Comuna Limanu şi localităţile arondate vor beneficia de reţea de distribuţie gaze naturale (document)

0
1587

limanu_-_primaria_limanu-watermarkZIUA de Con­stan­ta: În urma recen­sămân­tu­lui efec­tu­at în anul 2011, comu­na Lima­nu are o popu­la­ţie sta­bi­lă de 6.270 de locu­i­tori şi are în com­po­nenţă loca­li­tă­ţi­le 2 Mai, Hagieni, Lima­nu şi Vama Veche. Cele patru comu­ni­tă­ţi desfă­şoa­ră pre­pon­de­rant acti­vi­tă­ţi baza­te pe turism şi agri­cul­tu­ră. În acest con­text, asi­gu­ra­rea uti­li­tă­ţi­lor este deo­se­bit de impor­tan­tă şi poa­te con­tri­bui la dezvol­ta­rea comu­nei şi la atra­ge­rea de noi inves­ti­tori cu potenţi­al.

Repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Lima­nu au îna­in­tat Agenţi­ei pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui (APM) Con­stanţa, în vede­rea obţi­ne­rea acor­du­lui de mediu, un memo­riu. Acor­dul este nece­sar pen­tru deru­la­rea unor lucrări pri­vind „înfi­inţa­rea dis­tri­bu­ţi­ei de gaze natu­ra­le în comu­na Lima­nu şi sate­le apa­rţi­nă­toa­re — 2 Mai şi Vama Veche“. Pro­iec­tul are ca obiec­tiv exe­cu­ta­rea racor­du­lui la con­duc­ta de dis­tri­bu­ţie de gaze natu­ra­le de medie pre­siu­ne al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în zona ieşi­rii SRMP Man­ga­lia — nod 1176.

Potri­vit pri­ma­ru­lui comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, sis­te­mul ce va racor­da la gaze locu­i­to­rii din comu­nă şi loca­li­tă­ţi­le aron­da­te, 2 Mai şi Vama Veche, va avea o lun­gi­me tota­lă de 45.660 de metri.

Tra­se­ul con­duc­tei va sub­tra­ver­sa DN 39 în mai mul­te punc­te în loca­li­tă­ţi­le 2 Mai şi Vama Veche, iar pen­tru rea­li­za­rea aces­tor lucrări, admi­nis­tra­ţia loca­lă a obţi­nut deja avi­zul de la CNADNR şi de la Dire­cţia de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa. De ase­me­nea, se vor rea­li­za două tra­ver­sări ale celor două cana­le de legă­tu­ră Bal­ta Lima­nu — lac Man­ga­lia, ABADL eli­be­rând deja avi­zul de gos­po­dă­ri­re a ape­lor“, a menţio­nat pri­ma­rul al comu­nei.

Con­form pro­iec­tu­lui, aceas­tă inves­ti­ţie se va ame­na­ja pe tere­nuri situ­a­te pe dome­ni­ul public de inte­res local afla­te în admi­nis­tra­rea Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi a Pri­mă­ri­ei comu­nei Lima­nu, pre­cum şi pe tere­nuri ce sunt de inte­res naţio­nal şi se află în admi­nis­tra­rea CNADNR şi a Admi­nis­tra­ţi­ei Ape­lor Româ­ne, iar între­gul sis­tem de trans­port şi ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le va deservi, deo­po­tri­vă, popu­la­ţia, agenţii eco­no­mici şi insti­tu­ţi­i­le din zonă. Pro­iec­tul a fost ela­bo­rat de SC Blue Ter­ra Con­sul­ting SRL încă de luna tre­cu­tă şi aşteap­tă avi­zul de mediu de la Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply