Lansarea Bazei Operaţionale a companiei aeriene Blue Air la Constanţa [galerie FOTO]

0
577

Pro­iec­tul “Vacanţă în ţara mea”, al Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia (FAPT) şi com­pa­niei aerie­ne BLUE AIR de a uni des­ti­na­ţi­i­le româ­neşti, pro­iect ini­ţi­at şi con­dus de Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii şi Aero­po­rul Con­stanţa încă din 2014, s‑a con­cre­ti­zat mier­curi, 26 apri­lie, oda­tă cu lan­sa­rea bazei ope­ra­ţio­na­le a Blue Air la Con­stanţa.

Rea­min­tim că, în toam­na 2015 Fede­ra­ţia Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia a relu­at nego­ci­e­ri­le cu com­pa­nia TAROM şi a atras şi aso­ci­a­ţi­i­le de pro­mo­va­re şi dezvol­ta­re a turis­mu­lui Ora­dea-Băi­le Felix, Timiş şi Buco­vi­na împre­u­nă cu Con­si­li­i­le Judeţe­ne şi aero­por­tu­ri­le pe care le repre­zin­tă, dar şi Aso­ci­a­ţia Aero­por­tu­ri­lor din Româ­nia. Din păca­te, nego­ci­e­ri­le cu com­pa­nia Tarom au eşu­at repe­tat, dar pro­iec­tul s‑a fina­li­zat cu suc­ces, tot cu o com­pa­nie româ­neas­că.     

În urma Par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic înche­iat cu Blue Air, vă anu­nţăm că mier­curi, 26 apri­lie 2017, a fost lan­sa­tă baza ope­ra­ţio­na­lă Blue Air pe Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stanţa. La ora 14.00 a avut loc la aero­port con­fe­rinţa de pre­să, în pre­zenţa dom­nu­lui Tudor Con­stan­ti­ne­scu – Direc­tor Comer­ci­al Blue Air, a Preşe­din­te­lui Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia – doam­na Cori­na Mar­tin, a dom­nu­lui Cos­tin Răsă­u­ţea­nu – Vice­pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, a repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa – doam­na Mire­la Mati­ches­cu, a repre­zen­tan­tu­lui Aero­por­tu­lui – dom­nul Direc­tor Gene­ral, Bogdan Arta­gea si a preşe­din­te­lui Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral-Del­ta Dună­rii – dom­nul Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Sea­ra a avut loc în sta­ţiu­nea Mama­ia rece­pţia de inau­gu­ra­re a bazei aerie­ne, eve­ni­ment la care au par­ti­ci­pat repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Blue Air, Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral – Del­ta Dună­rii, agenţii de turism şi repre­zen­tanţi ai pre­sei.

Cur­se­le regu­la­te lan­sa­te includ 8 des­ti­na­ţii inter­ne şi exter­ne, după cum urmea­ză:

Tudor Con­stan­ti­ne­scu, Direc­tor Comer­ci­al Blue Air: “Baza noas­tră din Con­stanţa capă­tă cono­ta­ţia de obiec­tiv stra­te­gic, din per­spec­ti­va com­ple­tă­rii ofer­tei turis­ti­ce a lito­ra­lu­lui româ­nesc cu com­po­nen­ta de trans­port, adap­ta­tă aştep­tă­ri­lor con­su­ma­to­ru­lui. Astăzi, mai mult decât ori­când, sunt cre­a­te pre­mi­ze­le pen­tru exploa­ta­rea potenţi­a­lu­lui regiu­nii. Blue Air şi‑a asu­mat pri­mul pas, rămâ­ne în sar­ci­na ope­ra­to­ri­lor de turism şi a auto­ri­tă­ţi­lor să îşi coor­do­ne­ze acti­vi­ta­tea de pro­mo­va­re şi vân­za­re a capa­ci­tă­ţi­lor dis­po­ni­bi­le. Numai în acest mod des­ti­na­ţi­i­le des­chi­se astăzi vor rămâ­ne şi sezo­nul urmă­tor sau chiar alte­le noi li se vor ală­tu­ra. Con­co­mi­tent, lito­ra­lul româ­nesc şi Del­ta Dună­rii sunt repu­se pe har­ta des­ti­na­ţi­i­lor turis­ti­ce la nivel inter­na­ţio­nal, astăzi fiind uşor acce­si­bi­le la preţuri com­pe­ti­ti­ve.”

Cori­na Mar­tin, Preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia:

Astăzi este O ZI ISTORICĂ, pen­tru care am lup­tat per­so­nal şi cu deter­mi­na­re direct în linia întâi. Cel mai mare obiec­tiv din cele pe care mi le-am pro­pus pen­tru Dobro­gea a fost atins! Pri­vesc cu mân­drie în urmă, şi cu încre­de­re îna­in­te! De astăzi, visul  meu şi al sute de mii de dobro­geni se împli­neş­te! După ani de efor­turi, am reu­şit ca, împre­u­nă cu con­du­ce­rea Aero­por­tu­lui Con­stanţa şi cele­lal­te Aso­ci­a­ţii din Fede­ra­ţia de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia, să unim Dobro­gea cu Româ­nia şi să adu­cem 4 noi zbo­ruri din­spre Euro­pa spre Lito­ra­lul Româ­nesc şi Del­ta Dună­rii! Au tre­cut 27 de ani de cand îmbar­cam, chiar eu, char­te­rul Con­stanţa-Paris, pen­tru Nou­ve­l­les Fron­ti­e­res-Sim­pa­tu­rism, în pri­mul meu an de mun­că, de pe băn­ci­le ASE Bucu­reşti. Pari­sul se apro­pie din nou de Con­stanţa, la fel Bru­xe­l­les, Roma şi Mila­no! Dedic aceas­tă zi sute­lor de mii de oameni care au spe­rat şi au cre­zut până la capăt, ală­tu­ri de mine! Colegi şi pri­e­te­ni din toa­tă ţara, con­stă­nţeni şi tul­ceni, par­te­neri şi auto­ri­tă­ţi loca­le şi naţio­na­le, în nume­le căro­ra am slu­jit cu cre­dinţă, în total volun­ta­ri­at, pro­mo­va­rea de turism româ­nesc! Fede­ra­ţia de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia con­ti­nuă ast­fel pro­mo­va­rea des­ti­na­ţi­i­lor româ­neşti de vacanţă, ală­tu­ri de un Par­te­ner Stra­te­gic – BLUE AIR!”

Cris­ti­an Băr­hă­les­cu, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii: “Blue Air a trans­for­mat Româ­nia într-un sat, prin cur­se­le sale inter­ne, ast­fel încât, în maxim 6 ore eşti de aca­să pe pla­jă, din Timi­şoa­ra, Iaşi, Cluj sau Ora­dea. Este dato­ria noas­tră, a dobro­ge­ni­lor, să pro­mo­văm aces­te cur­se, indi­fe­rent dacă sun­tem din Suli­na, Vama Veche, Mah­mu­dia sau Cer­na­vo­dă, pen­tru a menţi­ne tot tim­pul anu­lui aces­te cur­se inter­ne, dar şi pe cele exter­ne.”

GALERIE FOTO:


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 30 apri­lie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply