Întâlnire între Polaris M Holding şi asociaţiile de proprietari din Mangalia

0
262
Întâlnire între Polaris M Holding şi asociaţiile de proprietari din Mangalia

Pri­mă­ria Man­ga­lia încear­că să medie­ze pro­ble­ma ivi­tă între fir­ma de salu­bri­ta­te (Pola­ris m Hol­ding) şi aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari res­tanţi­e­re la pla­ta ridi­că­rii guno­i­u­lui. Dis­cu­ţi­i­le vor avea loc joi, de la ora 11.00, la Club nau­tic.

Com­pa­nia Pola­ris M Hol­ding a sis­tat înce­pând cu data de 10 mar­tie 2017, ser­vi­ci­ul de colec­ta­re şi trans­port a deşe­u­ri­lor muni­ci­pa­le la 79 de aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia deo­a­re­ce aces­te aso­ci­a­ţii au ales să igno­re dato­ri­i­le res­tan­te, în con­tex­tul în care au fost noti­fi­ca­te în nenu­mă­ra­te rân­duri să-şi achi­te aces­te dato­rii.

Con­form legii 51 / 2006, repu­bli­ca­ta, art 42, alin (11), ope­ra­to­rul de salu­bri­za­re îşi poa­te între­ru­pe acti­vi­ta­tea în urmă­toa­rea situ­a­ţie: „Dacă sume­le dato­ra­te, inclu­siv pena­li­tă­ţi­le, nu au fost achi­ta­te după 45 de zile de la pri­mi­rea fac­tu­rii, ope­ra­to­rul poa­te între­ru­pe furnizarea/prestarea ser­vi­ci­u­lui cu un pre­a­viz de 5 zile lucră­toa­re şi are drep­tul să soli­ci­te recu­pe­ra­rea debi­te­lor în instanţă”.

În con­di­ţi­i­le în care aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari res­tan­te au fost noti­fi­ca­te în peri­oa­da 2009–2017, de două ori pe an, iar în ulti­me­le 2 săp­tămâni, între 15.02 – 01.03.2017, le-au fost tri­mi­se alte 2 noti­fi­cări, însă fără niciun rezul­tat, Pola­ris M Hol­ding s‑a văzut obli­ga­tă să sis­te­ze ser­vi­cul de salu­bri­za­re până la recu­pe­ra­rea sume­lor res­tan­te.

Pen­tru a veni în spri­ji­nul aso­ci­a­ţi­i­lor de loca­tari, com­pa­nia Pola­ris M Hol­ding a făcut pri­mul pas în medi­e­rea aces­tei pro­ble­me şi pro­pu­ne aso­ci­a­ţi­i­lor un anga­ja­ment de pla­tă înce­pând cu data 14 mar­tie 2017. Prin inter­me­di­ul aces­tui anga­ja­ment, Pola­ris M Hol­ding pro­pu­ne o eşa­lo­na­re a dato­ri­i­lor prin care aso­ci­a­ţi­i­le care au res­tanţe ce nu depă­şesc 10.000 RON au la dis­po­zi­ţie 60 de zile să-şi achi­te dato­ria. În cazul aso­ci­a­ţi­i­lor cu dato­rii mai mari de 10.000 RON peri­oa­da de achi­ta­re a sumei este de 90 de zile.

Menţio­năm că repre­zen­tanţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari care au agre­at anga­ja­men­tul de pla­tă pro­pus de Pola­ris M Hol­ding, de a achi­ta sume­le res­tan­te sau de a‑şi asu­ma un anga­ja­ment de pla­tă în peri­oa­da urmă­toa­re, vor bene­fi­cia ime­di­at de ser­vi­ci­ul de colec­ta­re şi trans­port al deşe­u­ri­lor.

Aso­ci­a­ţi­i­le care au sem­nat eşa­lo­na­rea dato­ri­i­lor sunt urmă­toa­re­le: nr. 13, 62, 42, 44, 165, 162, 154 – zona TS Săvea­nu; nr.157 – zona Olimp; 156 Del­fi­nul – zona Bd. Cal­la­tis; nr. 35 – zona Nept­un; 47, 22 – str Alba­tros ;65, 016 – str. Oituz; 34, 36, 30, 140 – str. Negru-Voda; 29 ‑M.I. Dobrogeanu;143, 84, – zona M. Vitea­zu; 70 – str. Geor­ge Mur­nu, 28, 153, 164 – str. Ion Cre­an­ga, 59 – zona IAS; 131, 126 – Bd 1 Decem­brie 1918, 71 – Ale­ea Faru­lui.

La ora trans­mi­te­rii aces­tui comu­ni­cat, în urma anga­ja­men­te­lor de pla­tă asu­ma­te de repre­zen­tanţii aso­ci­a­ţi­i­lor de dator­nici şi a plă­ţi­lor efec­tu­a­te, s‑a relu­at colec­ta­rea deşe­u­ri­lor muni­ci­pa­le de la urmă­toa­re­le ghene/ plat­for­me sub­te­ra­ne, ampla­sa­te în zone­le: TS Săvea­nu, Sire­nei, Negru-Voda, MI Dobro­gea­nu, Ion Cre­an­gă şi Olimp.

Joi, 16 febru­a­rie 2017, ora 11:00, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va orga­ni­za o con­fe­rinţă de pre­să pri­vind pro­ble­ma sis­tă­rii parţi­a­le a ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­za­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. La con­fe­rinţa vor lua par­te repre­zen­tanţi ai com­pa­niei de salu­bri­za­re Pola­ris M Hol­ding şi repre­zen­tanţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari.

Pola­ris M Hol­ding mulţu­meş­te cetă­ţe­ni­lor pen­tru cola­bo­ra­rea de până acum şi îşi cere scu­ze pen­tru discon­for­tul pro­vo­cat de aceas­tă situ­a­ţie, şi îi asi­gu­ră că, de înda­tă ce situ­a­ţia se va solu­ţio­na, va înce­pe ime­di­at să colec­te­ze deşe­u­ri­le în loca­ţi­i­le în care pres­ta­ția este încă sis­ta­tă.

Deta­lii des­pre situ­a­ţie AICI.

Alte arti­co­le pe aceas­ta tema:

POLARIS SRL, punct de lucru Man­ga­lia, SISTEAZĂ COLECTAREA REZIDUURILOR MENAJERE de la ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI CU DATORII FOARTE MARI!

COMENTARII pe mar­gi­nea arti­co­lu­lui ‘POLARIS SRL SISTEAZĂ COLECTAREA REZIDUURILOR MENAJERE de la ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI CU DATORII FOARTE MARI!’

Cine veri­fi­că acti­vi­ta­tea aso­ci­a­ți­i­lor de pro­pri­e­tari? Ce spu­ne legea?

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply