Virgil Stan — De ce ar trebui să mă voteze prietenii mei?

0
203

De ce ar tre­bui ca pri­e­te­nii mei să mă vote­ze, am să argu­men­tez aici, iar cei care au timp să citeas­că sunt ruga­ţi să o facă. Aşa pot afla mai mul­te des­pre cel căru­ia i‑au soli­ci­tat pri­e­te­nia. Am aici în lis­tă mulţi pri­e­te­ni cu ade­vă­rat pri­e­te­ni, nu vir­tu­ali cum se spu­ne, care de‑a lun­gul mul­tor ani au avut cu mine mul­te con­ver­sa­ţii şi am petre­cut împre­u­nă nenu­mă­ra­te eve­ni­men­te plă­cu­te sau mai puţin plă­cu­te, împă­rţin­du-ne bucu­ri­i­le, poa­te chiar şi neca­zu­ri­le, ca între ade­vă­ra­ţi pri­e­te­ni, chiar dacă în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor nu ne-am văzut nici­o­da­tă cum ară­tăm, prac­tic, fizic.

Însă sunt majo­ri­ta­tea aşa cum am mai spus într-un mesaj ante­ri­or per­soa­ne care mi-au soli­ci­tat pri­e­te­nia şi după accept au dis­pă­rut com­plet. În son­da­jul de opi­nie al zia­ru­lui onli­ne MANGALIA NEWS, sunt nomi­na­li­zat ca pro­za­tor, deci corect este să cunoa­ş­teţi şi de ce s‑a făcut acas­tă nomi­na­li­za­re, care poa­te nu este întâm­plă­toa­re, dacă m‑am bucu­rat de atenţia şi încre­de­rea reda­cţi­ei zia­ru­lui.

În con­ti­nu­a­re, am să pos­tez FIŞA DE SCRIITOR într‑o vari­an­tă mai scur­tă, aşa că cei care nu-mi cunosc acti­vi­ta­tea se pot infor­ma şi de aici, inclu­siv man­ga­li­enii care-mi pot împru­mu­ta cărţi­le de la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă unde am făcut dona­ţie de car­te, în cazul că sunt curi­oşi să le citeas­că.

VIRGIL STAN — FIŞA DE SCRIITOR

Mă numesc Vir­gil Stan şi sunt năs­cut în comu­na Peci­nea­ga, judeţul Con­stanţa, pe 20 mar­tie 1944.
Pe 7 mar­tie 1986, fos­tul meu şef de birou de la Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, ing. Nico­lae Chi­tic, direc­tor în acea peri­oa­dă la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, m‑a adus în acest oraş minu­nat, să mă ocup per­so­nal de exe­cu­ta­rea insta­la­ţi­i­lor de tubu­la­tu­ră de la petro­li­e­rul de 85.000 tdw nr. 3, în cali­ta­tea mea de teh­no­log. De atunci sunt man­ga­li­an. Pe 1 oct. 2000 am ieşit la pen­sie de la D.M.H.I.

Des­co­pe­rind inter­ne­tul în 2009, o pri­e­te­na din Satu Mare, pro­fe­soa­ră de fran­ce­ză, m‑a îndem­nat să mă apuc de scris pen­tru că aş avea încli­na­ţie spre aceas­tă pre­o­cu­pa­re şi aşa am debu­tat prin ese­uri şi scur­te poves­tiri pes­că­reşti. Aces­tea au ajuns să fie citi­te în revis­te onli­ne din Ari­zo­na şi din Bru­xe­l­les, pos­ta­te de către doi români care admi­nis­trau site-uri­le res­pec­ti­ve, pri­e­te­ni şi acum în pofi­da ani­lor scu­rşi de atunci, Zaha­ria Bon­te din Bel­gia şi Octa­vian Lupu, care actu­al­men­te redac­tea­ză revis­ta “Con­flu­en­te Lite­ra­re”, în care am pes­te 120.000 de citi­tori (aţi citit bine — una sută două­zeci de mii).

Iată cum a evo­lu­at acti­vi­ta­tea mea scri­i­tori­ceas­că:

În mai 2010 îmi apa­re pri­ma car­te IUBIRILE UNUI PESCAR, volum cu poves­tiri pes­că­reşti şi de via­ţă. Este pro­du­să de către edi­tu­ra DIGITAL DATA din Cluj Napo­ca, în for­mat A5, cu 210 pagini şi cu o pre­fa­ţă a scri­i­to­ru­lui din Odo­beşti, Ghe­or­ghe Moca­nu, mem­bru al USR. Lan­sa­rea volu­mu­lui are loc la Gala­ţi în sala “Miha­il Emi­ne­scu” a Bibli­o­te­cii Judeţe­ne “V.A. Ure­chia”, în faţa unui nume­ros public avi­zat şi nume­roşi repre­zen­tanţi ai mass media loca­le şi tele­vi­ziu­ne. Expu­ne­rea în faţa publi­cu­lui este făcu­tă de către scri­i­to­rul Ghe­o­ghe Moca­nu şi de către scri­i­to­rul şi jur­na­lis­tul Vic­tor Cili­că din Gala­ţi şi el mem­bru al USR.

Roma­nul CÂT DE MULT TE IUBESC a fost scris într‑o lună de zile, în timp ce mi se redac­ta pri­ma car­te. Este pro­dus de catre edi­tu­ra SIM ART (AIUS) din Crai­o­va, în for­mat A5 cu 193 pagini în iulie 2010. Capi­to­le din acest roman sunt publi­ca­te de către revis­ta SINGUR din Târ­go­vi­ş­te ca un seri­al.

La soli­ci­ta­rea citi­to­ri­lor roma­nu­lui sus amin­tit, s‑a năs­cut con­ti­nu­a­rea lui, cu titlul DESTINE PARALELE, pro­dus de către edi­tu­ra GRINTA din Cluj Napo­ca în febru­a­rie 2011, în ace­la­şi for­mat A5 şi cu 231 pagini. Este pre­fa­ţat de cunos­cu­ta şi talen­ta­ta poe­tă man­ga­li­a­nă Emi­lia Dabu. Lan­sa­rea lui are loc în cadrul Clu­bu­lui de Artă “Sol­te­ris” cu spri­ji­nul preşe­din­tei clu­bu­lui, Emi­lia Dabu, care‑i face şi pre­zen­ta­rea.

Urmea­ză roma­nul ANA, FIICA MUNŢILOR, via­ţa unei tine­re din loca­li­ta­tea Dofta­na, roman pro­dus de către edi­tu­ra Karta.ro din Oneşti în sep­tem­brie 2011 şi pre­fa­ţat de către scri­i­toa­rea man­ga­lea­nă Dora Ali­na Roma­ne­scu, mem­bru al USR. Este în for­mat A5 cu 200 pagini.

ZBORUL SPRE STELE este cel de al IV-lea roman şi a cin­cea car­te publi­ca­tă şi este pro­dus de către edi­tu­ra ARMONII CULTURALE din Adjud, pre­fa­ţat de către scri­i­to­rul şi direc­to­rul edi­tu­rii, Ghe­or­ghe A Stro­ia, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­no-Can­a­die­ne. Apa­re pe pia­ţă în noiem­brie 2012. Roma­nul va pri­mi cel mai mare pre­miu la secţiu­nea roma­ne, con­fe­rit de către Liga Scri­i­to­ri­lor Români pe 2012. Este în for­mat A5 cu 230 pagini.

Roma­nul PARFUM DE ORHIDEE, vede lumi­na tipa­ru­lui in febru­a­rie 2014 la edi­tu­ra ARMONII CULTURALE din Adjud, sub coor­do­na­rea ace­lu­ia­şi mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­no-Ame­ri­ca­ne, Ghe­or­ghe A Stro­ia care‑i face o pre­zen­ta­re pe pagi­na a IV‑a. Roma­nul este lan­sat la Iaşi în faţa mem­bri­lor Fili­a­lei Iaşi a L.S.R. al cărui mem­bru sunt din 2011, cu pre­zen­ta­rea dom­nu­lui pro­fe­sor uni­ver­si­tar doc­tor Mihai Păs­tră­guş, pro­fe­sor de este­ti­că şi cri­tic de artă din Iaşi, vice­preşe­din­te al Fili­a­lei Iaşi a LSR şi redac­tor şef al revis­tei de cul­tu­ră “Mol­do­va Lite­ra­ră, pre­cum şi de poe­ta Valen­ti­na Bisog Becart din Paş­cani. Des­pre roman va apă­rea în revis­te­le Ligii Scri­i­to­ri­lor AGORA LITERARĂ din Cluj Napo­ca şi MOLDOVA LITERARĂ din Iaşi un amplu arti­col scris de către renu­mi­tul pro­fe­sor M. Păs­tră­guş. Şi aces­ta va pri­mi în 2014 cel mai mare pre­miu al LSR la secţiu­nea roma­ne.

Roma­nul ADRIANA va vedea lumi­na tipa­ru­lui în anul 2015 la edi­tu­ra ARMONII CULTURALE din Adjud, în for­mat A5 cu 284 pagini. El sur­prin­de în pagi­ni­le sale mun­ca une­ori înjo­si­toa­re a unor român­ce cu stu­dii supe­ri­oa­re, ple­ca­te din ţară să-şi câş­ti­ge exis­tenţa pen­tru sine şi fami­lie nevo­ite să accep­te mun­ca de batan­tă.

În pri­mă­va­ra anu­lui 2016, în mar­tie, îmi apa­re volu­mul cu poves­tiri, note de călă­to­rie şi poe­zii, PUNTI PESTE VREMURI, la edi­tu­ra CERVANTES din Satu Mare, iar pre­fa­ţa apa­ţi­ne mana­ge­ru­lui edi­tu­rii, scri­i­to­rul Geor­ge Ter­ziu.

În acest volum sunt adu­na­te toa­te scri­e­ri­le mele ce au apă­rut în revis­te din ţară sau de pes­te hota­re, pre­cum revis­te­le “Mol­do­va Lite­ra­ră” din Iaşi (al cărui mem­bru în colec­ti­vul de redac­ta­re sunt), “Con­ste­la­ţii Dia­man­ti­ne” din Crai­o­va, “Caie­te Sil­va­ne” din Zalău, “Cuib Lite­rar” din Călan, “Armo­nii Cul­tu­ra­le” din Adjud, “Bana­tul” din Lugoj, “Sin­gur” din Târ­go­vi­ş­te, “Oglin­da Lite­ra­ră” din Focşani şi cu o pre­zen­ta­re a pro­fi­lu­lui de scri­i­tor în zia­rul „Ade­vă­rul de sea­ră” din Con­stanţa din august 2010, iar pes­te hota­re sunt publi­cat în Noua Zee­lan­dă în revis­ta “Vocea roma­ni­lor”, pre­cum şi la Bru­xe­l­les şi în Ari­zo­na.

Cel mai recent roman publi­cat este un roman bio­gra­fic al cunos­cu­tei inter­pre­te de muzi­că popu­la­ră Maria Loga, mem­bră a Ansam­blu­lui pro­fe­si­o­nist “Doi­na Gor­ju­lui” din Târ­gu Jiu, sub titlul DE-AŞ PUTEA VIAŢA ÎNTOARCE. Este tipă­rit la edi­tu­ra ARMONII CULTURALE din Adjud în for­mat A5, cu 256 pagini, sub o gra­fi­că deo­se­bit de fru­moa­să.

Sunt coa­u­to­rul a şase anto­lo­gii de pro­ză unde apar cu mai mul­te ese­uri, coor­do­na­te de dife­ri­ţi scri­i­tori. De exem­plu, ca să poţi fi coop­tat în anto­lo­gia publi­ca­tă de către edi­tu­ra SINGUR, au par­ti­ci­pat pes­te 6450 de scri­i­tori şi s‑au accep­tat doar lucră­ri­le a 63 autori. Apar, de ase­me­nea, în dic­tio­na­rul Auto­ri­lor români con­tem­po­rani, ală­tu­ri de mari nume ale scri­su­lui româ­nesc.

Revis­ta româ­no — can­a­dia­no — ame­ri­ca­nă STARPRESS orga­ni­zea­ză un con­curs în anul 2012 la care par­ti­ci­pă 8497 con­cu­renţi iar eu voi lua pre­mi­ul de “Auten­ti­ci­ta­te”.

Mi se dedi­că pe 20 sept. 2012 o emi­siu­ne radio de două ore de către “Radi­o­pro­dias­po­ra”, punc­tul de emi­sie din Madrid, unde mi se face por­tre­tul de scri­i­tor şi se citesc frag­men­te din pro­ze­le mele. Ace­la­şi lucru îl face şi radio “Papu­cel”, un post onli­ne.

Cărţi­le mele se pot împru­mu­ta de la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia şi cea comu­na­lă Peci­nea­ga, unde am făcut dona­ţie de cărţi. Bibli­o­te­cii din Peci­nea­ga i‑am donat pes­te 360 volu­me din pro­pria mea cole­cţie.

Pe scurt, cam aceas­ta este acti­vi­ta­tea mea scri­i­tori­ceas­că care m‑ar  putea reco­man­da ca “Omul anu­lui 2016” în Man­ga­lia.

Vir­gil Stan, 20.11.2016.

N.r. Articolul cu SONDAJUL pentru OMUL ANULUI poate fi citit aici:

http://www.mangalianews.ro/2016/11/sondaj-mangalia-news-cine-merita-titlul-de-omul-anului-2016-in-mangalia/

Alte arti­co­le des­pre scri­i­to­rul VIRGIL STAN, găsiți la rubri­ca PAGINA DE LECTURĂ.


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 20 noiem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele