Un NOU RECORD de vizibilitate al ziarului online Mangalia News! Cine ni se alătură, CÂȘTIGĂ!

0
313

mangalia-panorama-laurentiu-mitu

Coti­dia­nul MANGALIA NEWS înseam­nă:

Stiri, Revis­ta pre­sei, Pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia, Roma­nia!

    • 10.447 arti­co­le publi­ca­te în cei 4 ani si 9 luni de exis­ten­ță, cu o medie de 6 arti­co­le pe zi;
    • 732.017 uti­li­za­tori unici, 1.064 comen­ta­rii.

Iată care a fost IMPACTUL pos­tă­ri­lor MANGALIA NEWS din luna NOIEMBRIE 2016:

În peri­oa­da 1 – 30 noiem­brie 2016 am înre­gis­trat 403.912 vizu­a­li­zări ale site-ului www.mangalianews.ro,

Nou RECORD al zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Din­tre cele 403.912 vizu­a­li­zări, un număr de 291.095 pro­vin de pe pagi­na noas­tră de Face­bo­ok Man­ga­lia News Punc­tRo și aproa­pe 9.100, de pe pagi­na recent des­chi­să pe Twit­ter: @MangaliaNews. Res­tul sunt vizu­a­li­zări direc­te pe site.

Con­form Goo­gle Ana­ly­tics, la fina­lul lunii noiem­brie 2016, aveam per Total site 4.893.854 afi­șări de pagi­nă și 732.017 uti­li­za­tori unici, în cei 4 ani și nouă luni de acti­vi­ta­te!  (Site-ul www.mangalianews.ro a fost lan­sat la data de 23 febru­a­rie 2012).

În con­ti­nu­a­re, ne men­ți­nem pe pri­mul loc între site-uri­le din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc și lucrăm per­ma­nent la îmbu­nă­tă­ți­rea per­for­man­țe­lor de vizi­bi­li­ta­te a por­ta­lu­lui de știri Man­ga­lia News.

Ca un test, vă invi­tăm să dați cău­ta­re Man­ga­lia pe Goo­gle și veți vedea că, din­tre cele apro­xi­ma­tiv 5.030.000 de rezul­ta­te ale cău­tă­rii, cum a fost cazul azi, 2 decem­brie 2016, Man­ga­lia News se afla între pri­me­le 3 pozi­ții pe pri­ma pagi­nă a moto­ru­lui de cău­ta­re Goo­gle, iar acest fapt demon­strea­ză inte­re­sul citi­to­ri­lor pen­tru con­ți­nu­tul pos­tă­ri­lor de pe site-ul nos­tru.

Un alt test SEO rea­li­zat în aceas­tă lună ara­tă că ne situăm pe un ono­rant loc 4 (patru) între toa­te site-uri­le de știri din jude­țul Con­stan­ța.

Cine ni se ală­tu­ră, CÂȘTIGĂ!

Vă mul­tu­mim, dragi citi­tori, pen­tru inte­re­sul dum­ne­a­voas­tră fată de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia NewsMul­tu­mim cola­bo­ra­to­ri­lor și cores­pon­den­ti­lor volun­tari, pen­tru mate­ri­a­le­le tri­mi­se.

Ținem aproa­pe!


Man­ga­lia News, Vineri, 02.12.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele