Parteneri în educația incluzivă’, campanie de informare desfășurată la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”

0
127
https://www.mangalianews.ro/

Mier­curi, 07.12.2016, în Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” a avut loc Cam­pa­nia de infor­ma­re pri­vind pro­ble­ma­ti­ca ele­vi­lor cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le (C.E.S.) în cadrul pro­iec­tu­lui jude­țean “Par­te­neri în edu­ca­ția inclu­zi­vă”, pro­iect ini­țiat de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Jude­țean de Resur­se și Asis­ten­ță Edu­ca­țio­na­lă Con­stan­ța.

Au par­ti­ci­pat 30 de cadre didac­ti­ce de la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, Cole­gi­ul Eco­no­mic, Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis”, Gră­di­ni­ța cu P.P. nr. 1, Gră­di­ni­ța cu P.P. nr. 3, Gră­di­ni­ța cu P.P. “Pes­că­ru­șul”, Gră­di­ni­ța cu P.P. nr. 7 din Man­ga­lia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Ion Cre­an­gă” din Albești.

Aces­tea au inte­rac­țio­nat cu echi­pa de spe­cia­liști for­ma­tă din repre­zen­tanți ai Cen­tru­lui Jude­țean de Resur­se și Asis­ten­ță Edu­ca­țio­na­lă Con­stan­ța (pro­fe­so­rii psi­ho­logi Băia­șu Ali­na și Popa Came­lia, pro­fe­sor edu­ca­ție inclu­zi­vă Leu Ali­na) și repre­zen­tanți ai Cen­tru­lui Șco­lar pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă “Del­fi­nul” Con­stan­ța (pro­fe­so­rii psi­ho­pe­da­gogi Cabuz Ele­na, Mălă­ea Cris­ti­na).

Întâl­ni­rea de lucru a fost un bun pri­lej pen­tru a dis­cu­ta des­pre înca­dra­rea lega­lă a unui copil / elev cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le și ser­vi­ci­i­le de spri­jin edu­ca­țio­nal de care bene­fi­ci­a­ză aceștia, pen­tru a face schimb de bune prac­tici în ceea ce pri­veș­te inte­gra­rea ele­vi­lor cu C.E.S. în învă­țămân­tul de masă.

Direc­tor,                                                Pro­fe­sor psi­ho­log,                    Con­si­li­er de ima­gi­ne,

Prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca                           Băia­șu Ali­na                            Șem­șe­din Danie­la.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele