Calendarul actualizat al apelurilor de proiecte în cadrul Programelor Operaționale 2014 — 2020

0
347

Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne a publi­cat recent calen­da­rul revi­zut al ape­lu­ri­lor de pro­iec­te pen­tru urmă­toa­re­le pro­gra­me ope­ra­ţio­na­le:

Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Capi­tal Uman (POCU) are ca obiec­tiv major dezvol­ta­rea resur­se­lor uma­ne prin cre­ş­te­rea acce­su­lui și a par­ti­ci­pă­rii la un sis­tem de edu­ca­ţie şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, sti­mu­la­rea ocu­pă­rii, cu pre­că­de­re pen­tru tineri, redu­ce­rea sără­ci­ei şi a exclu­ziu­nii soci­a­le prin faci­li­ta­rea acce­su­lui la ser­vi­cii soci­a­le şi de sănă­ta­te. POCU dis­pu­ne de o alo­ca­re finan­ci­a­ră tota­lă de 5 mili­ar­de de euro. 17,22% din alo­ca­rea finan­ci­a­ră a fost des­ti­na­tă ape­lu­ri­lor lan­sa­te inte­gral pe par­cur­sul anu­lui 2016. Calen­da­rul publi­cat inclu­de lan­să­ri­le din 2016 şi ape­lu­ri­le pre­vi­zio­na­te pen­tru pri­me­le două tri­mes­tre din 2017.

Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te (POC) spri­ji­nă inter­ven­ții de cer­ce­ta­re, dezvol­ta­re și ino­va­re în dome­ni­i­le spe­cia­li­za­re inte­li­gen­tă și sănă­ta­te, măsuri pen­tru creș­te­rea par­ti­ci­pă­rii româ­nești în cer­ce­ta­rea la nivel euro­pean, cre­a­rea de siner­gii cu pro­gra­mul-cadru ORIZONT 2020 şi alte pro­gra­me inter­na­ţio­na­le, dezvol­ta­rea unor reţe­le de cen­tre de cer­ce­ta­re, coor­do­na­te la nivel naţio­nal şi racor­da­te la reţe­le euro­pe­ne şi inter­na­ţio­na­le de pro­fil și asi­gu­ra­rea acce­su­lui cer­ce­tă­to­ri­lor, îmbu­nă­tă­ți­rea infras­truc­tu­rii în ban­dă lar­gă și a acce­su­lui la inter­net. POC bene­fi­ci­ză de o alo­ca­re tota­lă de 1,582 mili­ar­de euro. 55,33% din alo­ca­rea finan­ci­a­ră pen­tru pro­gra­mul ope­ra­țio­nal a fost des­ti­na­tă aces­tor ape­luri, atât pen­tru cele lan­sa­te în 2015, cât și pen­tru cele din 2016.

Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Infras­truc­tu­ră Mare (POIM) finanţea­ză acti­vi­tă­ţi din sec­toa­re­le infras­truc­tu­ra de trans­port, pro­te­cţia mediu­lui, mana­ge­men­tul ris­cu­ri­lor şi adap­ta­rea la schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, ener­gie şi efi­cienţă ener­ge­ti­că, con­tri­bu­ind la Stra­te­gia Uniu­nii pen­tru o cre­ş­te­re inte­li­gen­tă, dura­bi­lă şi favo­ra­bi­lă inclu­ziu­nii. POIM bene­fi­ci­a­ză de o alo­ca­re finan­ci­a­ră de 11,881 mili­ar­de de euro. 83% din alo­ca­rea finan­ci­a­ră a fost alo­ca­tă ape­lu­ri­lor lan­sa­te inte­gral pe par­cur­sul anu­lui 2016.

Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Asis­ten­ță Teh­ni­că (POAT) are ca obiec­tiv glo­bal asi­gu­ra­rea capa­ci­tă­ţii şi instru­men­te­le nece­sa­re pen­tru o efi­cien­tă coor­do­na­re, ges­tio­na­re şi con­trol al inter­venţi­i­lor finanţa­te din Fon­du­ri­le Euro­pe­ne Struc­tu­ra­le şi de Inves­ti­ţii, pre­cum şi o imple­men­ta­re efi­cien­tă, bine orien­ta­tă şi corec­tă a POAT, POIM şi a POC. POAT bene­fi­ci­a­ză de o alo­ca­re finan­ci­a­ră de 251,21 mili­oa­ne de euro.

Întrea­ga lis­tă cu APELURI DESCHISE o găsiți aici: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri


Man­ga­lia News, 15.01.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply