INFOTRAFIC: Cum se circula pe A2 si pe alte drumuri nationale din judetul Constanta

0
618

Cen­trul #INFOTRAFIC al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne infor­mea­ză că, la aceas­tă oră, din cau­za zăpe­zii şi a visco­lu­lui, tra­fi­cul ruti­er este oprit pe A2 Bucu­reşti – Con­stanţa, pe A4 Ovi­diu – Agi­gea, pre­cum şi pe DN 3 tron­so­nul Coba­din – Ostrov (judeţul Con­stanţa).

În acest moment, de la Bucu­reşti la Con­stanţa se poa­te ajun­ge pe ruta DN2 Bucu­reşti — Urzi­ceni, DN2A Urzi­ceni — Slo­bo­zia — Hârşo­va — Con­stanţa.

Având în vede­re mesa­je­le de atenţio­na­re şi infor­ma­re emi­se de Admi­nis­ta­ţia Naţio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie, îi sfă­tu­im pe con­du­că­to­rii auto să nu por­neas­că la drum dacă nu au auto­ve­hi­cu­le­le pre­gă­ti­te pen­tru cir­cu­la­ţia în con­di­ţii de iar­nă (anve­lo­pe spe­ci­fi­ce sezo­nu­lui rece, lanţuri anti­de­ra­pan­te, lopa­tă, săcu­leţ cu nisip, o rezer­vă de com­bus­ti­bil, sis­tem de cli­ma­ti­za­re-dez­a­bu­ri­re fun­cţio­nal etc.).

Con­form infor­ma­ţi­i­lor pri­mi­te de la secţi­i­le regio­na­le de poli­ţie trans­por­turi, navi­ga­ția pe Dună­re a fost sus­pen­da­tă, pe o peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, între kilo­me­trii flu­vi­ali 175 (Brăi­la) și 1075 (Baziaș, jude­țul Caraș-Seve­rin).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply