Şantierul naval Daewoo Mangalia, în pericol. Şase mii de angajaţi se tem pentru slujbele lor [VIDEO]

0
411

Anga­ja­ţii de la Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia sunt în peri­col de a rămâ­ne fără locuri de mun­că. Şi asta din cau­za lip­sei comen­zi­lor de con­stru­cţii nava­le. Potri­vit Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, soci­e­ta­tea are dato­rii de 800 mili­oa­ne de dolari. Auto­ri­tă­ţi­le loca­le, dar şi Minis­te­rul încear­că să găseas­că solu­ţii de redre­sa­re. Mai ales că un oraş întreg depin­de de acest şan­ti­er naval, potri­vit Rea­li­ta­tea TV

Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia mai are comenzi doar până la sfârşi­tul anu­lui, şi niciu­na pen­tru 2018, ast­fel că situ­a­ţia anga­ja­ţi­lor este incer­tă. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei susţi­ne că tre­bu­ie găsi­te solu­ţii atât de către par­tea româ­nă, care deţi­ne 49% din acţiuni, cât şi de către par­tea core­ea­nă, acţio­na­rul majo­ri­tar. În plus, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa susţi­ne că din luna mai exis­tă ris­cul ca o par­te din­tre cei 6000 de sala­ri­a­ţi să rămâ­nă fără locuri de mun­că dacă nu se găsesc solu­ţii ime­di­a­te.

În plus, sin­di­ca­li­ş­tii au depus încă din anul 2015 o plân­ge­re pena­lă împo­tri­va tutu­ror repre­zen­tanţi­lor sta­tu­lui român în con­si­li­ul de admi­nis­tra­ţie al Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, de la momen­tul înfi­inţă­rii soci­e­tă­ţii şi până în pre­zent. Sin­di­ca­tul îi acu­ză de negli­jenţă în ser­vi­ciu şi recla­mă că mana­ge­men­tul defec­tu­os al com­pa­niei a făcut ca aceas­ta să lucre­ze în pier­de­re în ulti­mii 13 ani, din cei 18 de exis­tenţă.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Man­ga­lia News, 17.02.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply