CJC, daruri “otrăvite” pentru Mangalia? “Ne dau nişte ruine. Le-au ţinut până le-au făcut praf”

0
342

Pri­mă­ria Man­ga­lia va pre­lua în admi­nis­tra­re Gră­di­ni­le de vară Saturn şi Venus, imo­bi­le afla­te în pre­zent în patri­mo­ni­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, dacă aleşii judeţeni îşi vor da votul în acest sens. Pro­iec­tul de hotă­râre se află pe ordi­nea şedinţei CJC de marţi, 28 febru­a­rie.

Încă de acum patru ani, Pri­mă­ria Man­ga­lia a soli­ci­tat Regi­ei Auto­no­me de Dis­tri­bu­ţie şi Exploa­ta­re a Fil­me­lor „Româ­nia — Film” ca Gră­di­na de Vară Saturn şi Gră­di­na de Vară Venus să revi­nă în admi­nis­tra­rea muni­ci­pa­li­tă­ţii. Din dife­ri­te moti­ve, aces­tei soli­ci­tări nu i s‑a dat curs, iar cele două clă­diri au ajuns în cele din urmă în cur­tea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Anul tre­cut, pe 22 sep­tem­brie, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia vota o hotă­râre prin care îşi expri­ma acor­dul însu­şi­rii în dome­ni­ul public al muni­ci­pi­u­lui şi în admi­nis­tra­rea con­si­li­u­lui a imo­bi­le­lor Gră­di­na de vară Saturn şi Gră­di­na de vară Venus. În urma aces­tei soli­ci­tări, marţi, 28 febru­a­rie, Con­si­li­ul Judeţean va vota pro­iec­tul de hotă­râre prin care cele două obiec­ti­ve să intre în admi­nis­tra­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Potri­vit memo­ri­i­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve, cele două gră­dini de vară au nevo­ie de repa­ra­ţii capi­ta­le: „În pre­zent, din Gră­di­na de vară Venus au rămas doar zidu­ri­le, ecra­nul, cabi­na de pro­ie­cţie, con­stru­cţia în care se găseş­te gru­pul sani­tar, care este com­plet dez­a­fec­tat. Adu­ce­rea aces­tu­ia la sta­di­ul de fun­cţio­na­re pre­su­pu­ne repa­ra­ţii capi­ta­le de recon­stru­cţie a clă­di­rii şi de reteh­no­lo­gi­za­re.

În ceea ce pri­veş­te Gră­di­na de vară Saturn, aceas­ta nece­si­tă repa­ra­ţii anu­a­le, prin spe­ci­fi­cul imo­bi­lu­lui, con­di­ţi­i­le cli­ma­te­rice dete­ri­orând con­ti­nuu sta­rea aces­te­ia (vop­si­rea sca­u­ne­lor dete­ri­o­ra­te, repa­ra­rea şi vop­si­rea ecra­nu­lui, zugră­vi­rea şi repa­ra­rea zidu­ri­lor inte­ri­oa­re şi exte­ri­oa­re, deo­a­re­ce, pe une­le porţiuni, ten­cu­ia­la este căzu­tă, repa­ra­rea gru­pu­ri­lor sani­ta­re)”.

Acum, ce să facem cu ele?“

Deşi trans­fe­rul aces­tor pro­pri­e­tă­ţi se face la soli­ci­ta­rea admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le din Man­ga­lia, aceas­ta nu mai este la fel de încân­ta­tă de idee. Repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei spun că aces­te gră­dini de vară tre­bu­iau tre­cu­te în admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Local atunci când mai erau încă în picioa­re, şi nu acum când au ajus o rui­nă.

De fapt, Con­si­li­ul Judeţean ne dă niş­te rui­ne. Noi le-am cerut de mult timp aces­te imo­bi­le, când se mai putea face ceva aco­lo, când cos­tu­ri­le de rea­bi­li­ta­re ar fi fost mult mai mici. Acum, ce să facem cu ele? Au rămas doar pereţii din ele şi ace­ia stau să se pră­bu­şeas­că. Nu înţe­le­gem ce s‑a urmă­rit de fapt cu aces­te gră­dini de vară. Le-au ţinut până le-au făcut praf şi apoi ni le dau rui­nă. Noi le vom pre­lua aşa şi vom cău­ta să le repu­nem în cir­cu­it”, ne-au decla­rat repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­li­ei.

Inves­ti­ţii pri­va­te pen­tru rea­bi­li­ta­rea lor

Potri­vit admi­nis­tra­ţei loca­le, după pre­lu­a­re aces­te imo­bi­le vor fi eva­lu­a­te şi exper­ti­za­te pen­tru a se vedea exact sta­rea lor de degra­da­re:

Tre­bu­ie să vedem să nu se dărâ­me. După care, cea mai bună vari­an­tă pen­tru a le reda fun­cţio­na­li­ta­tea este con­ce­sio­na­rea lor unor agenţi eco­no­mici pri­va­ţi. Ei le vor rea­bi­li­ta, moder­ni­za şi le vor redes­chi­de publi­cu­lui, având obli­ga­ţia să nu le schim­be des­ti­na­ţia şi obiec­tul de acti­vi­ta­te. Altă vari­an­tă ar fi să le rea­bi­li­tăm noi, cu bani de la buge­tul local, dar tre­bu­ie să găsim sur­se de finanţa­re, ceea ce va fi foar­te greu.

Pe ace­ea­şi idee mer­gem şi cu Cine­ma­to­gra­ful „Pes­că­ruş” şi Gră­di­na de vară Farul, ambe­le din Man­ga­lia, pe care le-am pre­lu­at la înce­pu­tul anu­lui tre­cut. Cu aces­tea va fi poa­te puţin mai uşor deo­a­re­ce se află în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi cred că se găsesc inves­ti­tori dori­tori să des­chi­dă aici pri­mul cine­ma­to­graf din sudul judeţu­lui. În momen­tul de faţă, cine vrea să vadă un film la cine­ma tre­bu­ie să mear­gă la Con­stanţa, pen­tru că în Man­ga­lia nu exis­tă nici­u­nul”. (cugetliber.ro, sâm­bă­tă, 25 febru­a­rie 2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply