După primele luni de mandat, aleşii opoziţiei, mai activi. Deputaţii de Constanţa, mai harnici decât senatorii. Parlamentari care au deschis gura doar la jurământ! (galerie foto)

0
295

Cir­cum­scri­pţia nr. 14 Con­stanţa are în actu­a­lul Legi­sla­tiv 16 par­la­men­tari, 11 depu­ta­ţi şi cinci sena­tori. Unul din­tre depu­ta­ţi, Mir­cea Dobre (PSD), deţi­ne şi por­to­fo­li­ul de dem­ni­tar la Minis­te­rul Turis­mu­lui. Toţi cei­la­lţi îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în urmă­to­rii patru ani în comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te de la nive­lul Came­rei Depu­ta­ţi­lor, res­pec­tiv al Sena­tu­lui Româ­ni­ei. Vă pre­zen­tăm în con­ti­nu­a­re sin­te­za acti­vi­tă­ţii par­la­men­ta­re, după aproa­pe jumă­ta­te de an din pri­mul man­dat al legi­sla­tu­rii 2016 — 2020.

PSD — cinci depu­ta­ţi şi trei sena­tori

PSD a reu­şit să câş­ti­ge la ale­ge­ri­le din decem­brie 2016 cele mai mul­te man­da­te de par­la­men­tari, opt la număr, şi să ocu­pe şi fun­cţii în comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te din Par­la­ment.
Sena­to­rul soci­al-demo­crat Şte­fan Mihu face par­te din două comi­sii. El este secre­tar al Comi­si­ei pen­tru buget, finanţe, acti­vi­ta­te ban­ca­ră şi pia­ţă de capi­tal şi mem­bru în Comi­sia eco­no­mi­că, indus­trii şi ser­vi­cii.

În pri­me­le luni în Sena­tul Româ­ni­ei, Şte­fan Mihu (PSD) a fost co-ini­ţi­a­tor a trei pro­pu­neri legi­sla­ti­ve (pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 550 din 29 noiem­brie 2004 pri­vind orga­ni­za­rea şi fun­cţio­na­rea Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne; pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea art. 1 din Legea 15/09.01.2003 pri­vind spri­ji­nul acor­dat tine­ri­lor pen­tru con­stru­i­rea unei locu­inţe pro­pri­e­ta­te per­so­na­lă şi pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea art. 41 şi a art. 45 din Legea nr. 96/2006 pri­vind Sta­tu­tul depu­ta­ţi­lor şi al sena­to­ri­lor).

Depu­ta­tul Iuli­an Ian­cu este preşe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru indus­trii şi ser­vi­cii. În luni­le scur­se de la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, depu­ta­tul a avut 21 de luări de cuvânt şi a fost co-ini­ţi­a­tor al pro­pu­ne­rii legi­sla­ti­ve pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Codu­lui Penal.

Depu­ta­tul Radu Babuş a făcut par­te, pen­tru o lună, din Comi­sia pen­tru indus­trii şi ser­vi­cii, iar în pre­zent acti­vea­ză în Comi­sia comu­nă per­ma­nen­tă a Came­rei Depu­ta­ţi­lor şi Sena­tu­lui pen­tru exer­ci­ta­rea con­tro­lu­lui par­la­men­tar asu­pra acti­vi­tă­ţii SRI. Babuş a avut în pri­me­le luni ale man­da­tu­lui două luări de cuvânt şi a par­ti­ci­pat la ini­ţi­e­rea a patru pro­pu­neri legi­sla­ti­ve, cum ar fi pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 1/2011 a edu­ca­ţi­ei naţio­na­le sau pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 82/1991 a con­ta­bi­li­tă­ţii şi modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 31/1990 a soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le, modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 1/2005 pri­vind orga­ni­za­rea şi fun­cţio­na­rea coo­pe­ra­ţi­ei.

Geor­ge Vişan, şi el depu­tat PSD, este mem­bru al Comi­si­ei pen­tru poli­ti­că eco­no­mi­că, refor­mă şi pri­va­ti­za­re. Acti­vi­ta­tea sa par­la­men­ta­ră în pri­me­le luni de man­dat s‑a rezu­mat la o sin­gu­ră lua­re de cuvânt la depu­ne­rea jurămân­tu­lui şi la susţi­ne­rea, în cali­ta­te de co-ini­ţi­a­tor, la patru pro­pu­neri legi­sla­ti­ve. Iată două din­tre ele: pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pri­vind trans­mi­te­rea unor imo­bi­le din dome­ni­ul public al sta­tu­lui şi din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor afla­te în con­ce­siu­nea Com­pa­niei Naţio­na­le Admi­nis­tra­ţia Por­tu­ri­lor Dună­rii Mari­ti­me SA Gala­ţi, în dome­ni­ul public al judeţu­lui Tul­cea şi pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pen­tru com­ple­ta­rea Legii nr. 307/2006 pri­vind apă­ra­rea împo­tri­va incen­di­i­lor.

Depu­ta­tul Cris­ti­na Dumi­tra­che este mem­bru al Comi­si­ei pen­tru poli­ti­că exter­nă din Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Dumi­tra­che a avut două luări de cuvânt, a adre­sat două între­bări şi inter­pe­lări şi a par­ti­ci­pat în cali­ta­te de co-ini­ţi­a­tor la trei pro­pu­neri legi­sla­ti­ve (n.r. pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 209 din 9 noiem­brie 2016 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Ordo­nanţei de Urgenţă a Guver­nu­lui nr. 193/2002 pri­vind intro­du­ce­rea sis­te­me­lor moder­ne de pla­tă, pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pri­vind moda­li­ta­tea de ges­tio­na­re a pun­gi­lor de plas­tic şi pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 1/2011 a edu­ca­ţi­ei naţio­na­le).

Sena­to­rul Nico­lae Moga (PSD) este mem­bru în Comi­sia de vali­da­re şi în Comi­sia româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni. În pri­me­le şase luni de man­dat, Moga a par­ti­ci­pat la ini­ţi­e­rea a trei pro­pu­neri legi­sla­ti­ve.

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro, Luni, 24.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply