MEDALIILE DE LA MALUL MĂRII

0
244

Dacă la sfâr­și­tul anu­lui tre­cut vă poves­team des­pre atmosfe­ra de la meci­ul de bas­chet din Sala Spor­tu­ri­lor din Con­stan­ța, acum a venit rân­dul unui sport care a adus la malul mării o meda­lie de argint la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al. Este vor­ba des­pre lup­te­le libe­re, care reu­șesc să adu­că Man­ga­lia pe podi­um la cele mai impor­tan­te com­pe­ti­ții din lume.

Dorind să aflăm mai mul­te des­pre aces­te per­for­man­țe, l‑am con­tac­tat pe vice­pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te, dom­nul Luca Lucian, care ne‑a vor­bit des­pre secre­tul per­for­man­țe­lor Clu­bu­lui Spor­tiv Man­ga­lia.

Pen­tru înce­put am vrea să aflăm câte­va repe­re din acti­vi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră spor­ti­vă.

  • Am înce­put să prac­tic Lup­te Libe­re în anul 1976 la CSS Man­ga­lia, pri­mul meu antre­nor fiind Gelal Feuzi. A fost o peri­oa­dă în care m‑am for­mat atât ca spor­tiv dar mai cu sea­mă ca om, lup­te­le fiind un sport care for­mea­ză carac­te­re. Pe par­curs au înce­put să apa­ră și rezul­ta­te­le, cele mai impor­tan­te meda­lii fiind cea de Cam­pi­on la Copii și meda­li­at cu bronz la Spe­ran­țe Olim­pi­ce. Pe întreg par­cur­sul spor­tiv am fost în per­ma­nen­ță ”abo­nat” la pri­me­le 6 locuri pe plan națio­nal.

Cum s‑a pro­dus tre­ce­rea de la spor­tiv la mem­bru în Biro­ul Fede­ral al Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te?

  • Nici­o­da­tă nu am stat depar­te de sport și am mai prac­ti­cat tenis, fotbal și yach­ting, însă mereu am fost atras de pri­ma dra­gos­te, lup­te­le. Împre­u­nă cu alți pasio­nați ai spor­tu­lui am pus baze­le Clu­bu­lui Spor­tiv Man­ga­lia, încer­când să for­măm o echi­pă puter­ni­că care să atra­gă copi­ii către săli­le de sport și care să le asi­gu­re toa­tă sus­ți­ne­rea pen­tru a putea ajun­ge la per­for­man­ță. Toa­tă aceas­tă mun­că în inte­re­sul dezvol­tă­rii și pro­mo­vă­rii lup­te­lor a făcut să obțin un loc de mem­bru în Biro­ul Fede­ral și chiar func­ția de Vice­pre­șe­din­te al Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te.

Anul 2016 a fost unul foar­te bun pen­tru Fede­ra­ția Româ­nă de Lup­te, la care a con­tri­bu­it și CS Man­ga­lia.

  • Așa este, au fost meda­lii la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de Seni­ori, la Cupa Euro­pei pe Națiuni (lup­te gre­co roma­ne) la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al și poa­te cea mai impor­tan­tă meda­lia de bronz obți­nu­tă de Albert Sari­tov la jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Rio. Nici juni­o­rii nu s‑au lăsat mai pre­jos și au obți­nut meda­lii atât la  Cam­pi­o­na­te­le Mondi­a­le cât și la cele Euro­pe­ne. Așa cum spu­neați și CS Man­ga­lia a reu­șit o per­for­man­ță deo­se­bi­tă prin Ana Andre­ea care a câști­gat meda­lia de argint la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al.

A fost un an greu pen­tru Fede­ra­ția Româ­nă de Lup­te care a orga­ni­zat trei com­pe­ti­ții con­ti­nen­ta­le: Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de Juni­ori șI Cupa Euro­pei pe Natiuni la Bucu­res­ti iar la Crai­o­va Cam­pi­o­na­tul Bal­ca­nic, însă satis­fac­ți­i­le au fost pe măsu­ră. Și totuși, care este secre­tul echi­pei de la Man­ga­lia?

  • Nu este niciun secret, este vor­ba doar de foar­te mun­că mun­că pe toa­te fron­tu­ri­le. Ple­când de la atra­ge­rea copi­i­lor către sală, con­ti­nu­ând cu con­di­ți­i­le pe care clu­bul le ofe­ră spor­ti­vi­lor și antre­no­ri­lor pen­tru a‑și des­fă­șu­ra antre­na­men­te­le în cele mai bune con­di­ții, tre­când apoi la can­to­na­men­te și sta­gii de pre­gă­ti­re, iar la final încep să se vadă rezul­ta­te­le. Toa­te aces­tea sunt posi­bi­le doar cu impli­ca­rea unor oameni pasio­nați care sunt ală­tu­ri de club și de spor­ti­vii din Man­ga­lia.

Pes­te numai câte­va zile urmea­ză ale­ge­ri­le în cadrul Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te, unde dum­ne­a­voas­tră can­di­dați pen­tru un nou man­dat de vice­pre­șe­din­te. Care sunt repe­re­le pro­gra­mu­lui dum­ne­a­voas­tră pen­tru câști­ga­rea aces­tui nou man­dat?

  • Doresc ca în urmă­to­rii 4 ani să con­tri­bui la dezvol­ta­rea spor­tu­lui lup­te­lor din Româ­nia cu pro­iec­te bine fun­damen­ta­te, meni­te să pro­mo­veze per­for­man­ța, meri­tro­cra­ția si trans­pa­ren­ța deci­zio­na­lă. Având în vede­re expe­rien­ța acu­mu­la­tă în orga­ni­za­rea și con­du­ce­rea CS Man­ga­lia pre­cum și anii de man­da­te din inte­ri­o­rul FRL, cred că am reu­șit să aflu ace­le ele­men­te care să con­du­că către atra­ge­rea copi­i­lor spre acest sport pre­cum și moda­li­tă­ți­le prin care putem să‑i îndru­măm spre marea per­for­man­ță. Cu sigu­ran­ță că sunt mul­te pro­vo­cări pe acest tra­seu, ple­când de la baza mate­ria­lă, con­ti­nu­ând cu atra­ge­rea antre­no­ri­lor cu expe­rien­ță către cen­tre­le de copii și juni­ori și ter­minând cu găsi­rea spon­so­ri­lor care să sus­ți­nă tot acest efort în inte­re­sul spor­tu­lui și al sănă­tă­ții copi­i­lor noș­tri.

Vă mul­țu­mim, dom­nu­le Lucian Luca și vă urăm mult suc­ces în com­pe­ti­ția pen­tru un nou man­dat în con­du­ce­rea Fede­ra­ție Româ­ne de Lup­te!

Sur­sa: merglamare.ro, 16.01.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele