Asociaţia Litoral – Delta Dunării a lansat teaserul noului film de promovare Mamaia 2017

0
411

mamaia1

După lan­sa­rea în 2014 a fil­mu­lui ofi­ci­al al sta­ţiu­nii Mama­ia – Sat Vacanţă, Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii pre­gă­teş­te o nouă ver­siu­ne a aces­tu­ia, ce va fi lan­sa­tă în febru­a­rie 2017, la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei.

Fil­mul este finanţat din buge­tul ce pro­vi­ne din taxa de pro­mo­va­re a sta­ţiu­nii Mama­ia – Sat Vacanţă, şi va fi folo­sit pen­tru pro­mo­va­rea sta­ţiu­nii la târ­gu­ri­le inter­ne şi exter­ne la care vom par­ti­ci­pa, pre­cum şi la eve­ni­men­te­le pe care le vom orga­ni­za sau la care vom fi par­te­neri. De ase­me­nea, fil­mul va fi pre­lu­at si pro­mo­vat pe site-uri­le pro­prii de către hote­li­eri, agenţii de turism, amba­sa­de­le Româ­ni­ei în stră­i­nă­ta­te etc.

Horia Tecău, pri­mul Amba­sa­dor al sta­ţiu­nii Mama­ia, va fi cel care va spu­ne în acest film „Wel­co­me to Mama­ia!”

Vă invi­tăm să des­co­pe­ri­ţi tea­se­rul fil­mu­lui ofi­ci­al, dis­po­ni­bil pe pagi­na Face­bo­ok a Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral – Del­ta Dună­rii, unde a strâns deja nume­roa­se apre­ci­eri şi dis­tri­bu­iri:

https://www.facebook.com/Asociatia-Litoral-Delta-Dunarii-122708371099018/

Decla­ra­ţie Cori­na Mar­tin, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii:

Am lan­sat acum un tea­ser al nou­lui film de pro­mo­va­re Mama­ia 2017, pe care îl pre­gă­tim de lan­sa­re la Târgul.de Turism al Româ­ni­ei. Am vrut să vedem impac­tul, comen­ta­ri­i­le, impre­si­i­le publi­cu­lui larg şi pe cele ale spe­cia­li­ş­ti­lor. Sun­tem mân­dri şi emoţio­na­ţi să înre­gis­trăm un record de vizu­a­li­zări şi redis­tri­bu­iri, care ne ara­tă că tea­se­rul este fan­tas­tic de bine pri­mit şi apre­ciat.

Echi­pa de fil­ma­re a sur­prins cele mai fru­moa­se eve­ni­men­te ale verii care a tre­cut, ima­gini de la prin­ci­pa­le­le atra­cţii turis­ti­ce din Con­stanţa şi Mama­ia, pla­je­le extin­se, pro­men­a­da, hote­luri fru­moa­se şi fai­moa­se­le clu­buri de noap­te, Par­cul de dis­tra­cţii şi tot ce are Mama­ia mai bun de ofe­rit.

mamaia2

Fap­tul că am reu­sit să ne creăm sin­guri un buget din Taxa de Pro­mo­va­re pe care am introdus‑o la Mama­ia, prin con­tri­bu­ţi­i­le tutu­ror agenţi­lor eco­no­mici din sta­ţiu­ne şi cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Con­stanţa -, ne per­mi­te să ne situăm deta­şat pe pri­ma pozi­ţie ca stra­te­gie şi acti­vi­ta­te de mana­ge­ment de des­ti­na­ţie în Româ­nia.

De Cră­ciun, ofe­rim tutu­ror pri­e­te­ni­lor Lito­ra­lu­lui Româ­nesc pri­me­le ima­gini ale vacanţei Mama­ia 2017!”

mamaia3


Man­ga­lia News, 14.12 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele