SONDAJ Mangalia News: Cine merită titlul de OMUL ANULUI 2016 în Mangalia?

8
608
mangalia-news-sondaj-de-opinie-omul-anului-2016

Pe cine ale­geți OMUL ANULUI 2016 în zona Man­ga­lia?

 • Cul­tu­ră — Isto­rie-Arhe­o­lo­gie: Sorin Mar­cel COLESNIUC, cer­cet. st. dr. — Pro­mo­va­rea isto­ri­ei loca­le (22%, 749 Votes)
 • Cul­tu­ră — Artă tea­tra­lă: Aura MIRCEA-STUPARU, coor­do­na­tor THALIAMAR, pen­tru rezul­ta­te­le artis­ti­ce obți­nu­te în anul 2016 (22%, 742 Votes)
 • Pro­ză: Vir­gil STAN, scri­i­tor, autor al șap­te roma­ne si a două cărți cu ese­uri (12%, 409 Votes)
 • Alt­ci­ne­va (pro­pu­neti pe e‑mail: [email protected]). (4%, 124 Votes)
 • Arte Plas­ti­ce — Pic­tu­ra: Lui­za CALA, artist plas­tic, owner Gale­ria Lui­za Cala Saturn (3%, 113 Votes)
 • Poezie/Proză: Robert-Mari­us DINCĂ, mem­bru al Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris (3%, 104 Votes)
 • Sport- Bas­chet: Mugu­rel LEPADATU, antre­nor MC Ball (3%, 97 Votes)
 • Sport- Lup­te: Mari­an OANCEA, antre­no­rul Andre­ei ANA (3%, 93 Votes)
 • Arte Plas­ti­ce: Gabriel BALASZ (Gabriel TORA), gra­fi­cian, pic­tor, can­ta­u­tor (3%, 90 Votes)
 • Sport — Lup­te: Andre­ea Bea­tri­ce ANA, vice­cam­pi­oa­nă mondi­a­lă (3%, 90 Votes)
 • Inva­ta­mant: prof. Cori­na MIHALACHE, direc­tor al Lice­u­lui Cal­la­tis (2%, 77 Votes)
 • Pre­să: sing. Marin TĂNASE, coresp. volun­tar Man­ga­lia News, auto­rul seri­a­lu­lui des­pre SNM (2%, 76 Votes)
 • Sport — Lup­te: Lucian LUCA, pre­șe­din­te ASM Man­ga­lia (2%, 74 Votes)
 • Sport — Box: Ionut VULPE, cam­pi­on natio­nal cate­go­ria 46–49 kg (2%, 68 Votes)
 • Ati­tu­di­ne civi­că: Ozghiun MENABIT, pen­tru spi­ri­tul civic cu care se impli­că în via­ța coti­dia­nă a ora­șu­lui (2%, 65 Votes)
 • Poe­zie: Ana ARDELEANU, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor Euro­peni din Mol­do­va și a Clu­bu­lui SOLTERIS (2%, 64 Votes)
 • Sport — Kung-Fu: Flo­rin IORDANOAIA, antre­nor de arte mar­ti­a­le (2%, 60 Votes)
 • Cul­tu­ră: Ionel DUMITRESCU, prof. Lb. româ­nă, pen­tru impli­ca­rea în eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le loca­le (2%, 58 Votes)
 • Turism — Daniel GEORGESCU, pri­mar Lima­nu, pen­tru pro­mo­va­rea turis­mu­lui în zonă (2%, 57 Votes)
 • Poe­zie: Emi­lia DABU, poe­tă, mem­bră a USR, pre­se­din­ta Clu­bu­lui Sol­te­ris (2%, 53 Votes)
 • Sport — Box: Nicu CHIOVEANU, antre­no­rul lui Ionut Vul­pe (2%, 53 Votes)
 • Ati­tu­di­ne civi­că: Cris­ti­an BOZOLAN, agent șef la Poli­tia ruti­e­ră (1%, 45 Votes)
 • Ati­tu­di­ne civi­că: Prof. Cor­ne­liu-Emil NINU, pen­tru acti­vi­tă­ți­le de come­mo­ra­re a ero­i­lor Man­ga­li­ei (1%, 36 Votes)
 • Muzi­că: Cla­u­dia PAVEL, pen­tru reve­ni­rea spec­ta­cu­loa­să din 2016 în muzi­că și film (1%, 26 Votes)

Total Voters: 2,628

Loading ... Loa­ding …
gala_premiilor_mangalia_news

După cum v‑am infor­mat în urmă cu aproa­pe o lună, redac­ția Man­ga­lia News a lan­sat un nou EVENIMENT, simi­lar celui de anul tre­cut care s‑a des­fă­șu­rat sub gene­ri­cul MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­ta­ti­lor loca­le.

Este vor­ba de Con­cur­sul cu pre­mii inti­tu­lat OMUL ANULUI 2016”, fina­li­zat cu GALA Pre­mi­i­lor Man­ga­lia News.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News va acor­da Titlul OMUL ANULUI 2016″, cetă­țe­ni­lor din zona Man­ga­lia care s‑au remar­cat în pro­mo­va­rea ora­șu­lui și a sta­țiu­ni­lor din sud, prin impli­ca­rea în acti­vi­tăți impor­tan­te, prin tot ceea ce au făcut bun pen­tru oraș, pen­tru oame­nii lui, pe par­cur­sul aces­tui an, potri­vit dome­ni­i­lor lor de acti­vi­ta­te.

Redac­ția Man­ga­lia News ține cont în pri­mul rând de cei care și-au medi­a­ti­zat rea­li­ză­ri­le prin inter­me­di­ul zia­ru­lui nos­tru.

Toc­mai de ace­ea, Man­ga­lia News, zia­rul onli­ne cu cea mai mare vizi­bi­li­ta­te din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, le recu­noaș­te mun­ca și îi va recom­pen­sa pe câști­gă­tori cu câte o Diplo­mă Spe­cia­lă OMUL ANULUI 2016″, iar spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui îi vor răs­plăti cu Pre­mii impor­tan­te ce vor fi anun­ța­te pe par­cur­sul des­fă­șu­ră­rii con­cur­su­lui. 

Până la data de 15 noiem­brie, când s‑a înche­iat pri­ma eta­pă a con­cur­su­lui, au fost făcu­te urmă­toa­re­le nomi­na­li­zări pen­tru titlul de OMUL ANULUI 2016, pe câte­va dome­nii din­tre cele pro­pu­se:

ARTE PLASTICE: Lui­za CALA, pic­tor, artist plas­tic, owner al Gale­ri­ei de Artă Lui­za Cala din Saturn; pre­zen­tă în nume­roa­se colec­ții și gale­rii de artă din țară și de pes­te hota­re;

ARTE PLASTICE: Gabriel BALASZ (Gabriel TORA), gra­fi­cian, pic­tor, can­ta­u­tor;

ATITUDINE CIVICĂ: Cris­ti­an BOZOLAN, agent șef la Poli­tia ruti­e­ră, pen­tru impli­ca­rea uma­nă și ope­ra­ti­vă în eve­ni­men­te­le ruti­e­re ce au avut loc pe tra­se­ul Con­stan­ța — Vama-Veche în acest an;

ATITUDINE CIVICĂ: Prof. Cor­ne­liu-Emil NINU, pen­tru acti­vi­tă­ți­le de come­mo­ra­re a ero­i­lor Man­ga­li­ei căzu­ţi la dato­rie în cele două răz­bo­a­ie mondi­a­le;

ATITUDINE CIVICĂ: Ozghiun MENABIT, pen­tru spi­ri­tul civic cu care se impli­că în via­ța coti­dia­nă a ora­șu­lui, în rezol­va­rea pro­ble­me­lor cetă­țe­nești;

CULTURĂ — Isto­rie-Arhe­o­lo­gie: Sorin Mar­cel COLESNIUC, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic, doc­tor în Isto­rie, șeful Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis, autor și coa­u­tor al mai mul­tor cărți și stu­dii de spe­cia­li­ta­te, a pro­mo­vat des­co­pe­ri­ri­le arhe­o­lo­gi­ce recen­te din ceta­tea Cal­la­tis, isto­ria loca­lă, Muze­ul Cal­la­tis și patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic cal­la­tian în mass-media loca­lă, jude­țea­nă, națio­na­lă și inter­națio­na­lă.

CULTURĂ: Ionel DUMITRESCU, pro­fe­sor de Lb. româ­nă, pen­tru impli­ca­rea în eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le din Man­ga­lia;

CULTURĂ — Artă tea­tra­lă: Aura MIRCEA-STUPARU, coor­do­na­to­rul Tru­pei de Tea­tru THALIAMAR, pen­tru rezul­ta­te­le artis­ti­ce obți­nu­te în anul 2016; 

INVATAMANT: prof. Cori­na Miha­la­che, direc­tor al Lice­u­lui Cal­la­tis, autor a 4 cărți de spe­cia­li­ta­te;

MUZICĂ: Cla­u­dia PAVEL, pen­tru reve­ni­rea spec­ta­cu­loa­să din anul 2016: Deja Vu (Offi­ci­al, Video)Anda­le

POEZIE: Emi­lia DABU, poe­tă, mem­bră a USR, pre­șe­din­ta Clu­bu­lui Arte­lor SOLTERIS;

POEZIE: Ana ARDELEANU, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor Euro­peni din Mol­do­va, mem­bră a Clu­bu­lui Arte­lor SOLTERIS;

POEZIE, PROZĂ: Robert-Mari­us DINCĂ, poet, pro­za­tor, mem­bru al Clu­bu­lui Sol­te­ris;

PROZĂ: Vir­gil STAN, roman­ci­er, auto­rul a 9 volu­me (șap­te roma­ne și două cărți cu ese­uri);

PRESĂ: sing. Marin TĂNASE, cores­pon­dent volun­tar Man­ga­lia News, auto­rul seri­a­lu­lui des­pre SN Man­ga­lia;

SPORT — Bas­chet: Mugu­rel LEPĂDATU, antre­no­rul Clu­bu­lui Spor­tiv MC Ball Man­ga­lia;

SPORT — Box: Ionuţ VULPE, cam­pi­on naţio­nal de seni­ori la categ. 46–49 kg;

SPORT — Box: Nicu CHIOVEANU, antre­no­rul lui Ionuț Vul­pe (Cal­la­tis Man­ga­lia);

SPORT — Kung-Fu: Flo­rin IORDĂNOAIA, antre­nor de Arte mar­ți­a­le, șef de lucrări la UMC, dr. în Mana­ge­ment;

SPORT — Lup­te: Andre­ea Bea­tri­ce ANA, vice­cam­pi­oa­nă mondi­a­lă la între­ce­rea cade­te­lor de la Tbi­li­si (Geor­gia);

SPORT — Lup­te: Mari­an OANCEA, antre­no­rul Andre­ei ANA, antre­nor la CS Man­ga­lia;

SPORT — Lup­te: Lucian LUCA, pre­șe­din­te ASM Man­ga­lia, vice­pre­șe­din­te al FRL;

TURISMDaniel GEORGESCU, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, pen­tru pro­mo­va­rea turis­mu­lui în zonă.

Alt­ci­ne­va (pro­pu­neți pe [email protected]).


Cum se votea­ză? Sim­plu:
Pri­mul pas – Cli­ck pe ban­ne­rul cu Son­da­jul de pe pri­ma pagi­na. Se des­chi­de arti­co­lul;
Pasul 2: Bifati trei casu­te pen­tru 3 din­tre cei nomi­na­li­zati, sau numai una, ori două, după cum dori­ti;
Pasul 3: Mer­geti jos, sub lis­ta cu nomi­na­li­za­tii si votati, în căsu­ta ”Votea­ză”.
Pasul 4: Apă­sati pe ”Vezi rezul­ta­te­le” si se afi­sea­ză nr. de voturi si pro­cen­te­le fie­ca­rui can­di­dat.
Aten­tie! De pe un cal­cu­la­tor puteti vota o sin­gu­ră dată! După ace­ea va afi­șa doar rezul­ta­te­le, fără căsu­te.

******************************************************************************************************

SE POATE VOTA până JOI, 15 decembrie a.c., ORA 24:00!

*******************************************************************************************************

Rămân des­chi­se și înscri­e­ri­le pen­tru cele­lal­te dome­nii pro­pu­se, până la data de 15 decem­brie 2016, ora 24:00:

Aso­ci­a­ții civi­ce, ONG-uri din Man­ga­lia

Eco­no­mie loca­lă, IMM-uri

MARINA MILITARĂ și MARINA CIVILĂ

PROIECTARE și CONSTRUCȚII DE NAVE

SĂNĂTATE / MEDICINĂ / BALNEOLOGIE.

După închi­de­rea son­da­ju­lui, vom orga­ni­za, în jurul datei de 20 decem­brie, GALA Pre­mi­i­lor Man­ga­lia News – „OMUL ANULUI 2016″, lau­rea­ții fiind sta­bi­liți pe baza votu­ri­lor expri­ma­te onli­ne de dum­ne­a­voas­tră, citi­to­rii.

**********************************************************************************

Pe cine ale­geti OMUL ANULUI 2016 din zona Man­ga­lia?

Puteti acor­da 3 voturi pen­tru 3 din­tre cei nomi­na­li­zati!

*******************************************************************

Vom reve­ni cu un mini-seri­al de pre­zen­ta­re a per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le nomi­na­li­za­te mai sus.

Arti­co­lul de pre­zen­ta­re a Con­cur­su­lui îl puteți citi aici:

GALA PREMIILOR Mangalia News – OMUL ANULUI 2016!


Man­ga­lia News, Joi, 17 noiem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

8 COMENTARII

 1. IN OPINIA OMUL ANULUI 2016 MERITA PRIMUL LOC VIRGIL STAN! UN TALENT DEOSEBITIN 6 ANI 9 ROMANE„,WOOW!„,LE-AM CITIT SI LE AM PE TOATE IN BIBLIOTECA MEA!

 2. Pro­pun din toa­ta ini­ma pe dl NICU CHIOVEANU — Un om dedi­cat boxu­lui, un spor­tiv si un antre­nor res­pec­tat, mun­ci­tor si per­se­ve­rent

 3. Stimabililor…cum se poa­te vota? Am incer­cat, dar nu vad nimic expli­ca­tiv pe aici…ati dat casu­te­le de bifat la sec­ti­i­le de vota­re cum­va? :)))))))))))) Astept un ras­puns pe e‑mail, dar urgent, ca se ter­mi­na si vota­rea de aici in cate­va zile…

  • Cum se votea­ză? Sim­plu:
   Pri­mul pas — Cli­ck pe ban­ne­rul cu Son­da­jul de pe pri­ma pagi­na. Se des­chi­de arti­co­lul;
   Pasul 2: Bifati trei casu­te pen­tru 3 din­tre cei nomi­na­li­zati, sau numai una, dupa cum dori­ti;
   Pasul 3: Mer­geti jos, sub lis­ta cu nomi­na­li­za­tii si votati, in casu­ta ”Votea­ză”.
   Pasul 4: Apa­sati pe ”Vezi rezul­ta­te­le” si se afi­sea­za nr. de voturi si pro­cen­te­le fie­ca­rui can­di­dat.
   Aten­tie! De pe un cal­cu­la­tor puteti vota o sin­gu­ra dată! După ace­ea va afi­șa doar rezul­ta­te­le, fără căsu­te.

  • Cum se votea­ză in son­da­jul pen­tru OMUL ANULUI in Man­ga­lia? Sim­plu:
   Pri­mul pas – Cli­ck pe ban­ne­rul cu Son­da­jul de pe pri­ma pagi­na. Se des­chi­de arti­co­lul;
   Pasul 2: Bifati trei casu­te pen­tru 3 din­tre cei nomi­na­li­zati, sau numai una, dupa cum dori­ti;
   Pasul 3: Mer­geti jos, sub lis­ta cu nomi­na­li­za­tii si votati, in casu­ta ”Votea­ză”.
   Pasul 4: Apa­sati pe ”Vezi rezul­ta­te­le” si se afi­sea­za nr. de voturi si pro­cen­te­le fie­ca­rui can­di­dat.
   Aten­tie! De pe un cal­cu­la­tor puteti vota o sin­gu­ra dată! După ace­ea va afi­șa doar rezul­ta­te­le, fără căsu­te.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele