Campionatul Naţional de lupte libere pentru juniori. Salbă de medalii pentru luptătorii constănţeni

0
398

salba-medalii-lupte-mangalia

Lup­tă­to­rii con­stă­nţeni s‑au numă­rat prin­tre pro­ta­go­ni­ş­tii edi­ţi­ei 2016 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de lup­te libe­re pen­tru juni­ori 3 şi 4, com­pe­ti­ţie desfă­şu­ra­tă, wee­kend-ul tre­cut, la Buzi­aş. 

Ca de fie­ca­re dată, spor­ti­vii de la CS Man­ga­lia au evo­lu­at cu mult curaj, rezul­ta­te­le înre­gis­tra­te con­fir­mând valoa­rea cen­tru­lui de lup­te din sudul lito­ra­lu­lui.

La juni­ori 4, în între­ce­rea femi­ni­nă, Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu a deve­nit cam­pi­oa­nă la cate­go­ria 26 kg, secţiu­ne în care cole­ga sa de club Cătă­li­na Goja a cuce­rit meda­lia de bronz. Aur pen­tru Man­ga­lia a mai adus Dia­na Zam­fir, la categ. 65 kg, alte două con­stă­nţen­ce lau­re­a­te fiind Delia Voi­cu­les­cu, argint la 28 kg, şi Lore­da­na Pre­di­că, bronz la 40 kg.

La mas­culin, ero­ul zilei este Daniel San­du, cam­pi­o­nul cate­go­ri­ei 32 kg, foar­te bună fiind şi pres­ta­ţia lui David Dobrin, care şi‑a adju­de­cat bron­zul la categ. 85 kg.

Tre­când la juni­ori 3, tre­bu­ie sub­li­ni­a­te per­for­manţe­le Anei Maria Pâr­vu (48 kg) şi Anei Maria Pre­di­că (56 kg), ambe­le cam­pi­oa­ne naţio­na­le, dar nici cole­gii lor de club Con­stan­tin Manea (55 kg) şi Răzvan Ioni­ţă (60 kg) nu s‑au lăsat mai pre­jos, cla­sân­du-se pe locu­ri­le 5, res­pec­tiv 3.

Gra­ţie aces­tor per­for­manţe, în cla­sa­men­tul clu­bu­ri­lor pe meda­lii, CS Man­ga­lia a ocu­pat pri­ma pozi­ţie atât la juni­oa­re 3, cât şi la juni­oa­re 4.

Colec­ti­vul de antre­nori este for­mat din Mari­an Oan­cea, Cor­nel Truc­mel şi Ali­na Ele­na Ivan. 

Şi spor­ti­vii de la LPS „Nico­lae Rota­ru” (antre­nori, Ioan Giu­glea şi Valen­tin Dobrin) au avut evo­lu­ţii nota­bi­le la Naţio­na­le­le de la Buzi­aş. Cu aur au fost răs­plăti­te Ama­lia Rot­un­zea­nu (categ. 56 kg, juni­ori 4) şi Cris­ti­na Roşi­o­ru (categ. 60 kg, juni­ori 4), iar Cri­na Pin­ti­lie şi‑a adju­de­cat meda­lia de bronz la categ. 60 kg, juni­ori 3.

Iată şi rezul­ta­te­le obţi­nu­te de spor­ti­vii de la Auro­ra 23 August (antre­nori, Ghe­or­ghe Ciu­per­că şi Aure­li­an Marin): Gabrie­la Cuc — locul I, categ. 34 kg, j4, Daniel Chi­ri­ţes­cu — locul I, categ. 42 kg, j4, Şte­fan Orza — locul III, categ. 55 kg, j3.

La com­pe­ti­ţie, a fost pre­zent şi vice­preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, Lucian Luca, aces­ta ser­bân­du-şi ziua de naş­te­re chiar în tim­pul tur­ne­u­lui.

Sur­sa: cugetliber.ro, 01.11.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele