Ziua a doua! 1 Mai Tunning Fest 2017, Mangalia, Portul Turistic

0
914

Ora­șul Man­ga­lia va găz­dui, în peri­oa­da 29 apri­lie – 1 mai, fes­ti­va­lul auto „1 Mai Tun­ning Fest Man­ga­lia 2017”. Eve­ni­men­tul va avea loc în par­ca­rea din Por­tul Turis­tic din loca­li­ta­te și va încân­ta publi­cul cu o expo­zi­ție de tuning auto și moto, con­curs car audio, demon­stra­ții de drift și bur­no­ut, pre­cum și dife­ri­te tom­bo­le și con­cur­suri pen­tru par­ti­ci­panți și spec­ta­tori.

Fes­ti­va­lul va înce­pe sâm­bă­tă cu o para­dă a mași­ni­lor și moto­ci­cle­te­lor par­ti­ci­pan­te, care va avea star­tul în Por­tul Turis­tic, la ore­le 11:00. 

Mani­fes­tă­ri­le vor fi des­chi­se de sâm­bă­tă până dumi­ni­că, între ore­le 10:00–23:00, iar luni, între ore­le 10:00 – 16:00. Pre­mi­e­rea câști­gă­to­ri­lor va avea loc în cur­sul zilei de luni, 1 mai, înce­pând cu ore­le 13:00.

În cadrul com­pe­ti­ți­ei vor fi juri­za­te urmă­toa­re­le cate­go­rii: Best Car Of The Show, Best Import Exte­ri­or, Best Cus­tom Exte­ri­or, Best Autoh­to­na, Best Inte­ri­or, Best Rims, Best Old­ti­mer, Best Youn­gti­mer, Best Club Dis­play, Best Rat Look, Best Air­Ri­de, Best Sta­tic fit­ment, Best Air­Ri­de fit­ment, Best Air­brush, Best Paint, Best Demo­Car, Best OEM++, Best Engi­ne, Best Tru­nk setup, Best JDM, Best Engi­ne Bay, Best Exo­tic.

De ase­me­nea, va exis­ta o cate­go­rie spe­cia­lă pen­tru măr­ci­le VW și BMW. În cadrul expo­zi­ți­ei de tuning auto-moto, pasio­na­ții de tuning auto, clu­buri spor­ti­ve și fir­me de tuning din toa­tă țara își vor pre­zen­ta mași­ni­le modi­fi­ca­te. În aceas­tă cate­go­rie de expo­zanți se înscriu mași­ni­le cu modi­fi­cări la exte­ri­or, la inte­ri­or, la par­tea meca­ni­că sau la toa­te aces­tea.

La Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Car Audio vor fi pre­zen­ta­te mașini cu inves­ti­ții ce depă­șesc 25.000 EUR doar în sis­te­mul de sunet, capa­bi­le de per­for­man­țe audio extre­me.

Deve­nit deja un fes­ti­val cu tra­di­ție, “1 Mai Tun­ning Fest” reu­neș­te în fie­ca­re an cele mai inte­re­san­te pro­iec­te de tuning și car audio, iar fir­me din dome­ni­ul auto/tuning vor avea, la rân­dul lor, mai mul­te stan­duri de pre­zen­ta­re.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 26 apri­lie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply