FOTO/VIDEO: Deschiderea oficială a Sezonului estival 2017 în Delta Dunării şi pe Litoral — 1 Mai!

0
429

Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii a pre­zen­tat mier­curi, 19 apri­lie 2017, în con­fe­rinţă de pre­să la Mama­ia, prin­ci­pa­le­le eve­ni­men­te pe care le orga­ni­zăm sau le susţi­nem pe Lito­ral şi în Del­ta Dună­rii, cu pri­le­jul Des­chi­de­rii sezo­nu­lui esti­val 2017, în pre­a­j­ma mini­va­canţei de 1 mai. La con­fe­rinţă au par­ti­ci­pat şi orga­ni­za­to­rii aces­tor eve­ni­men­te: Fes­ti­va­lul Sunwa­ves, Fes­ti­val du Bonhe­ur, Mama­ia Drift Games by the Sea, repre­zen­tan­tul Clu­bu­ri­lor din Mama­ia etc.

DELTA DUNĂRII – Des­chi­de­re Sezon Esti­val 2017 — 21 apri­lie – la Cri­şan

MAMAIAVAMA VECHE

Seria de eve­ni­men­te va înce­pe pe 27 apri­lie, oda­tă cu edi­ţia 21 a fes­ti­va­lu­lui de muzi­că elec­tro­ni­că Sunwa­ves, la care sunt aştep­ta­ţi pes­te 8000 de turi­şti stră­ini ( pre­pon­de­rent din U.K., Ita­lia, Franţa şi Ger­ma­nia) şi mii de vizi­ta­tori români. Fes­ti­va­lul va dura 4 zile şi va înre­gis­tra pes­te 80.000 vizi­ta­tori repe­ti­tivi. Tot pe 27 apri­lie par­ti­ci­păm împre­u­nă la redes­chi­de­rea Bicaz Pira­tes Resort în Mama­ia, pri­mul hotel tema­tic de pe Lito­ral.

Pe 28 apri­lie, îşi des­chi­de porţi­le pri­mul Fes­ti­val gas­tro­no­mic al verii, şi anu­me „Fes­ti­val du Bonhe­ur – pour les gour­man­ds”, ce va avea loc în zona Mama­ia Nord, în zona pla­jei (Cam­ping Enig­ma), pe o supra­fa­ţă de 15.000 mp. Intra­rea este libe­ră, iar acce­sul la cele 60 de food tru­c­ks cu pre­pa­ra­te româ­neşti, ame­ri­ca­ne, mexi­ca­ne, japo­ne­ze şi de diver­se genuri de bucă­tă­rie inter­na­ţio­na­lă se va face în baza unui card ce va fi ali­men­tat de turi­şti cu ori­ce sumă dori­tă.

Pe 28 apri­lie, sea­ra, des­chi­dem împre­u­na Sezo­nul de Clu­b­bing şi de petre­ceri în Mama­ia, într-un Tur de Clu­buri.

Pe 29 apri­lie, orga­ni­zăm un Info­trip cu pre­să la Vama Veche, pri­ma sta­ţiu­ne pe care o des­chi­dem în mod fes­tiv, timp în care, în Mama­ia, la Pia­ţe­ta Cazi­no, se pozi­ţio­nea­ză cele 8 maşini de drift şi cei 8 piloţi ce vor par­ti­ci­pa a doua zi, 30 apri­lie, la Mama­ia & Con­stan­ta Drift Games by the Sea.

Ziua de 30 apri­lie este cea pe care o pre­gă­tim în mod spe­cial pen­tru fes­ti­vi­tă­ţi­le dela Mama­ia, ast­fel :

-        12.00 – 13.00 – expo­zi­ţie sta­ti­că maşini şi piloţi de drift – Pia­ţe­ta Cazi­no Mama­ia

-        14.00 – 19.00 – Drift Games by the Sea – Con­stanţa, Poar­ta 1 Cazi­no – Port Con­stanţa.

-        16.00 —  24.00 – Mega Con­cert pe Pla­ja Hotel Flo­ra Mama­ia cu tru­pe­le Pro­vin­ci­a­lii,
Vunk şi îndră­gi­tul Ionuţ Galani. Lan­săm împre­u­nă un Show de arti­fi­cii şi mii de lam­pi­oa­ne între Mama­ia, Del­ta Dună­rii şi Vama Veche, ală­tu­ri de turi­ş­tii noş­tri şi de minis­trul Turis­mu­lui, Mir­cea Titus Dobre, invi­ta­tul nos­tru.

NĂVODARI —  tra­di­ţio­na­la Ser­ba­re Câm­pe­neas­că, în Tabă­ra Del­fi­nul.

CERNAVODĂ — 29 apri­lie — fes­ti­va­lul etnic „Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Dan­su­lui”.

Decla­ra­ţie Cori­na Mar­tin, preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii:

Pe 21 apri­lie des­chi­dem Sezo­nul în Del­ta Dună­rii, cu eve­ni­men­te pe care le orga­ni­zăm în pre­mie­ră şi care vor rămâ­ne tra­di­ţio­na­le în Del­tă. Înce­pând din 27 apri­lie, avem eve­ni­men­te în Clu­buri, pe pla­je, în loca­ţii turis­ti­ce pre­pon­de­rent în Mama­ia, Vama Veche şi ora­şul Con­stanţa, pen­tru tota­te gus­tu­ri­le şi pre­fe­rinţe­le şi pen­tru toa­te seg­men­te­le de turi­şti. O orga­ni­za­re fără pre­ce­dent, din Del­ta Dună­rii şi până în extre­ma sudi­că a Lito­ra­lu­lui. Ne vom conec­ta împre­u­nă între cele trei mari loca­ţii în care ne con­cen­trăm, având ca punct cen­tral sta­ţiu­nea Mama­ia, regi­na eve­ni­men­te­lor. Fes­ti­val de muzi­că elec­tro­ni­că, Fes­ti­val gas­tro­no­mic, Show de Drift ca avan­pre­mie­ră a mari­lor eve­ni­men­te ale verii 2017, Con­cer­te, petre­ceri în Clu­buri şi pe pla­je, totul pen­tru pri­mii turi­şti ai verii 2017! Aştep­tăm pes­te 40.000 de turi­şti în mare­le wee­kend de 1 Mai!”


Man­ga­lia News, Joi, 20 apri­lie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply