Drumul dintre Limanu şi Hagieni va fi asfaltat. Căminul Cultural din 2 Mai, modernizat cu fonduri europene

1
790
limanu-2mai

ZIUA de Con­stan­ta: La doar câţi­va kilo­me­tri de muni­ci­pi­ul Man­ga­lia se află comu­na con­stă­nţea­nă Lima­nu. În ulti­mii ani, aceas­ta a cunos­cut o dezvol­ta­re con­ti­nuă dato­ri­tă turis­mu­lui prac­ti­cat în două din­tre sta­ţiu­ni­le pe care le deţi­ne şi de care mai toţi româ­nii au auzit: 2 Mai şi Vama Veche. Cu toa­te aces­tea, comu­na are şi mul­te lip­suri, pe care actu­a­la admi­nis­tra­ţie încear­că să le îndrep­te.

limanu-hagieni

Ast­fel, în atenţia auto­ri­tă­ţi­lor loca­le se află pro­iec­tul pri­vind asfal­ta­rea dru­mu­lui ce lea­gă loca­li­tă­ţi­le Hagieni, ce are în com­po­nenţa sa o fru­moa­să rezer­va­ţie, care poar­tă ace­la­şi nume cu cel al satu­lui, de Lima­nu. Din cau­za dis­tanţei de oraş, dar şi din cau­za dru­mu­lui pie­tru­it şi plin de gropi, satul Hagieni s‑a depo­pu­lat masiv în ulti­mii ani, tine­rii ale­gând să ple­ce către oraş în spe­ranţa unui trai mai bun.

Aici, în Hagieni, nu ai ce să faci. Pen­tru tot ce avem nevo­ie tre­bu­ie să batem dru­mul până la Lima­nu sau chiar la Man­ga­lia. Pen­tru că dru­mul nu este asfal­tat, ne este foar­te greu să ne depla­săm şi pier­dem şi mult timp. Tot din cau­za dru­mu­lui, nici micro­bu­ze­le nu au rută până în Hagieni, ele oprin­du-se la Lima­nu. Tră­im un chin zi de zi”, a pre­ci­zat unul din­tre local­ni­cii din Hagieni.

Pen­tru ca locu­i­to­rii din Hagieni să poa­tă ajun­ge mai repe­de în oraş sau la Pri­mă­ria Lima­nu, admi­nis­tra­ţia lucrea­ză la un pro­iect pen­tru asfal­ta­rea dru­mu­lui comu­nal lung de 4,5 kilo­me­tri.

Un alt pro­iect aflat în atenţia admi­nis­tra­ţi­ei loca­le vizea­ză reno­va­rea şi moder­ni­za­rea Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din loca­li­ta­tea 2 Mai. De alt­fel, în ulti­ma lună a anu­lui 2015, Uniu­nea Euro­pea­nă a acor­dat auto­ri­tă­ţi­lor de la Lima­nu fon­duri în valoa­re de 496.000 de euro pen­tru reno­va­rea, moder­ni­za­rea şi dota­rea clă­di­rii care ar urma să găz­du­ias­că eve­ni­men­te cu tema­ti­că cul­tu­ra­lă, iar lucră­ri­le tre­bu­ie să încea­pă cât de curândlimanu_camin_cultural_2mai

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 17.11.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Cum rezol­vati groa­pa de gunoi Lima­nu, dom­nu­le pri­mar? Mer­geti si vedeti tot cam­pul pina la Pes­te­ra care este plin de gunoa­ie. Este o rusi­ne a aces­tei loca­li­tati, de alt­fel, coche­te.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele