Afacerea unui român, declarată în Olanda hobby util comunităţii şi scutită de taxe. În România, a trebuit să renunţe la firmă

0
435

În timp ce româ­nii sunt împo­vă­ra­ţi de noi biruri, inven­ta­te mai nou pen­tru gos­po­dă­rii, Flo­rin Luca, un român ple­cat în Olan­da, a reu­şit să-şi des­chi­dă mica afa­ce­re în câte­va zile, cu aju­tor de la auto­ri­tă­ţi. Sta­tul olan­dez i‑a cata­lo­gat car­man­ge­ria drept hob­by util comu­ni­tă­ţii, aşa că Luca a deve­nit fur­ni­zo­rul de pro­du­se tra­di­ţio­na­le din car­ne pen­tru români din Ţări­le de Jos.

Când li se face dor de gus­tul bună­tă­ţi­lor de aca­să, româ­nii din Ţări­le de Jos ştiu pe cine să cau­te. Flo­rin Luca, zis „Măce­la­ru“, este fur­ni­zo­rul de pro­du­se tra­di­ţio­na­le din car­ne în care regă­seşti gus­tul şi savoa­rea şti­u­te. La 34 ani, măce­la­rul din Oră­ş­tie este sta­bi­lit în Olan­da de 11 ani şi lucrea­ză în mica sa car­man­ge­rie după reţe­te veri­ta­bi­le, de la care nu vrea să se aba­tă.

Che­mat să lucre­ze, aju­tat să rămâ­nă

Vine dintr‑o fami­lie cu cinci copii: trei băieţi, toţi trei măce­lari ca buni­cul matern, şi două fete. Nici­u­nul din­tre băieţi nu mai este în ţară: Flo­rin şi Daniel sunt în Olan­da, iar mezi­nul Sebas­ti­an stă în Franţa, unde s‑a repro­fi­lat.

Dar Flo­rin n‑a renu­nţat la pro­fe­sia sa, care l‑a dus pe dru­mul stră­i­nă­tă­ţii de la înce­put. A lucrat în Ger­ma­nia, iar când s‑a ivit oca­zia din Olan­da, ofe­ri­tă prin­tr-un pro­gram guver­na­men­tal olan­dez, a mers mai depar­te. Un pri­e­ten român i‑a des­chis min­tea, pe când se afla la un schimb de exe­pe­rienţă în Slo­va­cia.

Aveam mul­te avan­ta­je în Olan­da. Locul de mun­că era asi­gu­rat, făceam un curs gra­tu­it de lim­bă, iar caza­rea era de ase­me­nea gra­tu­i­tă. M‑am inte­grat din start într-un ast­fel de sis­tem care îţi crea faci­li­tă­ţi“, afir­mă Flo­rin. După 3 ani şi‑a cunos­cut şi vii­toa­rea soţie, Ioa­na, tot român­că, şi au împre­u­nă doi copii: o fată şi un băi­at.

În august 2016 s‑a hotă­rât cu soţia să por­neas­că afa­ce­rea. Pri­mi­se încu­ra­jări de la pri­e­te­ni şi cunoş­tinţe, căro­ra le pre­gă­ti­se tot felul de bună­tă­ţi la dife­ri­te eve­ni­men­te româ­neşti sau la un sim­plu gră­tar. Într-un spa­ţiu de lân­gă casă, ame­na­jat cores­pun­ză­tor, a des­chis car­man­ge­ria în care pre­pa­ră pro­du­se­le. Nu le vin­de aco­lo, ci pri­meş­te comenzi onli­ne şi tele­fo­nic, pe care le livrea­ză tot ei.

Cites­te mai mult: adev.ro/op61q4


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply