Zâmbete pentru toți copiii! Elevi de la Liceul Callatis au vizitat copiii din Centrul de Plasament ‘Delfinul’ – Agigea

0
155

zambete-copii

Sâm­bă­tă, 15 octom­brie 2016, Lice­ul Teo­re­tic ‘Cal­la­tis’, impli­cat în pro­gra­mul edu­ca­ţio­nal – Stra­te­gia Naţio­na­lă de Acţiu­ne Comu­ni­ta­ră (SNAC), ini­ţi­at de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le, a desfă­şu­rat cam­pa­nia soci­a­lă ‘Zâm­be­te pen­tru toți copi­ii’.

     Ele­vii cla­sei a VII a B au vizi­tat copi­ii din  Cen­trul de Pla­sa­ment ‘Del­fi­nul’ din Agi­gea. Au pre­gă­tit pen­tru aceștia pache­te cu dul­ciuri, îmbră­că­min­te pre­cum și un pro­gram recre­a­tiv atrac­tiv coor­do­nat de o echi­pă de ani­ma­tori.

Acti­vi­ta­tea a fost coor­do­na­tă de prof. Cori­na Miha­la­che – direc­tor, prof. psi­ho­log Car­men Fali­bo­ga – coor­do­na­tor local SNAC și s‑a des­fă­șu­rat cu impli­ca­rea acti­vă a doam­nei prof. Mela­nia Che­la­ru – diri­gin­te, cla­sa VII B.

Cu aceas­tă cam­pa­nie dema­răm seria acțiu­ni­lor SNAC din acest an șco­lar. Ne pro­pu­nem să spri­ji­nim un număr cât mai mare de bene­fi­ci­ari, învățându‑i în para­lel pe ele­vii noș­tri, că o solu­ție nobi­lă, atunci când se poa­te, este să ajuți și nu să‑i com­pă­ti­mești pe cei mai puțin noro­coși. Mul­țu­mim părin­ți­lor pen­tru gene­ro­zi­ta­te.”

Car­men Fali­bo­ga – coor­do­na­tor local SNAC, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 18.10.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele