Lebedele Mangaliei: Le admirăm, le iubim şi vrem să le protejăm, dar haideţi să o facem corect şi responsabil!

0
464

Gra­ţi­oa­se, zei­ţe tăcu­te ale ţăr­mu­lui de mare, pur­tân­du-şi cu ele­ganţă şi dem­ni­ta­te puri­ta­tea, aproa­pe au deve­nit un sim­bol al Man­ga­li­ei. La înce­put în număr mic, pe par­cur­sul a mai bine de 10 ani popu­la­ţia de lebe­de man­ga­li­o­te a deve­nit una chiar nume­roa­să. Atra­se de izvoa­re­le mine­ra­le mez­o­ter­ma­le ale lacu­lui din­tre Saturn şi Venus, şi-au făcut din acest loc un palat şi din tot ţăr­mul mării, un regat.

Pre­zenţa lor a deve­nit o atra­cţie nu doar pen­tru turi­şti, ci şi pen­tru local­nici, care vin zil­nic să le vadă şi să le foto­gra­fi­e­ze. Ele­gan­te şi maies­tu­oa­se, ca niş­te ade­vă­ra­te dive, conş­ti­en­ti­zân­du-şi fru­mu­seţea, stau la pozat mân­dre, aştep­tând blân­de şi cuminţi nu doar sfârşi­tul şedinţe­lor foto, dar şi încă ceva. Aşteap­tă să fie hră­ni­te.

Mai cu o pâi­ne, mai cu un pachet de bis­cui­ţi, mai cu o pun­gă de pufu­leţi, mulţi din­tre noi ne-am făcut un obi­cei din a mer­ge peri­o­dic şi a le hrăni, gân­din­du-ne cu bucu­rie că le facem un bine, mulţu­min­du-le ast­fel pen­tru fru­mu­seţea lor.

Totu­şi, este ceva ce nu ştim, iar bine­le pe care cre­dem că îl facem este posi­bil să se trans­for­me în ceva rău pen­tru ele. Lebe­de­le sunt păsări acva­ti­ce, ier­bi­vo­re, hra­na lor fiind con­sti­tu­i­tă, în cea mai mare par­te, din alge, ier­buri, rădă­cini, une­ori chiar şi din vieţu­i­toa­re mici afla­te în apa mării.

Pâi­nea şi, în gene­ral, pro­du­se­le de pani­fi­ca­ţie, car­bo­hi­dra­ţii şi droj­dia pe care aces­tea le conţin fiin­du-le dău­nă­toa­re, nu repre­zin­tă abso­lut deloc o alter­na­ti­vă nutri­ţio­na­lă, ris­când a le îmbol­nă­vi. Este mult mai facil să luăm de aca­să pâi­nea răma­să, pen­tru a le‑o oferi, dar nu ne gân­dim că sim­pa­tia pen­tru ele, atunci când ne‑o mani­fes­tăm nechi­b­zu­it, le poa­te îmbol­nă­vi şi chiar uci­de.

Cu un efort mini­mal, îna­in­te de a mer­ge să le hră­nim şi să ne bucu­răm de fru­mu­seţea lor, putem să achi­zi­ţio­năm de la pia­ță sau de la ori­ce maga­zin ali­men­tar, Man­ga­lia având din belşug aşa ceva, var­ză, sala­tă, morcovi, sau boa­be de grâu şi porumb.

Le admi­răm, le iubim şi vrem să le pro­te­jăm, dar hai­deţi să o facem corect şi res­pon­sa­bil!

(Aces­te rân­duri sunt scri­se la reco­man­da­rea unui foar­te bun bio­log de la Del­fi­na­ri­ul din Con­stanţa, în vede­rea conş­ti­en­ti­ză­rii oame­ni­lor hră­ni­tori de lebe­de).

Foto: Vale­ri­an Şarîn­ga (Vir­ma­juuri).

Video: Mangalia.TV.


Man­ga­lia News, Vineri, 13.01.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele