Virgil STAN: «Frumusetea va mântui lumea» — Cronică teatrală a spectacolului cu piesa IDIOTUL, de F.M. Dostoievski

0
177
https://www.mangalianews.ro/

idiotul-teatru-rotary-mangalia1

Asea­ră, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, într‑o sală arhi­pli­nă cu iubi­tori de toa­te vâr­ste­le a spec­ta­co­lu­lui de tea­tru, s‑a jucat, în orga­ni­za­rea Clu­bu­lui ROTARY Man­ga­lia, pie­sa IDIOTUL, după roma­nul cu ace­la­si nume a lui F.M. Dos­to­ie­v­s­ki, roman scris în 1867–1868. Pie­sa a fost juca­ta de o tru­pă for­ma­tă din 11 tineri talen­tati, stu­den­ti la IATC Bucu­res­ti, într‑o ver­siu­ne moder­nă, de secol XXI.

Ide­ea prin­ci­pa­la a roma­nu­lui este infa­ti­sa­rea unui om intru totul sublim. Nimic nu‑i mai greu pe lume mai ales acum… Poa­te cea mai cunos­cu­ta sen­tin­ta dos­to­ie­v­s­ki­a­na din roma­nul Idi­o­tul este for­mu­la unei uto­pii este­ti­ce: «Fru­mu­se­tea va mân­tui lumea». Este una din­tre teme­le «seri­oa­se, eru­di­te, subli­me», ala­turi de alte­le cat se poa­te de «rea­lis­te», cum ar fi pedeap­sa cu moar­tea sau situ­a­tia eco­no­mi­ca a Rusi­ei, care il obse­dea­za pe ero­ul prin­ci­pal. Nu se poa­te sa faci par­te din «lumea asta», din inal­ta soci­e­ta­te rusa, daca pui ata­ta suflet in pro­pri­i­le-ti idei. Risti sa nu ai ade­ren­ță la ea, să fii luat drept un «idi­ot». Ceea ce cu prin­tul Mîș­kin se si întâm­plă.“ (Wiki­pe­dia).

idiotul-teatru-rotary-mangalia2

Roma­nul Idi­o­tul este unul din cele mai remar­ca­bi­le ope­re ale lui Dos­to­ie­v­s­ki, dobân­dind un renu­me mondi­al, fiind tra­dus in nenu­ma­ra­re lim­bi ale glo­bu­lui.

Prin­țul Lev Niko­la­e­vici Mîș­kin, con­si­de­rat de cele­lal­te per­so­na­je in al carui antu­raj patrun­de, din cau­za sin­ce­ri­tă­ții și bună­tă­ții sau bolii de care sufe­rea, epi­lep­sia un idi­ot, boa­la fiind numi­tă popu­lar in seco­lul XIX idi­oțe­nie.

Doar tex­tul dra­ma­tur­gu­lui va fi ros­tit fidel in repli­ci­le tine­ri­lor actori bucu­res­te­ni, in rest jocul sce­ni­ca fost cu totul sur­prin­za­tor. Deco­rul e unul sim­bo­lic, unspre­ze­ce sca­u­ne obis­nu­i­te din dota­rea Casei de cul­tu­ra, tinu­ta acto­ri­lor, nici­de­cum una cla­si­ca de secol XIX, ci una moder­na a zile­lor noas­tre, pan­ta­loni mulati pe corp, cu des­pi­ca­turi gene­roa­se la actri­te, hai­ne obis­nu­i­te de stra­da la cei­lalti, un joc sce­nic sur­prin­za­tor, une­ori dan­suri dupa muzi­ca orien­ta­la, aș zice chiar manea, sau rit­muri de rock, intr‑o zvar­co­li­re con­ti­nua a tru­pu­ri­lor.

idiotul-teatru-rotary-mangalia5

La fina­lul spec­ta­co­lu­lui, tine­rii artisti bucu­res­te­ni s‑au bucu­rat de apla­u­ze­le gene­roa­se ale spec­ta­to­ri­lor pre­zen­ti. Un spec­ta­col care a infru­mu­se­tat o zi moho­ra­ta de sfar­sit de toam­na dobro­gea­na.

Vir­gil Stan, 30.11.2016.

(Foto: Mihai Con­stan­ti­ne­scu, Paul Tat­cu).

 


Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


astratex.ro


vola.ro%20

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele