Let’s Do It, Romania!” și Garda Națională de Mediu lansează concursul “Let’s Be ECO!”

0
208
Let’s Do It, Romania!” și Garda Națională de Mediu lansează concursul
Let’s Be ECO!”

280 de birouri și 600 de calculatoare puse în joc pentru școlile din mediul rural

Pri­ma edi­ție a pro­iec­tu­lui de eco­no­mie cir­cu­la­ră “Let’s Be ECO!” va con­sta într‑o com­pe­ti­ție dedi­ca­tă uni­tă­ți­lor de învă­țământ din medi­ul rural. Sco­pul pro­iec­tu­lui este sus­ți­ne­rea comu­ni­tă­ți­lor din medi­ul rural, prin reu­ti­li­za­rea resur­se­lor. În cadrul pro­iec­tu­lui vor fi dis­tri­bu­i­te pes­te 280 biro­uri și alo­ca­te în urma dis­po­ni­bi­li­ză­rii apro­xi­ma­tiv 600 de cal­cu­la­toa­re/­lap­top-uri. Cele mai impli­ca­te 40 de școli vor pri­mi apro­xi­ma­tiv 15 calculatoare/laptopuri și 7 biro­uri, fie­ca­re. Pro­iec­tul este orga­ni­zat de „Let’s Do It, Roma­nia!”, în par­te­ne­ri­at cu Gar­da Națio­na­lă de Mediu.

Com­pe­ti­ția din cadrul pro­iec­tu­lui “Let’s Be ECO!” se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 10 ianu­a­rie 2017 – 30 apri­lie 2017.

Șco­li­le pot soli­ci­ta înscri­e­rea în pro­iect la adre­sa [email protected], până la data de 27 ianu­a­rie 2017. Înscri­e­rea  se rea­li­zea­ză prin com­ple­ta­rea unei scri­sori de moti­va­ție și a unui for­mu­lar de înscri­e­re pe care le vor tri­mi­te uni­tă­ți­le de învă­țământ.

Acti­vi­tă­ți­le pro­iec­tu­lui „Let’s Be ECO!” se vor des­fă­șu­ra în urmă­toa­re­le eta­pe:

1. Înscri­e­rea în con­curs — are loc între 10 ianu­a­rie și 27 ianu­a­rie 2017. Înscri­e­rea se face prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de înscri­e­re și a unei scri­sori de moti­va­ție, dis­po­ni­bi­le pe site-ul www.letsdoitromania.ro. O uni­ta­te de învă­țământ poa­te par­ti­ci­pa la pro­iect doar după con­fir­ma­rea înscri­e­rii în con­curs.

2. Ate­li­e­re­le de reu­ti­li­za­re cre­a­ti­vă și cre­a­ție — se des­fă­șoa­ră înce­pând cu 15 ianu­a­rie și se înche­ie pe 28 febru­a­rie. Ele­vii sunt invi­tați să cre­e­ze obiec­te din mate­ri­a­le reci­cla­bi­le și lucrări pre­cum: mache­te, plan­șe, dese­ne etc. Aces­te acti­vi­tăți au sco­pul res­pon­sa­bi­li­ză­rii ele­vi­lor pen­tru pro­te­ja­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor și însu­și­rea corec­tă a con­cep­tu­lui de deșeu. Cre­a­ți­i­le se tri­mit sub for­mă de foto­gra­fii la adre­sa de ema­il [email protected]

De ase­me­nea, este impor­tant ca fie­ca­re poză să aibă denu­mi­rea ele­vu­lui, a cla­sei și a șco­lii din care face par­te. De exem­plu: Ione­scu Vasi­le – cla­sa a IV‑a, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1, Brăi­la. Punc­ta­jul va fi ofe­rit în func­ție de cre­a­ti­vi­ta­tea, com­ple­xi­ta­tea și ori­gi­na­li­ta­tea lucră­ri­lor.

Pre­mii ofe­ri­te:

Cele mai impli­ca­te 40 de școli vor pri­mi apro­xi­ma­tiv 15 calculatoare/laptopuri și 7 biro­uri. Cal­cu­la­toa­re­le/­lap­top-uri­le și obiec­te­le de mobi­li­er dis­po­ni­bi­li­za­te și ofe­ri­te în cadrul com­pe­ti­ți­ei sunt obiec­te folo­si­te, în per­fec­tă sta­re de func­țio­na­re. Juri­za­rea par­ti­ci­pan­ți­lor se va rea­li­za de către orga­ni­za­to­rii și par­te­ne­rii pro­iec­tu­lui. Vor fi lua­te în con­si­de­ra­re cri­te­rii pre­cum cre­a­ti­vi­ta­tea, ori­gi­na­li­ta­tea și com­ple­xi­ta­tea lucră­ri­lor, dar și nevo­ia argu­men­ta­tă în for­mu­la­rul de înscri­e­re și numă­rul de elevi par­ti­ci­panți rapor­tat la numă­rul total de elevi din fie­ca­re uni­ta­te de învă­țământ înscri­să. Însu­ma­rea punc­ta­je­lor va da cla­sa­men­tul celor mai impli­ca­te școli la nivel națio­nal.

Eco­no­mia cir­cu­la­ră este un con­cept de dezvol­ta­re sus­te­na­bi­lă pen­tru a dimi­nua cat mai mult risi­pa.  Acest lucru este rea­li­za­bil prin con­su­mul rațio­nal de resur­se. Oda­tă cu tranzi­ția la o eco­no­mie cir­cu­la­ră, accen­tul se mută pe refo­lo­si­rea, repa­ra­rea, recon­di­țio­na­rea și reci­cla­rea mate­ri­a­le­lor și a pro­du­se­lor exis­ten­te. Ceea ce se con­si­de­ră drept „deșeu” se poa­te trans­for­ma într‑o resur­să.

Pro­te­ja­rea mediu­lui înce­pe de la pre­ve­ni­rea risi­pei. Aces­ta este sco­pul prin­ci­pal al aces­tui pro­iect: să pre­ve­nim risi­pa unor resur­se extrem de impor­tan­te. Deci­zia par­te­ne­ri­lor de la Gar­da Națio­na­lă de Mediu este lău­da­bi­lă și este un model de pre­o­cu­pa­re a unei insti­tu­ții publi­ce pen­tru pro­te­ja­rea mediu­lui și com­ba­te­rea risi­pei. Ne bucu­răm că, pe lân­gă pro­te­ja­rea mediu­lui, putem spri­jini și edu­ca­ția în medi­ul rural”, spu­ne Andrei Coșu­lea­nu, Pro­ject Mana­ger la “Let‘s Do It, Roma­nia!”.

Pro­iec­tul “Let’s Be ECO!” este orga­ni­zat de echi­pa “Let‘s Do It, Roma­nia!”, în par­te­ne­ri­at cu Gar­da Națio­na­lă de Mediu și este dedi­cat șco­li­lor din medi­ul rural din toa­tă țara.

REGULAMENTUL CONCURSULUI îl găsiti AICI:
Regulament Concurs Let’s Be ECO! — Let’s Do It, Romania

###

Let‘s Do It, Roma­nia!“ este cel mai mare pro­iect de impli­ca­re soci­a­lă orga­ni­zat în Româ­nia. Din 2010 și până în pre­zent, “Let‘s Do It, Roma­nia!“ a impli­cat pes­te 1 400 000 de volun­tari. 315 zone cu deșe­uri au fost cură­ța­te prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei “Let‘s Do It, Roma­nia!”, care a fost des­căr­ca­tă gra­tu­it de 3 300 volun­tari digi­tali. “Let‘s Do It, Roma­nia!“ este par­te din comu­ni­ta­tea inter­națio­na­lă “Let‘s Do It, World!“.

Pen­tru mai mul­te deta­lii des­pre acest subiect, vă rugam să con­tac­tați:

Anca Bani­ță, Mana­ger de Comu­ni­ca­re, [email protected], 0724 229 678

Flo­ri­na Miri­că, Spe­cia­list PR, [email protected], 0762 264 872.

http://www.letsdoitromania.ro / http://www.facebook.com/LetsDoItRO


Man­ga­lia News, 14.01.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele