Încep lucrările de construcţie a Sălii de sport de la Şcoala nr. 2 din Mangalia

0
467
Booking.com
cni-sala-sport-scoala2-mangalia2

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anu­nţă înce­pe­rea lucră­ri­lor la Sala de sport care va fi con­stru­i­tă în cur­tea Şco­lii nr. 2 “Sf. Andrei” din loca­li­ta­te.

Potri­vit docu­men­ta­ţi­ei emi­să de Com­pa­nia Naţio­na­lă de Inves­ti­ţii (CNI), lucră­ri­le de con­stru­cţie încep la data de 28 noiem­brie, a.c. şi se vor desfă­şu­ra pe o peri­oa­dă de 11 luni, valoa­rea inves­ti­ţi­ei fiind de apro­xi­ma­tiv 3,4 mil. de lei.

Sala de sport va avea o capa­ci­ta­te de 180 de locuri şi va deservi, atât Şcoa­la nr. 2, cât şi alte eve­ni­men­te spor­ti­ve orga­ni­za­te la nivel local. Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a decla­rat că urmă­to­rul pro­iect de acest gen vizea­ză con­stru­cţia unei Săli de sport la Şcoa­la nr.3.

În aceas­tă peri­oa­dă cău­tăm sur­se de finanţa­re pen­tru moder­ni­za­rea tutu­ror baze­lor spor­ti­ve din ora­şul nos­tru, dar şi pen­tru rea­bi­li­ta­rea insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ şco­lar şi preş­co­lar”, a mai spus edi­lul Man­ga­li­ei.

cni-sala-sport-scoala2-mangalia3

cni-sala-sport-scoala2-mangalia

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. 25.11.2016.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele