor intreprinderi.

Pana la ince­pu­tul anu­lui 1981, lucra­to­rii erau trans­por­tati, in/din SN “2Mai”, cu un cata­ma­ran, care ple­ca dimi­ne­a­ta de la che­iul aflat in apro­pi­e­re de Casa Arma­tei, azi Cer­cul Mili­tar. In acel an, in Sec­tia I, Con­struc­tii Corp Nava, din SN “2 Mai”, s‑a con­stru­it un pod de pon­toa­ne, care lega noul san­ti­er de Insu­la Man­ga­li­ei. Din oras, se ajun­gea pe insu­la tre­cand Podul Mobil, con­stru­it in anul 1959, pes­te cana­lul de lega­tu­ra din­tre Por­tul Mili­tar si Avan­por­tul mic.

Mate­ri­a­le­le mari (table, pro­fi­le, pie­se tur­na­te si for­ja­te etc.), nece­sa­re efec­tu­a­rii lucra­ri­lor, erau trans­por­ta­te din SNM in SN “2 Mai” cu tra­i­ler, cami­oa­ne, dubi­te T.V., iar cele mai mici si mai usoa­re erau adu­se pe Lacul Man­ga­lia, cu salu­pe­le SNM-ului, SN 611 si Salu­pa de Remorca­re si Sal­va­re (SRS) SN 601, con­stru­i­ta in SNM, in anul 1971. Pe SN 601 timo­ni­er era Mihai Cre­tu. Cele doua salu­pe faceau, pe rand, cate 3 drumuri/zi, intre cele doua san­ti­e­re, ple­cand din SNM la ore fixe: 8; 11; 13 si trans­por­tand atat mate­ri­a­le, cat si anga­jati ai SNM-ului.

Intr‑o zi, m‑am depla­sat in SNM, cu SN 601, pen­tru a lua din arhi­va san­ti­e­ru­lui cate­va pla­nuri de corp si supras­truc­tu­ra, de la coman­da navei Vsm 260, Cod con­struc­tie ZK 002. La intoar­ce­rea in SN “2Mai”, eram astep­tat de un ofi­ter: era Cpt. lt. Tra­ian Ata­na­siu, numit, la data de 30 mai 1981, coman­dan­tul Vana­to­ru­lui de Sub­ma­ri­ne 260. L‑am invi­tat in bara­ca si i‑am pre­zen­tat pla­nu­ri­le gene­ra­le ale navei afla­te in con­struc­tie. Din acea zi si pana la livra­rea Vana­to­ru­lui de Sub­ma­ri­ne 260, in anul 1983, dom­nul Tra­ian Ata­na­siu a urma­rit exe­cu­ta­rea lucra­ri­lor la nava.

Dom­nul Ami­ral ® dr. Tra­ian Ata­na­siu, nas­cut in Man­ga­lia, la data de 22.11.1947, pri­mul coman­dant al Cor­ve­tei 260 “Ami­ral PETRE BARBUNEANU”, a fost seful Sta­tu­lui Major al Mari­nei Mili­ta­re Roma­ne, in peri­oa­da 1 mai 1997- 1 ian.2001. Ina­in­te de numi­rea lui in func­tia de coman­dant al Vsm.-ului 260, din data de 22 iunie 1980 si pana la 30 mai 1981 dom­nul Tra­ian Ata­na­siu (Capi­tan-loco­te­nent in acea vre­me) a fost coman­dan­tul Vana­to­ru­lui de Sub­ma­ri­ne Vsm 33.

[In peri­o­da 1969–1970, Repu­bli­ca Soci­a­lis­ta Roma­nia (pro­cla­ma­ta la data de 21 august 1965) a achi­zi­tio­nat din URSS 3 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne: Vsm 31, Vsm 32 si Vsm 33. Aces­tea faceau par­te din cla­sa cor­ve­te­lor “POTI” si au fost con­stru­i­te dupa pro­iec­tul 204, intre anii 1966–1967. Cele trei nave adu­se de la rusi for­mau Divi­zio­nul 339 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne, infi­in­tat in anul 1969, care era dislo­cat in Por­tul Mili­tar Mangalia.

Vsm 31 a pri­mit nume­le “Con­tra­a­mi­ral NICOLAE CRISTESCU”, Vsm 32 s‑a numit “Con­tra­a­mi­ral NICOLAE NEGRU”, iar Vsm 33 s‑a numit “Con­tra­a­mi­ral IRIMESCU”. Aces­te nave, scoa­se din func­tiu­ne dupa anul 1992 si dezmem­bra­te in SNM, aveau urma­toa­re­le carac­te­ris­tici teh­ni­ce: lun­gi­me L=58,30 m; lati­me l=7,9 m; pes­caj T=3,09 m; depla­sa­ment stan­dard D=500 tdw. Cele trei Vsm-uri ruses­ti aveau sis­tem mixt de pro­pul­sie: 2 motoa­re Die­sel M 503 A 8000 CP si doua tur­bi­ne cu gaze 30000CP. Arma­ment: 2 x 57 mm AK-725; 2 x RBU-2500 gren­a­de reac­ti­ve anti­su­b­ma­ri­ne; 2 x 533 mm, Tuburi Lan­sa­toa­re de Tor­pi­le (TLT-uri).]

Divi­zio­nul 79 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne — pri­ma nava din com­po­nen­ta sa fiind Vsm 260, care a intrat in efi­cien­ta la ince­pu­tul anu­lui 1984 -, a fost con­dus de Cpt.Rg.3 Tra­ian Ata­na­siu, intre anii 1984–1990.

- Va urma -


Sur­se de documentare
Site-urile:
“Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te For­te­le Nava­le Roma­ne”; “Isto­ric- For­te­le Nava­le Roma­ne”; «“Mari­na Roma­na” — Revis­ta For­te­lor Nava­le Roma­ne, sep­tem­brie-decem­brie 2007»; «“Alma­na­hul For­te­lor Nava­le 2010” — Divi­zio­nul Corvete»;«Revista “Mari­na Roma­na”, Anul XX Nr.4 (142) 2010, NUMAR SPECIAL»; “Vana­toa­re de sub­ma­ri­ne — Forum Mache­te , Mode­lism, Hobby-cartula.ro”; «“Scur­ta Isto­rie a pre­zen­tei Mari­nei la Man­ga­lia”, Cam.Fl.® Petri­ca Sto­ica»; «V1-V3: “KRONSTADT” cla­ss lar­ge patrol craft/submarine cla­ser»; «31–33: “POTI” cla­ss cor­vet­tes — Roma­nian Vavy»; “POTI-cla­s­se cor­vet­te-Wiki­pe­dia”; «“Nave de raz­boi de ulti­ma gene­ra­tie, fabri­ca­te in Roma­nia”, DIGI 24 HD, 04.11.2016»; «260–263: “TETAL I”, cla­ss cor­vet­te»; «264–265: “TETAL II” cla­ss cor­vet­te»; «“Podu­ri­le Man­ga­li­ei”, Man­ga­lia News, 4 sept. 2016»; “Clu­bul Ami­ra­li­lor”; “For­te­le Nava­le Roma­ne ‑Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te — Nave”; “29. Ami­ral dr. Tra­ian Ata­na­siu (1997–2001)-Fortele Nava­le Romane”.
MARINA MILITARA ROMANA — Colec­tia Poves­ti Mari­na­res­ti”, Mari­an Mos­nea­gu si Gabriel Octa­vian Nico­lae, Edi­tu­ra OVIDIUS UNIVERSITY PRESS, 2010.

Marin Tana­se, Joi, 13 apri­lie 2017.


UPDATE, Man­ga­lia News, 13.04.2018:

Nico­lae Baci­la: A facut o lucra­re impor­tan­ta dl. Tana­se. Din nevo­ia de a res­pec­ta ade­va­rul si corec­ti­tu­di­nea infor­ma­ti­i­lor, vreau sa ada­ug fap­tul ca pri­mul coor­do­na­tor / dis­pe­cer al cru­ci­sa­to­ru­lui usor Muntenia/ZK001 am fost eu, pana am fost mutat cu alte sar­cini la SN 2 Mai Man­ga­lia, inlo­cu­in­du-ma (la aceas­ta impor­tan­ta si ono­ra­bi­la func­tie) doam­na ingi­ner Iri­nel Baci­la, caz spe­cial in ana­le­le con­struc­ti­i­lor nave­lor mili­ta­re la Mangalia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply