Asociaţia Litoral – Delta Dunării: Ne promovăm la Moscova şi St. Petersburg

0
258
Asociaţia Litoral – Delta Dunării: Ne promovăm la Moscova şi St. Petersburg

In peri­oa­da 14–16 mar­tie 2017, Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii par­ti­ci­pă la Târ­gul Inter­na­ţio­nal de Turism MITT Mosco­va, în stan­dul Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui, pen­tru a pro­mo­va des­ti­na­ţi­i­le pe care le repre­zen­tăm – Lito­ral şi Del­ta Dună­rii.

Aşa cum am anu­nţat ante­ri­or, înce­pând de anul tre­cut am inclus Rusia între pieţe­le ţin­tă pe care ne con­cen­trăm atenţia şi cam­pa­ni­i­le de pro­mo­va­re.

MITT (Moscow Inter­na­tio­nal Travel&Tourism Exhi­bi­tion) este cel mai mare eve­ni­ment de pro­fil din Rusia, şi unul din pri­me­le cinci târ­guri de turism din lume, la care par­ti­ci­pă pes­te 1600 com­pa­nii, din 182 ţări. Vor fi pre­zenţi ală­tu­ri de noi, la Mosco­va, con­du­ce­rea Aero­por­tu­lui Inter­na­ţio­nal „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” Con­stanţa, pre­cum şi Aso­ci­a­ţia Patro­na­tu­lui în Turis­mul din Del­ta Dună­rii. De ase­me­nea, vor fi pre­zenţi în stan­dul Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui repre­zen­tanţi ai agenţi­i­lor de turism şi hote­li­eri din Româ­nia.

În pre­lun­gi­rea par­ti­ci­pă­rii la târg, răs­pun­dem invi­ta­ţi­ei unor agenţii de turism din San­kt Peter­sbu­rg, ast­fel încât avem pres­ta­bi­li­te deja întâl­niri la Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei (întâl­ni­re cu Con­su­lul Gene­ral), care ne va însoţi apoi la întâl­ni­rea cu repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din San­kt Peter­sbu­rg – unde vom dis­cu­ta cu ofi­ci­ali ai Guver­nu­lui local din San­kt Peter­sbu­rg (orga­nul com­pe­tent pen­tru cola­bo­rări exter­ne al ora­şu­lui şi înche­ie­re de acor­duri între ora­şe) şi biro­ul de turism al ora­şu­lui San­kt Peter­sbu­rg. Din dele­ga­ţia noas­tră vor face par­te şi repre­zen­tanţii con­du­ce­rii Aero­por­tu­lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stanţa, pre­cum şi con­du­ce­rea Aso­ci­a­ţi­ei Patro­na­le în Turis­mul din Del­ta Dună­rii (Vice­preşe­din­te al ALDD).

De ase­me­nea, încer­căm să sta­bi­lim întâl­niri cu repre­zen­tanţii com­pa­niei aerie­ne Aero­flot din Rusia şi cu tou­ro­pe­ra­tori ruşi mem­bri ai ATOR.

Rea­min­tim că in anul 2007 a fost sem­nat acor­dul de pri­e­te­nie şi cola­bo­ra­re între ora­şul Con­stanţa şi San­kt Peter­sbu­rg. In baza aces­tui acord, Comi­te­tul de rela­ţii exter­ne al auto­ri­tă­ţii loca­le din San­kt Peter­sbu­rg şi‑a anu­nţat intenţia de a orga­ni­za zile­le Con­stanţei şi de a săr­bă­tori acest acord în mai mul­te rân­duri, inclu­siv cu oca­zia cele­bră­rii zile­lor San­kt Peter­sbu­r­gu­lui.

Con­si­de­răm că acor­dul care exis­tă între Con­stanţa şi San­kt Peter­sbu­rg poa­te fi înce­pu­tul unei fru­moa­se cola­bo­rări între cele doua ora­şe, inclu­siv din punct de vede­re turis­tic. Aces­ta este moti­vul pen­tru care dorim să folo­sim pri­le­jul par­ti­ci­pă­rii noas­tre la târ­gul de turism de la Mosco­va, pen­tru o depla­sa­re la San­kt Peter­sbu­rg, în sco­pul de a ne întâl­ni cu ofi­ci­ali ai ora­şu­lui şi a dis­cu­ta posi­bi­li­ta­tea de a adu­ce turi­şti ruşi pe lito­ra­lul româ­nesc şi în Del­ta Dună­rii.

Decla­ra­ţie Cori­na Mar­tin, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii: „Intru­cât Rusia este inclu­să în seria ţări­lor din care încer­căm să atra­gem turi­şti, con­form stra­te­gi­ei ALDD de pro­mo­va­re, ne con­ti­nu­ăm efor­tu­ri­le de a pro­mo­va des­ti­na­ţi­i­le Lito­ral şi Del­ta Dună­rii pe pia­ţa rusă, prin par­ti­ci­pa­rea la Târ­gul MITT, la invi­ta­ţia Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui din Româ­nia. Vom pur­ta dis­cu­ţii cu turo­pe­ra­tori ruşi, pe care încer­căm să îi con­vin­gem că Lito­ra­lul româ­nesc poa­te fi o alter­na­ti­vă şi ne pro­pu­nem să adu­cem un zbor char­ter între Rusia şi Con­stanţa. Ne depla­săm apoi la San­kt Peter­sbu­rg pen­tru întâl­ni­rea cu Con­su­lul Gene­ral al Româ­ni­ei şi ofi­ci­a­lii Pri­mă­ri­ei şi Biro­u­lui de Turism al ora­şu­lui San­kt Peter­sbu­rg. Acor­dul de înfră­ţi­re între San­kt Peter­sbu­rg şi ora­şul Con­stanţa împli­neş­te 10 ani şi vom repre­zen­ta cu mân­drie ora­şul Con­stanţa la întâl­ni­ri­le cu ofi­ci­a­lii din San­kt Peter­sbu­rg. Vom face un inte­re­sant schimb de expe­rienţă şi bune prac­tici între cele două orga­ni­za­ţii de turism ce repre­zin­tă Con­stanţa şi San­kt Peter­sbu­rg.”

Decla­ra­ţie Daniel Ilu­ş­că, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Patro­na­tu­lui în Turis­mul din Del­ta Dună­rii, Vice­preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii: “Sun­tem pre­zenţi la târ­gul de turism de la Mosco­va, pen­tru a pro­mo­va Del­ta Dună­rii şi Lito­ra­lul româ­nesc pe pia­ţa rusă, întâi la Mosco­va, unde reve­nim pen­tru a con­so­li­da cam­pa­nia pe care am demarat‑o anul tre­cut şi apoi la San­kt Peter­sbu­rg, unde vom avea întâl­niri ofi­ci­a­le cu Con­su­lul Gene­ral al Româ­ni­ei şi ofi­ci­a­lii Pri­mă­ri­ei şi Biro­u­lui de Turism al ora­şu­lui San­kt Peter­sbu­rg. Con­si­der ca Del­ta Dună­rii poa­te atra­ge un inte­res major pen­tru turi­ş­tii euro­peni în gene­ral şi în spe­cial pen­tru cei ruşi, moti­vat de fap­tul că în Del­ta Dună­rii păs­trăm tra­di­ţii şi valori ruseşti, pe care le pro­mo­văm în pache­te­le de vacanţă pe care le ofe­rim celor care aleg natu­ra săl­ba­ti­că, pes­cu­i­tul, bird-wat­ching-ul pe toa­te bra­ţe­le Dună­rii şi până la văr­sa­rea în mare, pla­je­le spe­ci­a­le de la Suli­na şi Sf. Ghe­or­ghe, para­di­sul celor mai nor­di­ce păduri tro­pi­ca­le de la Cara­or­man şi Letea.”


Man­ga­lia News, 14.03.2017.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply