Mai multe familii, evacuate cu executorul judecătoresc din zona Barăci: „Îmi dau foc!”

0
174

Fără for­me lega­le în Man­ga­lia şi cu dato­rii de zeci de mii de lei.

baraci-24nov2016

Acţiu­ne de amploa­re în Man­ga­lia! Un număr de 10 fami­lii au fose eva­cu­a­te joi, 24 noiem­brie, cu exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc, pen­tru că locu­iau fără for­me lega­le sau au acu­mu­lat dato­rii între 10.000 şi 40.000 de lei la uti­li­tă­ţi. O par­te din per­soa­ne­le viza­te desfă­şu­rau acti­vi­tă­ţi ile­ga­le. Evi­dent că eva­cu­a­rea a fost una ten­sio­na­tă cu ţipe­te şi vaie­te, una din fami­li­i­le viza­te de ordi­nul jude­că­to­resc ame­ninţând că îşi lasă cei 9 copii în faţa pri­mă­ri­ei şi îşi dă foc!

Exe­c­u­to­rii jude­că­to­reşti au pus în apli­ca­re deci­zi­i­le de eva­cu­a­re pen­tru 10 fami­lii de pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au decla­rat, pen­tru „Repli­ca” de Con­stanţa, că 8 fami­lii din cele 10 locu­iesc la bară­ci­le res­pec­ti­ve, o par­te cu for­me lega­le, iar alte 2 fami­lii locu­iesc pe raza muni­ci­pi­u­lui.

Moti­vul pen­tru care aceş­tia şi-au pier­dut locu­inţe­le este pen­tru că o par­te nu locu­iau cu for­me lega­le, iar res­tul au acu­mu­lat dato­rii cuprin­se între 10.000 şi 40.000 de lei la uti­li­tă­ţi, adu­când ast­fel un pre­ju­di­ciu pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia. Mai mult, prin­tre aceş­tia se numă­ră şi per­soa­ne care erau cunos­cu­te pen­tru săvârşi­rea de fap­te ile­ga­le, pre­cum furt, spar­ge­re de maşini etc.

Fami­li­i­le eva­cu­a­te nu au făcut scan­dal, ci chiar au înţe­les moti­vul eva­cuă­rii. Mai mult, nu este vor­ba des­pre demo­la­rea ace­lor barăci, deo­a­re­ce, pe lân­gă per­soa­ne­le care locu­iesc ile­gal, se află şi fami­lii care au acte şi îşi achi­tă uti­li­tă­ţi­le către admi­nis­tra­ţia loca­lă. Fami­li­i­le eva­cu­a­te aveau dato­rii din peri­oa­da 2007/2008 la întreţi­ne­re şi chi­rie, iar în total valoa­rea însu­ma­tă este de 165.175 lei.

Este vor­ba de 10 fami­lii, din­tre care 8 din zona barăci şi 2 din alte părţi ale ora­şu­lui, care ocu­pau ile­gal locu­inţe­le res­pec­ti­ve şi acu­mu­la­se­ră dato­rii, de‑a lun­gul tim­pu­lui, la uti­li­tă­ţi, deci la buge­tul local între 10–40.000 de lei debi­te. Repre­zen­tanţii pri­mă­ri­ei, în mod con­stant, s‑au dus la ei şi le-au spus să-şi plă­teas­că uti­li­tă­ţi­le. Mulţi nu au plătit, iar o par­te sunt aco­lo pen­tru a fura. Pri­mă­ria s‑a adre­sat instanţei, iar la sfârşi­tul jude­că­ţii instanţa tri­mi­te un exe­c­u­tor jude­că­to­resc pen­tru a eva­cua per­soa­ne­le care locu­iesc ile­gal într-un imo­bil al Pri­mă­ri­ei. S‑a mai întâm­plat până acum. Pri­mă­ria a tri­mis aco­lo pe cine­va de la ser­vi­ci­ul soci­al pen­tru a‑i aju­ta cum­va pe cei pe care îi poa­te aju­ta. Este greu pen­tru a fi muta­ţi unde­va pen­tru că nu au for­me lega­le şi nici nu au plătit uti­li­tă­ţi­le pen­tru a putea fi lua­ţi de bună cre­dinţă. Iar o par­te au diver­se dosa­re la Poli­ţie pen­tru ile­ga­li­tă­ţi”, au decla­rat repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Mai mult, în replicaonline.ro, 25.11.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply