MANGALIA: Percheziții la un funcționar public suspectat de abuz în serviciu și fals în înscrisuri

0
657

Sus­pi­ciuni de fap­te de corup­ție în cazul unui func­țio­nar public din Man­ga­lia. Aces­ta este acu­zat de abuz în ser­vi­ciu, fals în înscri­suri și dela­pi­da­re în legă­tu­ră cu atri­bu­i­rea și deru­la­rea unor con­trac­te de achi­zi­ție publi­că, cu un pre­ju­di­ciu de apro­xi­ma­tiv 14 mili­oa­ne lei.

Ofi­țe­rii Direc­ți­ei Gene­ra­le Anti­co­rup­ție (D.G.A.) — Ser­vi­ci­ul Jude­țean Anti­co­rup­ție (S.J.A.) Con­stan­ța, în baza ordo­nan­ței de dele­ga­re emi­să de pro­cu­ro­rul din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța și sub coor­do­na­rea aces­tu­ia, au efec­tu­at astăzi o per­che­zi­ție la domi­ci­li­ul lui C.V.C., func­țio­nar public cu func­ție de con­du­ce­re în cadrul S.P.A.D.P.P. Man­ga­lia, sus­pec­tat de săvâr­și­rea mai mul­tor infrac­țiuni în legă­tu­ră cu atri­bu­i­rea și deru­la­rea unor con­trac­te de achi­zi­ții publi­ce, se ara­tă într-un comu­ni­cat ofi­ci­al.

În fapt, la data de 29.03.2016, la nive­lul uni­tă­ții de par­chet s‑a înce­put urmă­ri­rea pena­lă, cu pri­vi­re la săvâr­și­rea mai mul­tor infrac­țiuni, în peri­oa­da 2007–2010, de către repre­zen­tanți ai S.P.A.D.P.P. Man­ga­lia (subu­ni­ta­te cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că afla­tă în direc­tă sub­or­do­na­re a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia), con­stând în întoc­mi­rea unor docu­men­te cu carac­ter emi­na­men­te nere­al pen­tru decon­ta­rea ili­ci­tă a unor lucrări nee­fec­tu­a­te. Prin folo­si­rea aces­to­ra, au fost gene­ra­te succesiv/ulterior alte con­trac­te de achi­zi­ție publi­că, care tre­bu­iau asi­gu­ra­te în garan­ție de către par­te­ne­rul con­trac­tu­al din anul 2007. Pre­ju­di­ci­ul total pro­vo­cat buge­tu­lui local este de apro­xi­ma­tiv 14 mili­oa­ne de lei.

Prin ordo­nan­ța din 12 apri­lie 2017, Par­che­tul de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța a dis­pus extin­de­rea cer­ce­tă­ri­lor și con­ti­nu­a­rea urmă­ri­rii pena­le față de 14 sus­pecți, toți func­țio­nari publici, pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­ni­lor de abuz în ser­vi­ciu cu folos patri­mo­ni­al și fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă, ambe­le în for­mă con­ti­nu­a­tă, pre­cum și dela­pi­da­re.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, pe radioconstanta.ro, 20.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply