Profesor de medicină nutriţională: „Explozia pe care o înregistrăm în cancer are de‑a face cu chimizarea mâncării“

0
367

Pro­fe­so­rul John Ione­scu a con­fe­renţi­at la UMF Cluj-Napo­ca. FOTO: Remus Flo­res­cu.

Deci­zia medi­ci­lor de a nu pre­scrie pacienţi­lor cu can­cer o anu­mi­tă die­tă poa­te să fie fata­lă pen­tru aceş­tia, susţi­ne John Ione­scu, direc­tor şti­inţi­fic şi fon­da­tor al „Cli­ni­cii Spe­ci­a­le Neu­kir­chen” din Ger­ma­nia şi pro­fe­sor aso­ci­at de medi­ci­nă nutri­ţio­na­lă în Aus­tria şi Româ­nia. Cer­ce­tă­to­rul atra­ge atenţia asu­pra impor­tanţei nutri­ţi­ei fun­cţio­na­le în tra­ta­rea boli­lor cro­ni­ce şi ne des­crie pro­pria sa die­tă.

John Ione­scu, direc­tor şti­inţi­fic şi fon­da­tor al “Cli­ni­cii Spe­ci­a­le Neu­kir­chen”, (Ger­ma­nia), pro­fe­sor aso­ci­at de medi­ci­nă nutri­ţio­na­lă la „Donau Uni­ver­si­tăt Krems” (Aus­tria) şi pro­fe­sor aso­ci­at de medi­ci­nă inte­gra­ti­vă şi der­ma­to­lo­gie onco­lo­gi­că la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie din Bucu­reşti, a fost pre­zent, în noiem­brie 2016, la Cluj-Napo­ca, la a VI‑a edi­ţie a Con­fe­rinţei Inter­na­ţio­na­le „Nutri­ţia – Medi­ci­na vii­to­ru­lui”, orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ţia Nutri­ţie şi Sănă­ta­te, împre­u­nă cu Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie “Iuliu Haţi­e­ga­nu” Cluj-Napo­ca. Cer­ce­tă­to­rul a vor­bit, cu aceas­tă oca­zie, cu repor­te­rul „Ade­vă­rul” des­pre impor­tanţa nutri­ţi­ei în tra­ta­rea boli­lor cro­ni­ce şi în spe­cial a can­ce­ru­lui.

NUTRIŢIA, MEDICINA VIITORULUI  

Cum este pro­mo­va­tă nutri­ţia în şcoli şi la nive­lul medi­ci­lor din Româ­nia?  

Am fost bucu­ros să con­stat că şi în Româ­nia s‑au făcut pri­mii paşi în pro­mo­va­rea aces­tei dis­ci­pli­ne, mă refer în spe­cial la Nutri­ţia Fun­cţio­na­lă şi Nutri­ţia Medi­ca­lă, care este o ramu­ră deo­se­bit de impor­tan­tă în mana­ge­men­tul boli­lor cro­ni­ce. Din păca­te, aceas­tă linie de dezvol­ta­re este foar­te recen­tă şi ca ata­re pot să spun, din expe­rienţa de 30 ani pe care o am în acest dome­niu, că tera­pi­i­le cla­si­ce în boli­le car­dio-vas­cu­la­re, în boli­le aler­gi­ce şi der­ma­to­lo­gi­ce, în boli­le auto­i­mu­ne şi în boli­le neo­plazi­ce nu au ben­fi­ci­at până de curând de acest aju­tor de mare valoa­re al nutri­ţi­ei fun­cţio­na­le, nici în Româ­nia si nici pe plan euro­pean, refe­rin­du-mă aici la cur­ri­cul­lum-ul insti­tu­ţi­i­lor de edu­ca­ţie medi­ca­lă din tară şi din comu­ni­ta­tea euro­pea­nă.

În ulti­mii ani, con­sta­tăm atât în UE, cât şi în Româ­nia că, încet-încet, sub pre­siu­nea pacienţi­lor şi prin apa­ri­ţia unui mare număr de supli­men­te ali­men­ta­re, ini­ţi­al pe pia­ţa ame­ri­ca­nă şi ulte­ri­or pe pia­ţa euro­pea­nă, inte­re­sul pen­tru acest fel de medi­ci­nă nutri­ţio­na­lă a cres­cut enorm. Ca ata­re, efec­tul pe care‑l obser­văm la ora actu­a­lă prin apa­ri­ţia pri­me­lor şcoli sau cate­dre de medi­ci­nă fun­cţio­na­lă şi de nutri­ţie ata­şa­te facul­tă­ţi­lor de far­ma­cie sau medi­ci­nă, cum e şi cazul Româ­ni­ei, este urma­rea cere­rii masi­ve din par­tea pacienţi­lor, nimic alt­ce­va. Am fost bucu­ros să con­stat că şi la Cluj putem vor­bi de o nutri­ţie fun­cţio­na­lă şi, res­pec­tiv, de o nutri­ţie medi­ca­lă exem­pli­fi­ca­tă printr‑o serie de stu­dii pre­zen­ta­te în cadrul aces­tei con­fe­rinţe.

Este nutri­ţia medi­ci­na vii­to­ru­lui ?  

Dacă dăm tim­pul îna­poi până în vre­mea lui Hipo­cra­te, toc­mai acest părin­te al medi­ci­nei suge­ra dis­ci­po­li­lor săi ca nutri­ţia să devi­nă medi­ci­na pe care o vor prac­ti­ca. Deci, încă din Anti­chi­ta­te, pri­mim acest îndemn al părin­te­lui medi­ci­nei şi pe care îl regă­sim în dife­ri­te for­me de medi­ci­nă tra­di­ţio­na­lă din Asia şi Euro­pa. Pro­ble­ma care exis­tă încă în Romă­nia şi la nivel euro­pean este toc­mai modul de inte­gra­re al aces­tei noi for­me edu­ca­ţio­na­le în cur­ri­cul­lum-ul facul­tă­ţi­lor de medi­ci­nă şi pro­pa­ga­rea ei atât la stu­denţii care vor bene­fi­cia în vii­tor de aces­te cunoş­tinţe, cât şi la cole­gii medici care nu au avut posi­bi­li­ta­tea să cunoas­că aces­te inter­venţii nutri­ţio­na­le.

Care ar fi par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le tra­ta­men­te­lor nutri­ţio­na­le ofe­ri­te în cli­ni­ca din Ger­ma­nia pe care aţi fondat‑o?  

La con­fe­rinţă am expus câte­va meto­de pen­tru iden­ti­fi­ca­rea ali­men­te­lor cu potenţi­al infla­ma­tor în cazul unor boli aler­gi­ce, der­ma­to­lo­gi­ce, car­di­o­vas­cu­la­re şi în can­cer. Am con­ti­nu­at cu o sin­te­ză a dire­cţi­i­lor de tra­ta­ment pe care le urmăm la Spe­zi­a­l­k­li­nik Neu­kir­chen din Bava­ria. Tera­pi­i­le pe care le prac­ti­căm sunt inte­gra­ti­ve, adresân­du-se cau­ze­lor boli­lor res­pec­ti­ve şi nu simp­to­me­lor. Dato­ri­tă abor­dă­rii rigu­ros şti­inţi­fii­ce a pro­gra­mu­lui dia­gnos­tic şi tera­pe­u­tic şi dato­ri­tă rezul­ta­te­lor obţi­nu­te de‑a lun­gul tim­pu­lui, aces­te tra­ta­men­te sunt decon­ta­te inte­gral de către Case­le de Sănă­ta­te din Ger­ma­nia, Aus­tria, Bel­gia, Olan­da şi alte ţări din UE de pes­te 25 ani.

Întru­cât pacien­tul nu ştie care din­tre ali­men­te­le pre­fe­ra­te îi pro­du­ce rea­cţi­i­le infla­ma­to­rii, am pre­zen­tat tes­te­le spe­ci­a­le de imu­ni­ta­te humo­ra­lă şi celu­la­ră abso­lut nece­sa­re în iden­ti­fi­ca­rea anti­ge­ne­lor ali­men­ta­re incri­mi­na­te ală­tu­ri de tes­te­le pe care le facem pen­tru detec­ta­rea rea­cţi­i­lor pse­u­do-aler­gi­ce – cum ar fi into­le­ranţe­le la lac­to­ză, fruc­to­ză, ami­ne bio­ge­ne (his­ta­mi­nă, tira­mi­nă, octo­pa­mi­nă) şi la glu­ten. Date­le obţi­nu­te fac inpu­tul unui pro­gram spe­cial de die­te­ti­că inte­gra­ti­vă (Food Aller­gy Con­trol), care, per­fe­cţio­nat timp de 20 ani, per­mi­te atât însu­ma­rea tutu­ror date­lor pri­vind aler­gi­i­le şi into­le­ranţe­le ali­men­ta­re, cât şi pro­ce­sa­rea aces­tor date cu ela­bo­ra­rea unei die­te per­so­na­li­za­te pen­tru pacien­tul res­pec­tiv în aşa-numi­tul sis­tem de rota­ţie.

Pe scurt, după eli­mi­na­rea tutu­ror anti­ge­ne­lor incri­mi­na­te în rea­cţi­i­le infla­ma­to­rii dove­di­te la acest pacient, ali­men­te­le per­mi­se sunt ofe­ri­te într-un pro­gram de rota­ţie de 4 zile, gru­pe­le de ali­men­te din pri­ma zi reve­nind pe masă în ziua a 5‑a, cele din ziua a 2‑a revin în ziua a 6‑a şi aşa mai depar­te, toc­mai pen­tru a evi­ta o nouă sen­si­bi­li­za­re la noi ali­men­te.

Aceas­tă rota­ţie împied­că sis­te­mul imu­ni­tar să răs­pun­dă printr‑o nouă sin­te­ză de anti­corpi sau prin sen­si­bi­li­za­rea lim­fo­ci­te­lor T, o măsu­ră extrem de impor­tan­tă pen­tru evi­ta­rea reci­di­ve­lor. Tra­ta­men­tul se face fără a folo­si cor­ti­zon, anti­his­ta­mi­ni­ce sau imu­no­su­pre­soa­re. Este evi­dent că numai o tera­pie cau­za­lă poa­te duce la un efect de dis­pa­ri­ţie a simp­to­me­lor pe ter­men lung.

Nutri­ţia per­so­na­li­za­tă o aso­ci­em cu asa­na­rea micro­bi­o­mu­lui intes­ti­nal, total deran­jat în boli­le res­pec­ti­ve, şi cu eli­mi­na­rea unor mari can­ti­tă­ţi de toxi­ne indus­tri­a­le şi meta­le gre­le acu­mu­la­te în cor­pul pacienţi­lor. Acest pro­gram este la fel de vala­bil prin potenţi­a­lul anti-infla­ma­tor şi deto­xi­fi­ant atât în boli­le aler­gi­ce der­ma­to­lo­gi­ce cât şi în boli­le auto­i­mu­ne, car­di­o­vas­cu­la­re şi neo­plazi­ce. În boa­la can­ce­roa­să apar aspec­te spe­ci­a­le pe care tre­bu­ie să le luăm în cal­cul. Pro­gra­mul poa­te fi acce­sat onli­ne şi de cole­gii din Româ­nia prin sim­pla lua­re de con­tact cu fir­ma Food Aller­gy Con­trol ( www.allergy-diet.com ) şi pre­lu­at în prac­ti­ca curen­tă.

Ce ar tre­bui să ştie un pacient des­pre nutri­ţia fun­cţio­na­lă? 

Cites­te mai mult: adev.ro/ojvfxl


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele