Asociaţia Litoral – Delta Dunării şi‑a ales noua conducere pentru perioada 2017 – 2019

1
459

Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii şi‑a ales joi, 20 apri­lie, noua con­du­ce­re pen­tru peri­oa­da 2017 – 2019, în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le de Ale­geri.

Ast­fel, Preşe­dinţia Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral – Del­ta Dună­rii este deţi­nu­tă în con­ti­nu­a­re de Patro­na­tul ANAT, repre­zen­tat de Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

De ase­me­nea, tot atunci au fost aleşi şi cei patru Vice­preşe­dinţi ai Aso­ci­a­ţi­ei, ast­fel:

-        pen­tru Con­stanţa: Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa (prin Cori­na Mar­tin), Muni­ci­pi­ul Con­stanţa (prin Mire­la Mati­ches­cu),

-        pen­tru Tul­cea: Con­si­li­ul Judeţean Tul­cea (prin Horia Teo­do­res­cu) şi Aso­ci­a­ţia Patro­na­tu­lui în Turis­mul din Del­ta Dună­rii (prin Daniel Ilu­ş­că).

Din Con­si­li­ul Direc­tor ales pen­tru peri­oa­da 2017–2019, mai fac par­te Pri­mă­ria Năvo­dari şi Pri­mă­ria Lima­nu.

În ace­la­şi timp, Adu­na­rea Gene­ra­lă a man­da­tat pe doam­na Cori­na Mar­tin sa repre­zin­te în con­ti­nu­a­re Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii, ca preşe­din­te al Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia.

După cum şti­ti, Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii este cel mai puter­nic par­ter­ne­ri­at public-pri­vat din turis­mul româ­nesc, fiind înfi­inţa­tă în anul 2007 şi având ca obiec­tiv prin­ci­pal dezvol­ta­rea şi pro­mo­va­rea Dobro­gei turis­ti­ce, des­ti­na­ţie turis­ti­că pri­o­ri­ta­ră a Româ­ni­ei. Mem­brii săi sunt:

- Auto­ri­tă­ţi publi­ce loca­le:

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa

Con­si­li­ul Judeţean Tul­cea

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Tul­cea

            Pri­mă­ria Ora­şu­lui Năvo­dari

Pri­mă­ria Ora­su­lui Cer­na­vo­dă

Pri­mă­ria Ora­su­lui Mur­fa­tlar

Pri­mă­ria Comu­nei Agi­gea

Pri­mă­ria Comu­nei Cum­pă­na

Pri­mă­ria Comu­nei Juri­lo­v­ca

Pri­ma­ria Comu­nei Lima­nu

Pri­mă­ria Comu­nei Miha­il Kogăl­ni­cea­nu

-  Com­pa­nii naţio­na­le:

Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal “Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” Con­stanţa

            Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal “Avram Ian­cu” Cluj

- Patro­na­te ale hote­li­e­ri­lor şi agenţi­i­lor de turism:

Aso­ci­a­ţia Naţio­na­la a Agenţi­i­lor de Turism din Româ­nia

Aso­ci­a­ţia Patro­na­tu­lui în Turis­mul din Del­ta Dună­rii

- Com­pa­nii pri­va­te din turism:

Agenţia de turism Danu­bi­us Tra­vel

Pho­e­ni­cia Holi­day Resort Năvo­dari

Hotel Vega Mama­ia

Hotel Rich­mond Mama­ia

Bla­xy Pre­mi­um Resort & Hotel

Vila Ovi­diu Luxu­ry Homes Mama­ia

Com­plex Mera Resort — Venus

SRP Nept­un

Com­ple­xul de recu­pe­ra­re medi­ca­lă „Vra­ja Mării”  — Efo­rie Sud

Vila Tagoo — Vama Veche.

- Fir­me care acti­vea­ză în dome­nii adia­cen­te turis­mu­lui:

Montblanc Pic­tu­res

Dobro­gea Grup

Transe­vren.


Man­ga­lia News, 25.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply