15 ianuarie, ZIUA CULTURII NATIONALE. Precizări de la Ministerul Culturii

0
277

În urma soli­ci­tă­ri­lor cu pri­vi­re la infor­ma­ții de inte­res public refe­ri­toa­re la „Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le”, Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le” repre­zin­tă un eve­ni­ment impor­tant, ce nu poa­te fi igno­rat sau tra­tat cu indi­fe­ren­ță. Ast­fel, în data de 6 ianu­a­rie 2017, la apro­xi­ma­tiv 36 de ore de la înves­ti­rea Guver­nu­lui și având la dis­po­zi­ție un timp foar­te scurt, s‑a hotă­rât alo­ca­rea sumei de 200 000 de lei pen­tru finan­ța­rea unor pro­iec­te dedi­ca­te aces­tui eve­ni­ment. S‑a ajuns în aceas­tă situ­a­ție deo­a­re­ce, la momen­tul pre­luă­rii man­da­tu­lui, noua con­du­ce­re a Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le a con­sta­tat lip­sa ori­că­ror pro­iec­te sau eve­ni­men­te prin care să fie cele­bra­tă „Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le”.

Deci­zia publi­că­rii anun­țu­lui, fără alte deta­lii cu pri­vi­re la cri­te­ri­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te și selec­ție a pro­iec­te­lor, a fost lua­tă pen­tru ca cei inte­re­sați să aibă mai mult timp la dis­po­zi­ție pen­tru pre­gă­ti­rea unor ast­fel de pro­iec­te, urmând ca res­tul deta­li­i­lor să fie publi­ca­te luni, 9 ianu­a­rie 2017 și, de ase­me­nea, în aceas­tă peri­oa­dă (6–9 ianu­a­rie 2017) să fie rea­li­za­te nor­me­le de eli­gi­bi­li­ta­te și selec­ție a pro­iec­te­lor.

O altă vari­an­tă lua­tă în cal­cul a fost publi­ca­rea anun­țu­lui com­plet luni, 9 ianu­a­rie 2017, ceea ce ar fi însem­nat ca cei inte­re­sați de o ast­fel de finan­ța­re să aibă la dis­po­zi­ție doar 2 zile pen­tru a depu­ne pro­iec­te­le, o sar­ci­nă impo­si­bi­lă.

În acest con­text, cele aproa­pe trei zile în plus, res­pec­tiv vineri, sâm­bă­tă și dumi­ni­că, pot fi deci­si­ve în vede­rea con­tu­ră­rii unor pro­iec­te de către ope­ra­to­rii cul­tu­rali, iar luni, 9 ianu­a­rie 2017, celor inte­re­sați să li se comu­ni­ce cri­te­ri­i­le nece­sa­re a fi înde­pli­ni­te, și să se adap­te­ze pro­iec­te­le în func­ție de aces­tea.

De ase­me­nea, facem pre­ci­zarea că „Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le” a fost insti­tu­i­tă prin Legea nr. 238/2010 pri­vind decla­ra­rea zilei de 15 ianu­a­rie „Ziua Cul­tu­rii Naţio­na­le”, care pre­ve­de, la art. 2 alin (1), fap­tul că „Auto­ri­tă­ţi­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le şi loca­le spri­ji­nă mate­ri­al şi finan­ci­ar orga­ni­za­rea de mani­fes­tări cul­tu­ral-artis­ti­ce şi de acţiuni soci­al-cul­tu­ra­le dedi­ca­te săr­bă­to­ri­rii aces­tei zile”.

Finan­ța­rea pro­iec­te­lor dedi­ca­te „Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le” se face în baza aces­tei legi, iar pro­iec­te­le ar fi putut fi depu­se ori­când în cur­sul anu­lui 2016, cri­te­ri­i­le de selec­ție pen­tru anul 2017 fiind nece­sa­re la eva­lu­a­rea pro­iec­te­lor.

Între­gul pro­ces prin care vor fi selec­ta­te și finan­ța­te pro­iec­te­le dedi­ca­te „Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le” va fi unul corect și trans­pa­rent.

Nor­me­le meto­do­lo­gi­ce pri­vind finanţa­rea neram­bu­r­sa­bi­lă a pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le orga­ni­za­te cu pri­le­jul Zilei Cul­tu­rii Naţio­na­le, pre­cum și cele­lal­te docu­men­te de inte­res, pot fi găsi­te aici: http://www.cultura.ro/anunt-public

(sur­sa foto: cunoastelumea.ro).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply