O tânără din România a „inventat” casa pentru care nu ai nevoie de autorizaţie si este rezistentă la cutremur şi foc — FOTO

0
507
casa-container-posta-maria1

Maria Pos­ta a rea­li­zat în scop demon­stra­tiv o casă din­tr-un con­tai­ner indus­tri­al de tip birou. Aceas­ta are izo­la­ţie, aer con­di­ţio­nat şi mul­tă lumi­nă. Tîr­gu­mu­reşean­ca spu­ne că exis­tă posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii unei ast­fel de case şi din con­tai­ne­re mari­ti­me care sunt mult mai rezis­ten­te, însă cu mai puţi­ne faci­li­tă­ţi, rela­tea­ză Radio Mureş.

Con­tai­ne­rul mari­tim nu are izo­la­ţie. La fel, nu are sis­tem elec­tric încor­po­rat. Cel indus­tri­al are. Din aces­ta am făcut ate­li­e­rul meu şi, momen­tan, îl folo­sesc ca şi ate­li­er dar, între timp, dacă doresc să schimb ceva, atunci pot să‑l folo­sesc şi pen­tru casă de wee­kend, de exem­plu, sau pen­tru ori­ce.”

O casă con­stru­i­tă din con­tai­ne­re are mai mul­te avan­ta­je: nu nece­si­tă pro­iect şi nici auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie deo­a­re­ce se poa­te ampla­sa direct pe teren. În plus, e rezis­ten­tă la cutre­mur şi foc. Cos­tu­ri­le sunt com­pa­ra­bi­le cu cele ale con­stru­cţi­i­lor cla­si­ce, spu­ne Pos­ta Maria:

 Nu are nevo­ie de auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie, nu are nevo­ie de un pro­iect anu­me pen­tru rea­li­za­rea unei case pen­tru că este ca şi un joc Lego. Se montea­ză unul lân­gă celă­lalt, se pot pune la etaj… deci, numai cre­a­ti­vi­ta­tea nu are limi­te. Cos­tul unei ast­fel de case este unde­va între casa de cără­mi­dă şi cea de lemn. Deci, cos­tu­ri­le sunt unde­va la mij­loc şi includ toa­te ame­na­jă­ri­le, tot ce ţine de con­stru­cţie”.

Mai mult, în businessmagazin.ro

Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


astratex.ro


vola.ro%20

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply