Mangalia: Campanie umanitară „Fiecare copil merită un viitor mai bun”

0
467

Cu oca­zia săr­bă­to­rii a Sfin­te­lor Paști, Ser­vi­ci­ul Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă împre­u­nă cu Aso­ci­a­ția „Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” și câți­va cetă­țeni gene­roși, au dema­rat pro­iec­tul „Fie­ca­re copil meri­tă un vii­tor mai bun”. Acest pro­iect vine în spri­ji­nul fami­li­i­lor defa­vo­ri­za­te din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia – Zona Fru­vi­i­leg care, din cau­za unor împre­ju­rări nefa­vo­ra­bi­le tră­iesc în con­di­ții greu de închi­pu­it, nea­vând șan­sa la un vii­tor mai bun.

Copi­ii din aces­te fami­lii merg la școa­lă și au rezul­ta­te bune la învă­ță­tu­ră, chiar dacă sunt zile în care nu au ce mân­ca, peri­oa­de ale anu­lui în care nu au îmbră­că­min­te adec­va­tă sau rechi­zi­te­le șco­la­re nece­sa­re des­fa­șu­ră­rii cur­su­ri­lor la ace­lași nivel cu cei­lalți copii. Din dorin­ța de a‑și depăși con­di­ția soci­a­lă și de a reu­și să iasă din medi­ul în care tră­iesc fac efor­turi deo­se­bi­te, ce se oglin­desc în rezul­ta­te­le lor la înva­ță­tu­ră.

Pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tor copii, Ser­vi­ci­ul Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă, Aso­ci­a­ția „Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” și câți­va cetă­țeni gene­roși s‑au impli­cat atât finan­ci­ar cât și mate­ri­al. Ast­fel, joi, 13 apri­lie, repre­zen­tan­ții Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă, s‑au depla­sat în zona Fru­vi­i­leg pen­tru a le oferi aju­toa­re: ali­men­te, dul­ciuri, hai­ne și jucă­rii, pen­tru ca aces­te fami­lii să-și petrea­că săr­bă­to­ri­le pas­ca­le alt­fel decât de obi­cei.

Tot cu aceas­tă oca­zie, în urma cam­pa­niei des­fa­șu­ra­te, le-au fost adu­se bunuri cas­ni­ce, elec­tro­ca­s­ni­ce (fri­gi­der, tele­vi­zor, mași­nă de spă­lat, covoa­re, plă­pumi, per­ne, len­je­rii, pături, per­de­le, etc.) și mobi­lă. Fami­li­i­le care au bene­fi­ci­at de spri­jin cu aceas­tă oca­zie sunt: Cotic Con­stan­ti­na,  Cor­dă­rea­nu Ele­na și Gară Ura­nia. Cam­pa­nia noas­tră urmă­reș­te în con­ti­nu­a­re asi­gu­ra­rea nutri­ți­ei nece­sa­re pen­tru dezvol­ta­rea copi­i­lor, dimi­nu­a­rea ratei aban­do­nu­lui şco­lar, susţi­ne­re în demer­sul edu­ca­țio­nal pen­tru ca aceștia să nu devi­nă adulţi fără pre­gă­ti­re, cu şanse de anga­ja­re redu­se, care îşi for­mea­ză fami­lii cu ace­lea­şi pro­ble­me, gene­ra­ţie după gene­ra­ţie.

Le mul­țu­mim celor care au venit în spri­ji­nul nos­tru și ne-au sus­ți­nut în acest pro­iect care este un nou înce­put în acti­vi­ta­tea Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă.

Sfin­te­le Săr­bă­tori de Paş­te să vă adu­că lini­ş­te în suflet, mul­tă bucu­rie, sănă­ta­te, feri­ci­re şi pute­rea de a dărui şi aju­ta seme­nii. Paş­te Feri­cit!”

Vineri, 14 apri­lie 2017. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply