COMENTARII Cetățenii Mangaliei revoltați de deciziile primarului de a desființa Muzeul Callatis

0
771

Prin adop­ta­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Local Nr. 192, în data de 2 apri­lie 2013, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia a fost desfi­in­țat ca insti­tu­ție cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că și a fost trans­for­mat în sec­ție a Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis din Man­ga­lia.

În apri­lie 2015, pri­ma­rul Man­ga­li­ei soli­ci­tă Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii avi­za­rea reor­ga­ni­ză­rii Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis Man­ga­lia, prin trans­for­ma­rea aces­tu­ia în DIRECȚIE în cadrul Pri­mă­ri­ei, iar MINISTERUL CULTURII ÎI RĂSPUNDE CĂ NU ESTE DE ACORD CU REORGANIZAREA, întru­cât Comi­sia Națio­na­lă a Muze­e­lor și Colec­ți­i­lor a hotă­rât să nu acor­de avi­zul favo­ra­bil și, la fel, Comi­sia Națio­na­lă de Arhe­o­lo­gie a fost împo­tri­va trans­for­mă­rii în Direc­ție.

ÎN ADRESĂ SE PRECIZEAZĂ CLARESTE SUFICIENTĂ REORGANIZAREA MUZEULUI DIN ANUL 2013. La fina­lul adre­sei, Minis­te­rul îi atra­ge aten­ția pri­ma­ru­lui că a încăl­cat și Legea 334/2002 pri­vind bibli­o­te­ci­le, repu­bli­ca­tă, întru­cât bibli­o­te­ci­le muni­ci­pa­le și oră­șe­nești tre­bu­ie să aibă per­so­na­li­ta­te juri­di­că.

În sedin­ța Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia din 21 decem­brie 2016, FĂRĂ AVIZUL PREALABIL al Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și al Comi­si­ei Națio­na­le a Muze­e­lor și Colec­ți­i­lor, la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui, con­si­li­e­rii locali votea­ză desfi­in­ța­rea Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis și înfi­in­ța­rea Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport.

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie este desfi­in­țat ca sec­ție a Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis și trans­for­mat în ser­vi­ciu în cadrul Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport. Foar­te grav este fap­tul că o Direc­ție de Cul­tu­ră și Sport nu poa­te soli­ci­ta des­căr­ca­rea de sar­ci­nă arhe­o­lo­gi­că, spe­cia­liș­tii muze­u­lui nu mai pot efec­tua cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce, iar patri­mo­ni­ul unui muzeu nu poa­te fi deți­nut de o Direc­ție de Cul­tu­ră și Sport.

Cetă­țe­nii Man­ga­li­ei au reac­țio­nat la deci­zi­i­le pri­ma­ru­lui care au în vede­re, după cum se poa­te obser­va, desfi­in­ța­rea defi­ni­ti­vă a Muze­u­lui Cal­la­tis, ca insti­tu­ție cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că.

Redac­ția și‑a rezer­vat drep­tul de a supri­ma, între paran­te­ze, cuvin­te­le „colo­ra­te” și cuvin­te­le ce pot fi con­si­de­ra­te ofen­sa­toa­re.


Con­si­li­e­rul local Mena­bit Ozghiun, Con­si­li­ul Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:

Deci… dle Pri­mar, ast­fel de inti­mi­dări și meto­de des­po­ti­ce nu cunosc decat din tim­pul bol­șe­vi­ci­lor (…) Ori ISIS, mai nou. Cum să te apuci să cauți vino­vați în Muze­ul Cal­la­tis, ori prin­tre man­ga­li­eni, când arti­co­lul de pre­să spe­ci­fi­că clar: “Magda­le­na Tiţă, direc­to­rul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Cul­tu­ră Con­stanţa, spu­ne că, pe linia Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, nu poa­te anu­la o hotă­râre de con­si­liu local şi că doar pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Adri­an Nico­la­es­cu, poa­te ata­ca în con­ten­cios.” Scrie în arti­col cine a dat decla­ra­ții. Și dl pri­mar poa­te cel mult să‑i tri­mi­tă niș­te flori dnei Magda­le­na Tiță (…).

Cu ce delir să te apuci să te răz­buni pe anga­ja­tii de la muzeu, când tot Minis­te­rul Cul­tu­rii a rămas stu­pe­fi­at de acțiu­ni­le pri­ma­ru­lui de la Man­ga­lia? Iar eu am docu­men­te si 4 adre­se în acest sens. Am o sin­gu­ră între­ba­re: amal­ga­mul ăsta de insti­tu­ții, care acum se numeș­te Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport, are avi­zul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii să func­țio­ne­ze ca: muzeu (insti­tu­ție), așe­ză­mânt cul­tu­ral, bibli­o­te­că?

Admi­nis­tra­ția pen­tru “dum­mies”: Dacă Pri­mă­ria Man­ga­lia nu dă auto­ri­za­ție de func­tio­na­re unui maga­zin, se numeș­te că acel sta­bi­li­ment este maga­zin? Sau e ceva ile­gal? Așa și Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport: cât timp nu are aviz de la Minis­te­rul Cul­tu­rii, nu poa­te func­țio­na nici ca muzeu, nici ca așe­ză­mânt cul­tu­ral, nici bibli­o­te­ca nu poa­te func­țio­na fără per­so­na­li­ta­te juri­di­că.

Mai lăsați-ne cu ame­nin­ță­ri­le, pen­tru că nu tră­im într-un stat tota­li­tar. Ați pus biruri ile­ga­le pe Man­ga­lia, pe care le‑a ata­cat până și pre­fec­tul (…). Fap­tul că votea­ză 11 con­si­li­eri împo­tri­va legii nu înseam­nă că legea poa­te fi batjo­co­ri­tă. Legi­le sta­tu­tu­lui român sunt demo­cra­ti­ce, împo­tri­va dic­ta­to­ri­lor care vor să încal­ce demo­cra­ția.

Ce înseam­nă ame­nin­ța­rea asta asu­pra cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei și asu­pra anga­ja­ți­lor insti­tu­ți­i­lor? Res­ping ast­fel de prac­tici si am să lupt împo­tri­va lor, deo­a­re­ce nu tră­im în scla­va­gism sau într-un regim al gro­fi­lor! În pri­mul rând, nu mai acu­zați după … bănu­ieli, sus­pi­ciuni… Ați încăl­cat legea! Nu accept dic­ta­to­rii!”

https://www.facebook.com/ozzy.weekender/posts/1827308820628624?pnref=story

Con­si­li­e­rul local Mena­bit Ozghiun, Con­si­li­ul Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (2):

In aten­ția (…) care scrie pe con­tul pri­ma­ru­lui (…), cu ce drept ame­ninți cetă­țe­nii Man­ga­li­ei?! Dacă Minis­te­rul Cul­tu­rii afir­mă că este ile­gal ce a făcut pri­ma­rul, ia de te răz­bo­ieș­te cu sta­tul român și nu mai ame­nin­ța anga­ja­ții insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră din Man­ga­lia, care au vreo 10 bibli­o­teci citi­te în plus față de tine. (…) A ajuns un vene­tic să se cre­a­dă mai pre­sus decât Minis­te­rul Cul­tu­rii din Româ­nia!”

În con­ti­nu­a­re, con­si­li­e­rul local Mena­bit Ozghiun pos­tea­ză pe pagi­na per­so­na­lă de Face­bo­ok, adre­se­le ofi­ci­a­le veni­te din par­tea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, prin care demon­strea­ză că este ile­ga­lă desfi­in­ța­rea sec­ți­ei Muze­ul de Arhe­o­lo­gie din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Cal­la­tis.

Docu­men­te­le pot fi vizu­a­li­za­te aici: https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=mangalia%20by%20Menabit%20Ozzy&tas=0.3356063865090735


Coman­dor ® Ovi­diu Miha­la­che:

La Bal­cic, pri­ma­ria a facut “din rahat bici” si chiar poc­ne­ste! S‑a aso­ci­at cu Uni­ver­si­ta­tea din Sofia si exploa­tea­za mica vila a Regi­nei Maria si chiar o EXPLOATEAZA! Fac bani cu nemi­lu­i­ta! Au doar zidu­ri­le, o gra­di­na de un pogon, doua-trei poze si nis­te dula­puri! Dar stiu sa exploa­te­ze mos­te­ni­rea isto­ri­ca! Chiar daca ii spun “Pala­tul Regi­nei Maria” si nu spun expli­cit al carei tari a fost Regi­na Maria, ei stiu sa isi duca mos­te­ni­rea isto­ri­ca pen­tru bine­le ora­su­lui!

La noi? In loc ca toa­ta Pri­ma­ria sa‑l pupe‑n (…) pe ala de‑a adus Papi­ru­sul, sa cre­e­ze tra­see turis­ti­ce, sa cre­e­ze eve­ni­men­te in jurul Muze­u­lui, sa se aso­cie­ze cu Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­res­ti, cu cea din Cluj, cu cea de la Ber­lin, cu cea de la Mosco­va (o mare facul­ta­te de isto­rie au si aia!), sa cre­e­ze eve­ni­men­te geo­po­li­ti­ce impre­u­na cu uni­ver­si­ta­ti­le din Gre­cia (pri­mii colo­ni­za­tori ai lito­ra­lu­lui roma­nesc)…, noi, NU!

Noi desfi­in­tam muzee si insti­tu­tii de cul­tu­ra, deo­a­re­ce nu ne pla­ce de ochii cer­ce­ta­to­ri­lor sti­in­ti­fici si nu ne pla­ce ca astia sunt mai edu­cati decat noi! Le desfi­in­tam si func­ti­i­le si pos­tu­ri­le, ii dam si afa­ra, ii lasam someri, asa, doar de-ai dra­cu­lui! Cine nai­ba i‑a pus sa inve­te? (…). Nu mai bine se faceau si ei poli­ti­cieni?

Noua ne pla­ce bal­ti­rea asta in sub-cul­tu­ra medi­o­cra a uno­ra (…)! Halal sa ne fie ! Ca bine nu o sa ne fie!”


Adri­an Tiron:

”Bra­vo, isto­rici de două para­le, impo­tenți și tră­dă­tori, bra­vo retar­dați poli­tici cen­trali sau din Man­ga­lia, indi­fe­rent de culoa­rea cio­la­nu­lui vos­tru poli­tic. Feli­ci­tări, (…) votanți după dimen­siu­nea pun­gii pri­mi­te! Meri­tați coci­na, nu asfalt sau lumi­nă pe străzi, nu un oraș.

Pen­tru cei ce nu-mi înțe­leg răbu­fni­rea, CEA MAI VECHE AȘEZARE din țară, sin­gu­ra pre­zen­tă în manu­a­le­le de isto­rie a șase țări, a fost ștear­să din con­dei poli­tic local (…) de pe har­ta valo­ri­lor națio­na­le. Iar eu mă miram ca boul, cum dra­cu a fost posi­bi­lă pri­va­ti­za­rea sub­so­lu­lui hote­lu­lui (ex) Pre­si­dent… (…)

Muze­ul Cal­la­tis este unul din cele mai impor­tan­te muzee din ţară. Cu câte­va sute de ani îna­in­te de Burebis­ta, în Dobro­gea exis­tau trei mari ora­şe: His­tria, Tomis şi Cal­la­tis. Cal­la­ti­sul era un cen­tru impor­tant, mai mare decât His­tria şi Tomis.”


Ata­șăm din nou link-ul arti­co­lu­lui care a avut un impact deo­se­bit — pes­te 19.000 vizu­a­li­zări și mai mult de 180 de dis­tri­bu­iri, până acum: https://www.mangalianews.ro/2017/04/primarul-din-mangalia-desfiinteaza-un-muzeu-deschis-de-vasile-parvan-muzeul-callatis-devenit-o-structura-cadrul-directiei-de-cultura-si-sport/

DOCUMENTE:

 


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 22 apri­lie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele