Legendele Techirghiolului, în patrimoniul cultural european

0
348

La Sana­to­ri­ul Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol s‑a desfă­şu­rat, ieri, con­fe­rinţa cu tema „Legen­de­le Techir­ghi­o­lu­lui“, pre­fa­ţân­du-se ast­fel seria mani­fes­tă­ri­lor dedi­ca­te cunoa­ş­te­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral european.

Invi­ta­ţi au fost prof. univ. dr. Ioan Mir­cea Paş­cu, vice­preşe­din­te al Par­la­men­tu­lui Euro­pean, şi Cla­u­dia Țapar­del, copreşe­din­ta Inter­gru­pu­lui pen­tru Dezvol­ta­rea Turis­mu­lui Euro­pean. Cla­u­dia Țapar­del, nepu­tând ono­ra cu pre­zenţa sa invi­ta­ţia, a tri­mis un mesaj de susţi­ne­re faţă de turis­mul bal­near româ­nesc, cu pre­că­de­re cel din jurul lacu­lui Techirghiol.

Au mai par­ti­ci­pat Simion Nico­la­ev, direc­tor gene­ral al Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Cer­ce­ta­re şi Dezvol­ta­re Mari­nă „Gri­go­re Anti­pa“ Con­stanţa, Iuli­an Socea­nu, pri­ma­rul ora­şu­lui Techir­ghi­ol, Cris­ti­an Câr­ja­liu, pri­ma­rul comu­nei Agi­gea, repre­zen­tanţi ai Clu­bu­lui „Rota­ry“, care au făcut şi o dona­ţie impor­tan­tă, Miha­e­la Bel­cin, din par­tea Aso­ci­a­ţi­ei Feme­i­lor de Afa­ceri, medici, con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Sin­di­ca­tu­lui SANITAS. De ase­me­nea, în sală a fost pre­zen­tă şi Iri­na Loghin.

Anul patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral 2018 va fi o oport­u­ni­ta­te de a evi­denţia impor­tanţa cul­tu­rii euro­pe­ne, ofe­rind, tot­o­da­tă, posi­bi­li­ta­tea de a găsi răs­pun­suri la pro­vo­că­ri­le lega­te de buge­te­le publi­ce – tot mai redu­se – alo­ca­te cul­tu­rii. În acest con­text euro­pean, se cuvi­ne a se apro­fun­da con­cep­tul de patri­mo­niu cul­tu­ral româ­nesc, de valori pere­ne ale unui popor mul­ti­se­cu­lar, care tre­bu­ie con­ser­va­te, cunos­cu­te şi protejate.

Lacul Techir­ghi­ol, prin uni­ci­ta­tea şi pro­pri­e­tă­ţi­le lui mira­cu­loa­se, a gene­rat nume­roa­se legen­de, mituri, cer­ce­tări şti­inţi­fi­ce, dar şi etno­lo­gi­ce şi antro­po­lo­gi­ce. Pre­zenţa unei comu­ni­tă­ţi mul­ti­e­t­ni­ce în spa­ţi­ul limi­trof lacu­lui, loca­li­ta­tea Techir­ghi­ol fiind ates­ta­tă din anti­chi­ta­te, dar bine-cunos­cu­tă după rea­li­pi­rea Dobro­gei la ţară, este per­ce­pu­tă în ulti­mii ani ca un loc al bin­e­fa­ce­rii tera­pi­i­lor natu­ris­te ofe­ri­te de apa lacu­lui şi nămo­lul sapropelic.

Con­ti­nu­a­rea, in ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply