Imagini DEZOLANTE cu Teatrul de Vară din Mamaia! Perla litoralului a ajuns o RUINĂ

0
637

Situ­a­ția în care a ajuns să se afle urbea de la malul mării nu este una prea bună! Clă­diri în para­gi­nă, situ­a­te chiar în zone cen­tra­le, dar în care nu se poa­te inves­ti întru­cât pro­pri­e­ta­rii sunt prin Ame­ri­ca și habar nu au ce‑i pe „aca­să”. Afa­ceri căro­ra li se bagă „bețe în roa­te” încă din fașă și lip­sa unui inte­res față de tot ce înseam­nă un oraș modern. Poa­te că tot ce s‑a dis­trus în admi­nis­tra­ția ce a apus va avea o șan­să la resus­ci­ta­re acum. Și asta pen­tru că ora­șul moa­re. Tea­trul de vară din sta­ţiu­nea Mama­ia, locul atâ­tor edi­ţii ale feti­va­lu­lui cu ace­la­şi nume, ara­tă ca după răz­boi. Sce­na este încon­ju­ra­tă de gunoa­ie şi buru­ieni, pereţii sunt sco­ro­ji­ţi, iar sca­u­ne­le, altă­da­tă ocu­pa­te de spec­ta­tori, zac goa­le şi rup­te. Nimic nu mai adu­ce amin­te de locul în care răsu­nau melo­di­i­le zeci­lor de arti­şti care au debu­tat aici.

În timp ce în tot judeţul, în pra­gul cam­pa­niei şi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă au fost declanşa­te ade­vă­ra­te cur­se ale asfal­tă­rii dru­mu­ri­lor,… cul­tu­ra a rămas din nou la coa­dă! De exem­plu, de ani buni, Tea­trul de Vară al muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa şi Gale­ri­i­le de Artă s‑au trans­for­mat în veri­ta­bi­le rui­ne care adă­pos­tesc, când şi când, oameni ai străzii!

Cum este posi­bil ca oame­nii stră­zii să intre în gale­rie, să-şi aştear­nă pătu­ri­le şi să doar­mă în incin­ta care repre­zen­ta, oda­tă, cul­tu­ra… invi­tăm auto­ri­tă­ţi­le să afle şi, de ce nu, să rein­tro­du­că aceas­tă clă­di­re în cir­cu­i­tul ante­ri­or degra­dă­rii! Sce­na s‑a trans­for­mat în spa­ţiu pen­tru depo­zi­ta­rea res­tu­ri­lor, pereţii ara­tă deplo­ra­bil, nimic din aspec­tul actu­al nu rea­min­teş­te de anii de glo­rie ai aces­tui loc care găz­du­ia spec­ta­co­le de neuitat.

Ceea ce este și mai inte­re­sant este fap­tul că Tea­trul de Vară este păzit. Doi agenți stau în incin­ta Tea­tru­lui de Vară și supra­ve­ghea­ză atent ori­ce miș­ca­re. Ce or supra­ve­ghea numai ei știu, căci nici dacă vrei să mergi să furi ceva, nu mai ai ce. Bos­che­ta­rii și-au făcut un ade­vă­rat cul­cuși la gale­ri­i­le de artă ce odi­ni­oa­ră adă­pos­teau maga­zi­ne selecte.

Tea­trul de Vară, în aten­ția Con­si­li­u­lui Județean!

Con­ti­nu­a­rea, in replicaonline.ro, Luni, 13.03.2017.


Citi­ti si: ‘Tiri­bam, Tiri­bum’, doar la Tea­trul de Vară din Jupi­ter. Cele­lal­te, con­dam­na­te la ruină!


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply