Fuziunea PMPUNPR se va rupe? În ce funcţie a fost numit senatorul de Constanța Marian Vasiliev

0
130

ZIUA de Con­stan­ta: La con­fe­rin­ța extra­or­di­na­ră a UNPR, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te anu­la­rea fuziu­nii cu par­ti­dul lui Tra­ian Băsescu! UNPR are, de la 1 noiem­brie, și un nou pre­șe­din­te.

S‑a votat anu­la­rea fuziu­nii cu PMP în una­ni­mi­ta­te și s‑a luat act de ple­ca­rea din par­tid a fos­tu­lui pre­șe­din­te Vale­riu Ste­riu. În locul lui, a fost numit sena­to­rul de Con­stan­ța Mari­an Vasi­li­ev. Secre­tar gene­ral al nou­lui UNPR a fost ales sena­to­rul de Mara­mu­reș Nuțu Flon­ta, con­form debanat.ro.

Menţio­năm că am încer­cat să obţi­nem un punct de vede­re de la Mari­an Vasi­li­ev. Când îl vom obţi­ne, îl vom publi­ca.

UPDATE 2 noiem­brie 2016:

Redac­ția ZIUA de Con­stan­ța a reu­șit să obți­nă un punct de vede­re de la Mari­an Vasi­li­ev:

Ieri, con­fe­rin­ța națio­na­lă a UNPR, cu 428 de dele­gați pre­zenți din toa­tă țara, a decis denun­ța­rea fuziu­nii cu PMP-ul și ale­ge­rea mea ca pre­șe­din­te a UNPR până la con­fe­rin­ța ordi­na­ră de anul vii­tor. Sun­tem pre­o­cu­pați de pro­ce­sul de mâi­ne de la Cur­tea de Apel, unde ni se va deci­de soar­ta. Asta îmi con­fe­ră mie o pute­re în plus, fiind sus­ți­nut de toa­te fili­a­le­le din Româ­nia, iar ceea ce am înce­put eu acum două luni doar în cali­ta­te de vice­pre­șe­din­te al UNPR va avea sus­ți­ne­re ofi­ci­a­lă, prin deci­zia unei con­fe­rin­țe națio­na­le, a decla­rat Vasi­li­ev.

În legă­tu­ră cu ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de luna vii­toa­re, Mari­an Vasi­li­ev a pre­ci­zat urmă­toa­re­le:

Deo­cam­da­tă, noi ar fi tre­bu­it să mer­gem pe lis­te­le pro­prii, că asta a fost țin­ta noas­tră, să can­di­dăm toți par­la­men­ta­rii și să nu ple­ce nimeni la niciun par­tid și UNPR să can­di­de­ze sin­gur în ale­geri. Numai că am depă­șit ter­me­ne­le, am spe­rat că până în 15 octom­brie vom defi­ni­ti­va pro­ce­sul și vom lua prti­dul îna­poi. Nu mai avem când să facem lis­te­le, iar toți par­la­men­ta­rii UNPR din momen­tul de față nu mai pot can­di­da pen­tru că am depă­șit peri­oa­da de depu­ne­re al can­di­da­tu­ri­lor”, a spus noul pre­șe­din­te al UNPR.

Mari­an Vasi­li­ev sus­ți­ne că Geor­ge Lipo­vea­nu va coor­do­na fili­a­la jude­țea­nă UNPR din Con­stan­ța.

 

Sur­sa: ziuaconstanta.ro.

UPDATE 06.11.2016:

Mai jos, Mesa­jul nou­lui pre­se­din­te al UNPR, Mari­an Vasi­li­ev, adre­sat tutu­ror orga­ni­za­ti­i­lor jude­te­ne UNPR:

 

unpr-mesaj-catre-organizatii


Man­ga­lia News, 06.11.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele