Marin Tănase: Cu automotorul “MALAXA”, de la Constanta la Mangalia [galerie FOTO]

0
2103

automotorul-malaxa1

Nico­lae Mala­xa (n.1884, Husi — d.1965, New Jer­sey, SUA) a fost un ingi­ner roman, unul din­tre cei mai mari indus­tri­a­si din Roma­nia, in peri­oa­da inter­be­li­ca. Dupa cur­su­ri­le pri­ma­re si cele licea­le urma­te la Iasi, a facut stu­dii de ingi­ne­rie la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca din Karl­sru­he, Ger­ma­nia. A fost unul din­tre apro­pi­a­tii rege­lui Carol al II-lea [(n.1893 — d.1953), rege­le Roma­niei intre 8 iunie 1930 si 6 sept.1940.].

Intre anii 1923–1927, ing. Nico­lae Mala­xa a con­stru­it o uzi­na la mar­gi­nea Bucu­res­ti­u­lui, lan­ga Hal­ta Titan. (Dupa “natio­na­li­za­rea intre­prin­de­ri­lor indus­tri­a­le, ban­ca­re, de asi­gu­rari, mini­e­re si de trans­por­turi”- con­form Legii nr.119 din 11 iunie 1948 -, Uzi­ne­le “MALAXA” au fost rede­nu­mi­te “Uzi­ne­le 23 August”, de catre comu­nisti).

Ingi­ne­rul N. Mala­xa si‑a dotat ate­li­e­re­le cu 82 masini-unel­te cum­pa­ra­te din Ger­ma­nia. Cu 180 de mun­ci­tori cali­fi­cati ger­mani, anga­jati, la care s‑au ada­u­gat si neca­li­fi­cati romani care, in timp, au fost instru­i­ti, Uzi­ne­le “MALAXA” au ince­put sa fabri­ce loco­mo­ti­ve.

In anul 1928, s‑a fabri­cat pri­ma loco­mo­ti­va cu abur, care pur­ta nume­le “MALAXA”.
In anul 1931, ingi­ne­rul Mala­xa a inche­iat un con­tract cu Soci­e­ta­tea Cai­le Fera­te Roma­ne (infi­in­ta­ta in anul 1880) si a ince­put sa pro­du­ca auto­mo­toa­re echi­pa­te cu motoa­re Die­sel, tip Ganz, si trans­mi­sii Myli­us cu 4 si 5 trep­te. Pe lan­ga con­stru­i­rea si repa­ra­rea auto­mo­toa­re­lor, la uzi­ne­le “MALAXA” s‑au fabri­cat sis­te­me de fra­na, sub licen­ta Knorr, si dis­tri­bu­i­toa­re de aer.

In anul 1933, uzi­ne­le “MALAXA” livrau CFR-ului loco­mo­ti­va cu numa­rul 100.

In 1935, anul cel mai bun, s‑au fabri­cat 93 loco­mo­ti­ve “MALAXA”.

In anul 1936, a fost fabri­ca­ta pri­ma loco­mo­ti­va Die­sel de con­cep­tie roma­neas­ca.

Ince­pand din anul 1939, Uzi­ne­le “MALAXA” au con­stru­it toa­te tipu­ri­le de loco­mo­ti­ve de con­cep­tie roma­neas­ca. Cele din Seria 151.001 erau une­le din­tre cele mai puter­ni­ce loco­mo­ti­ve din Euro­pa. Oda­ta cu fabri­ca­rea loco­mo­ti­ve­lor roma­ne­s­ti la “UZINELE si DOMENIILE de FIER RESITA (UDR au fost infi­in­ta­te in anul 1920) si Uzi­na “MALAXA” Bucu­res­ti, din anul 1930 Roma­nia nu a mai impor­tat loco­mo­ti­ve.

Dupa Natio­na­li­za­rea din 1948, ing. Nico­lae Mala­xa a emi­grat in SUA, unde a dece­dat, in anul 1965.

CALATORIA CU AUTOMOTORULMALAXA”, DE LA CONSTANTA LA MANGALIA

Citind arti­co­lul FRIG si SOBOLANI in tre­nul care duce nave­tis­tii la Man­ga­lia, scris de d‑na Ale­xan­dra ANTON si publi­cat in coti­dia­nul Repli­ca de Con­stan­ta in data de 19 decem­brie anul curent, mi-am pro­pus ca, atunci cand voi avea oca­zia, sa vad cum ara­ta auto­mo­to­rul, pen­tru care este cri­ti­ca­ta Regio­na­la Cai Fera­te Con­stan­ta. In acel arti­col era publi­ca­ta si urma­toa­rea afir­ma­tie facu­ta de un nave­tist: “Cura­te­nia e rela­ti­va. In toa­le­ta pare curat, dar pute, iar mai nou au ince­put sa apa­ra sobo­la­nii in vagon.” In ziar se dadea chiar si o poza cu un sobo­lan!

Oca­zia am avut‑o ieri, 28.12.2016, cand, fiind cu ceva tre­buri prin Con­stan­ta, am hota­rat ca dru­mul de intoar­ce­re aca­sa, la Man­ga­lia, sa‑l fac cu tre­nul.

Pe tra­se­ul Man­ga­lia-Con­stan­ta, dus-intors, pe lan­ga gar­ni­tu­ri­le cu unul sau doua vagoa­ne de cala­tori cla­sa a doua, CFR-ul mai folo­seste si un auto­mo­tor “MALAXA” (au fost in cir­cu­la­tie doua, dar unul a ars in apro­pi­e­re de gara Nept­un, in sea­ra zile de 29 noiem­brie a.c., dato­ri­ta unui incen­diu pro­dus de un scurt­cir­cu­it, apa­rut la insta­la­tia elec­tri­ca din cabi­na meca­ni­cu­lui. Alte doua auto­mo­toa­re, afla­te in patri­mo­ni­ul Regio­na­lei CFR Con­stan­ta, sunt in repa­ra­tii).

Intam­pla­tor, tre­nul R8385 care ple­ca din Con­stan­ta spre Man­ga­lia, de la linia 5, la ora 12 si 40 de minu­te, era auto­mo­to­rul “MALAXA”, Seria 78, numa­rul 0756–3.

Vazandu‑i salo­nul pen­tru cala­tori curat si gru­pul sani­tar cores­pun­za­tor, m‑am gan­dit ca CFR-ul a luat masuri, in urma cri­ti­ci­lor adu­se in zia­rul Repli­ca. Pe drum, insa, aveam sa con­stat ca insta­la­tia de inca­l­zi­re este neco­res­pun­za­toa­re.

Dupa ce m‑am docu­men­tat, am aflat urma­toa­re­le:
— auto­mo­toa­re­le “MALAXA” din seria 78 (mode­le­le 700 si 1000)sunt cele mai lon­ge­vi­ve, evi­dent, supor­tand de‑a lun­gul tim­pu­lui mai mul­te repa­ra­tii si moder­ni­zari;
— auto­mo­to­rul 78–0756‑3 (are 3 repa­ra­tii capi­ta­le) face par­te din gru­pa auto­mo­toa­re­lor “MALAXA” Seria 78 (700) con­stru­i­te la Intre­prin­de­rea “MALAXA Bucu­res­ti, in peri­oa­da 1939–1944. S‑au mai con­stru­it si auto­mo­toa­re Seria 78 (1000), in peri­oa­da 1949–1954;
— in anul 1939, pri­mul auto­mo­tor tip 750, pen­tru cala­tori, care a intrat in ser­vi­ciu, a fost 753; 751 si 752 au fost saloa­ne puse la dis­po­zi­tia Admi­nis­tra­ti­ei CFR;
— moto­rul ori­gi­nal era Die­sel MG 2x220-270, pute­re P=220 CP;
— motor dupa moder­ni­zari: MAYBACH, pute­re P=250 CP;
— in anul 2007, auto­mo­toa­re­le din Seria 78, tip 750, au fost repa­ra­te capi­tal si moder­ni­za­te la MARUB Bra­sov. Atunci s‑a inlo­cu­it moto­rul MAYBACH cu motor VOLVO TURBO, de 162 Kw la ver­siu­nea A1 (80 Km. La ver­siu­nea A2 (100 Km) moto­rul VOLVO este de 324 Kw;
— auto­mo­to­rul 78–0756‑3, cu care am cala­to­rit, are moto­rul de 162 Kw, fiind din ver­siu­nea A1 (80 Km);
— 10 din­te cele 42 de auto­mo­toa­re “MALAXA” Seria 78, model 750 sunt tip salon pen­tru uzul Admi­nis­tra­ti­ei CFR;
— gru­pul de inca­l­zi­re GI SALON-AM 700, Sn M‑005B, aflat in dota­rea auto­mo­to­ru­lui 78–0756‑3, care cir­cu­la pe tra­se­ul CFR Con­stan­ta-Man­ga­lia, dus-intors, este con­stru­it la SC TEHMIN Bra­sov, in anul 2014!

GI SALON-AM 700 (1000) este des­ti­nat pen­tru inca­l­zi­rea com­par­ti­men­tu­lui de cala­tori. El este for­mat din 2 inca­l­zi­toa­re pen­tru vari­an­ta A 700 (cum este si cazul auto­mo­to­ru­lui 78–0756‑3) si 4 inca­l­zi­toa­re pen­tru vari­an­ta A 1000, care sunt ampla­sa­te sub auto­mo­tor, de o par­te si alta, avand tubu­la­turi care se ter­mi­na cu fan­te ce dau aer cald in inte­ri­o­rul salo­nu­lui. Sis­te­mul de inca­l­zi­re folo­seste ener­gia calori­ca a agen­tu­lui din insta­la­tia de raci­re a moto­ru­lui Die­sel.

Un lucru este cert: acest tip de inca­l­zi­tor nu da ran­damen­tul scon­tat.

Urme de roza­toa­re nu sunt.

Gale­rie FOTO:

automotorul-malaxa1 automotorul-malaxa2 automotorul-malaxa4 automotorul-malaxa5 automotorul-malaxa6 automotorul-malaxa7 automotorul-malaxa8 automotorul-malaxa9 automotorul-malaxa10 automotorul-malaxa11 automotorul-malaxa12 automotorul-malaxa13 automotorul-malaxa14 automotorul-malaxa15 automotorul-malaxa16 automotorul-malaxa17 automotorul-malaxa18 automotorul-malaxa-gara-constanta3 automotorul-malaxa-gara-constanta4 automotorul-malaxa-gara-constanta5 automotorul-malaxa-gara-constanta6automotorul-malaxa-gara-eforie-nord7 automotorul-malaxa-gara-eforie-sud8

automotorul-malaxa-gara-costinesti9

automotorul-malaxa-neptun automotorul-malaxa-gara-mangalia

Sur­se de docu­men­ta­re: site-uri­le “AUTOMOTOARELE MALAXA SERIA 78 (700) (1000)- AUTOMOTOARE S…”; “SUNTEM ROMANIA!:001. TRENUL MAI VECHI SAU MAI NOU…”; «“FOTO Con­stan­ta, ora­sul celor patru gari. Cum a trans­for­mat calea fera­ta un sat de pas­tori, intr-un oras port si o sta­tiu­ne de suc­ces.”, Adri­an BOIOGLU, 23. oct.2013, Ade­va­rul de Con­stan­ta»; “Teh­min Bra­sov-Ino­va­tie in dome­ni­ul mate­ri­a­lu­lui rulant.Sisteme ter­mi­ce de inca­l­zi­re a moto­ru­lui Die­sel”; “Nico­lae Mala­xa”- WIKIPEDIA.

Marin Tănase, Vineri, 29 decembrie 2016.

N.red. Mul­tu­mi­ri, docu­men­ta­ris­tu­lui Marin Tăna­se, pen­tru toa­te arti­co­le­le publi­ca­te in 2016. La multi ani, sana­ta­te si ace­ea­si inspi­ra­tie fecun­dă, si în 2017!

Ne bucu­ră fap­tul că dom­nul Marin Tăna­se, cores­pon­den­tul nos­tru frun­taș pe anul 2016 🙂 se numă­ră prin­tre pre­mi­an­ții Con­sur­su­lui OMUL ANULUI 2016 în zona Man­ga­lia, la Sec­tiu­nea Pre­să. Aici puteti citi arti­co­lul:

PREMIILE Con­cur­su­lui ”OMUL ANULUI 2016” pen­tru zona Man­ga­lia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele