Ovidiu Cupşa, mesaj către conducerea PNL Constanţa: „Veţi rămâne doar cu o siglă sub care, nedemn, vă veţi împărţi funcţiile între dumneavoastră“

0
132

ovidiu_cupsa

Ovi­diu Cupşa. FOTO Arhi­vă per­so­na­lă.

Într-un comunicat de presă, Ovidiu Cupşa, fostul vicepreşedinte al PNL Constanţa, anunţă că opt din cei nouă vicpreşedinţi ai partidului au demisionat.

Vă redăm inte­grat comu­ni­ca­tul:

Astăzi după 27 de ani de la reîn­fi­inţa­rea PNL, asis­tăm la detur­na­rea valo­ri­lor libe­ra­le şi la o ati­tu­di­ne de izo­la­re a lide­ri­lor par­ti­du­lui faţă de pro­pri­ul activ.  

Con­fis­ca­rea con­du­ce­rii par­ti­du­lui de către un grup de poli­ti­cieni a căror sin­gur scop este con­ser­va­rea pro­pri­i­lor pozi­ţii şi pro­mo­va­rea unor gru­puri de inte­re­se baza­te pe legă­turi de fami­lie şi de afa­ceri, a avut ca efect demo­bi­li­za­rea nucle­u­lui dur şi fărâ­mi­ţa­rea elec­to­ra­tu­lui de dreap­ta, care a san­cţio­nat PNL în ale­ge­ri­le din 11 decem­brie.  

Exem­plul fili­a­lei PNL Con­stanţa este rele­vant pen­tru expli­ca­rea rezul­ta­tu­lui la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Libe­ra­lii auten­tici, aleşi în cadrul orga­nis­me­lor sta­tu­ta­re ale par­ti­du­lui au fost rând pe rând epu­ra­ţi din con­du­ce­rea fili­a­lei sau chiar din par­tid.

PNL Con­stanţa a rămas în ulti­mii ani fără opt din­tre cei nouă vice­preşe­dinţi legi­tim aleşi la ulti­ma Con­fe­rinţă Judeţea­nă: Mihai Lupu, Vic­tor Manea, Ghe­or­ghe Albu, Ovi­diu Cupşa, Sorin Ciu­tu­rea­nu, Gabriel Monea, Con­stan­tin Matei şi Ionel Chi­ri­ţă.  

Alţi mem­bri mar­canţi sau fon­da­tori — prin­tre care mem­brii BPJ Dan Anto­noa­ea — Zepa, Dumi­tru Bedi­van, seni­o­rul Aurel Gro­poşi­lă, Dan Pisi­că şi un mare număr de lideri de orga­ni­za­ţii loca­le — au demi­sio­nat sau au fost tra­şi pe dreap­ta în nume­le unei fal­se reîn­no­iri a par­ti­du­lui.  

Mult trâm­bi­ţa­tii  “oameni noi”, (în fapt nu toc­mai noi!), au fost “plan­ta­ţi” în con­du­ce­rea par­ti­du­lui şi pe lis­te­le elec­to­ra­le în mod dis­creţio­nar. După aşa-zisa fuziu­ne PNL-PDL (fuziu­ne care nu s‑a dorit în fapt a fi una reu­şi­tă) struc­tu­ri­le deci­zio­na­re sta­tu­ta­re ale par­ti­du­lui au fost elu­da­te sau mani­pu­la­te, par­ti­dul tra­ver­sând o peri­oa­dă de “dic­ta­tu­ră a preşe­dinţi­lor de fili­a­le”.

Fie­ca­re din­tre cei care au recurs la demi­sii şi-au pre­zen­tat punc­tul de vede­re în inte­ri­o­rul par­ti­du­lui, înţe­le­gând că într‑o peri­oa­dă elec­to­ra­lă nu tre­bu­ie slă­bi­tă uni­ta­tea şi detur­nat sco­pul poli­tic de a câş­ti­ga ale­ge­ri­le loca­le şi par­la­men­ta­re.  

De fie­ca­re dată preşe­din­te­le Ghe­or­ghe Dra­go­mir a avut ace­ea­şi ati­tu­di­ne neprin­ci­pi­a­lă, de exclu­de­re din meca­nis­mul deci­zio­nal a tutu­ror celor care au atras atenţia asu­pra imi­nenţei unui dez­as­tru şi de satis­fa­cţie că lide­rii libe­rali auten­tici nu‑i mai ame­ninţă pozi­ţia. Într‑o peri­oa­dă în care era nece­sa­ră mobi­li­za­rea între­gu­lui par­tid, pe cri­te­rii numai de domnia sa şti­u­te a avut loc numi­rea unui şef de cam­pa­nie fără o mini­mă expe­rienţă poli­ti­că, a unor can­di­da­ţi raco­la­ţi dina­fa­ra par­ti­du­lui sau din­tre apro­pi­a­ţii domni­ei sale, “la înţe­le­ge­re” cu Ali­na Gor­ghiu.

Ace­la­şi meca­nism a fost apli­cat şi la nive­lul altor fili­a­le ale PNL din ţară, cu com­pli­ci­ta­tea unor preşe­dinţi care au girat poli­ti­ca de epu­ra­re a vechi­lor libe­rali din PNL.  

Prin­ci­pi­ul adu­ce­rii de oameni noi în par­tid nu este unul greşit în sine, dar apli­ca­rea lui dis­creţio­na­ră, fără bune intenţii, fără o ana­li­ză indi­vi­du­a­lă a acti­vi­tă­ţii fie­că­ru­ia şi în mod nede­mo­cra­tic a avut ca efect dimen­siu­nea dez­as­tru­lui.  

Aceas­tă ati­tu­di­ne a blo­cat refor­ma rea­lă a par­ti­du­lui, a vici­at cali­ta­tea mesa­ju­lui şi a detur­nat par­ti­dul de la valo­ri­le demo­cra­ti­ce şi auten­tic libe­ra­le.

Astăzi asis­tăm în PNL la o nouă detur­na­re. În locul asu­mă­rii res­pon­sa­bi­li­tă­ţii de către cei care au ges­tio­nat dez­as­trul, refor­ma­rea par­ti­du­lui este încă oda­tă blo­ca­tă de o coo­pe­ra­ti­vă susţi­nu­tă cu com­pli­ci­ta­tea cen­tru­lui. Se arun­că res­pon­sa­bi­li­ta­tea pier­de­rii ale­ge­ri­lor loca­le şi gene­ra­le în câr­ca con­du­ce­rii cen­tra­le şi (halu­ci­nant!) chiar a elec­to­ra­tu­lui care nu a ales PNL.  

Elec­to­ra­tul are întot­dea­u­na drep­ta­te, domni­lor care aţi con­dus aceas­tă cam­pa­nie. Ale­gă­to­rul a votat ceea ce i s‑a ofe­rit: lideri, mesa­je coe­ren­te, pro­gra­me de guver­na­re. Din păca­te PNL nu a avut nimic de ofe­rit din toa­te astea.  

Aşa­dar este tim­pul asu­mă­rii, a demi­si­i­le de onoa­re şi a refor­mă­rii par­ti­du­lui, a cărui uni­că  şan­să de redre­sa­re este ace­ea de a rede­ve­ni unul libe­ral şi demo­cra­tic.  

Se invo­că nevo­ia de uni­ta­te ca motiv al “ţine­rii cu dinţii de sca­u­ne”, când toc­mai lip­sa de uni­ta­te a dus la acest rezul­tat. Se invo­că “peri­oa­da grea” prin care tre­ce par­ti­dul, dar cei care au generat‑o arun­că vina. Se invo­că “nevo­ia de refor­mă”, dar ace­ia­şi oameni blo­chea­ză refor­ma rea­lă.  

Dacă aveţi onoa­re, este momen­tul să vă depu­neţi demi­si­i­le, dom­nu­le preşe­din­te Dra­go­mir, dom­nu­le şef de cam­pa­nie Muhs­ci­nă, împre­u­nă cu echi­pe­le domni­i­lor voas­tre!  

Este tim­pul să vă depu­neţi demi­si­i­le domni­lor preşe­dinţi de fili­a­le judeţe­ne care aţi obţi­nut rezul­ta­te sub sco­rul asu­mat de 30%, pier­zând 15 pro­cen­te între loca­le şi gene­ra­le!   Nu mai cău­ta­ţi vino­va­ţi în altă par­te, căci veţi fi vino­va­ţi pen­tru îngro­pa­rea unui par­tid care ar tre­bui să fie garan­tul libe­ra­lis­mu­lui în Româ­nia.  

PNL nu are nicio şan­să de redre­sa­re cu dum­ne­a­voas­tră în frun­te. Hemo­ra­gia va con­ti­nua  slă­bind par­ti­dul, iar recon­stru­cţia libe­ra­lis­mu­lui se va face fără domni­i­le voas­tre.   Veţi rămâ­ne doar cu o siglă sub care nedemn vă veţi împă­rţi fun­cţi­i­le între dum­ne­a­voas­tră.   Vice­preşe­din­te demi­sio­nar al PNL Con­stanţa Ovi­diu Cupşa“  

Cites­te mai mult in adevarul.ro19.12.2016.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele