Statul român deține aproape jumătate din acțiunile companiei Daewoo Mangalia Heavy Industries. Șantierul naval care pierde aproape 200.000 de euro pe zi

1
387

daewoomangaliaheavyindustries

Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries ­rapor­tea­ză în fie­ca­re an pier­deri finan­ci­a­re extrem de mari. Sin­di­ca­liș­tii se tem de fali­ment.

Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le din jurul ei depind de șan­ti­e­rul na­val din zonă. Daewoo Man­galia Hea­vy Indus­tries (DMHI) este cel mai mare con­struc­tor de nave din Ro­mâ­nia, cel mai mare anga­ja­tor din sudul lito­ra­lu­lui și unul din­tre cei mai mari din țară. 2.585 de per­soa­ne lucrau în cadrul aces­tui şan­ti­er anul tre­cut, dar aces­to­ra li se ada­u­gă cel puțin tot atâ­ția sub­con­trac­tori. Fără DMHI, Man­ga­lia moa­re puțin, din punct de vede­re eco­no­mic.

De câți­va ani, situ­a­ția finan­ciară a șan­ti­e­ru­lui este gra­vă. Cel puțin asta reie­se din cifre­le rapor­ta­te la Minis­te­rul Finan­țe­lor. Potri­vit bilan­țu­ri­lor depu­se, în ulti­mii șase ani com­pa­nia a lucrat numai pe pier­de­re. S‑au strâns în total pier­deri de 1.761.873.852 lei, ceea ce înseam­nă 824.847 lei pe zi, adi­că 184.943 euro pe zi. Și numă­rul anga­ja­ți­lor a scă­zut dras­tic. În 2010 DMHI avea 3.451 de anga­jați, pen­tru ca în pre­zent să aibă, cum spu­neam, cu aproa­pe 1.000 mai puțin. Iar anul aces­ta nu s‑au făcut nici dis­po­ni­bi­li­zări, nici anga­jări.

Întâr­zi­eri în pro­duc­ție

Un raport inti­tu­lat „4th quar­ter – Spe­cial achi­e­ve­ment ope­ra­tion plan / Tri­mes­trul 4 – Pla­nul spe­cial ope­ra­țio­nal de achi­zi­ții“ aver­ti­zea­ză că din apri­lie 2017 numă­rul de comenzi în cadrul șan­ti­e­ru­lui ar urma să sca­dă dras­tic.

Orga­ni­za­ția de pla­ni­fi­ca­re și urmă­ri­re a pro­duc­ți­ei din cadrul soci­e­tă­ții noas­tre a redac­tat un mate­ri­al prin care pre­zin­tă prin­ci­pi­i­le pri­vind obiec­ti­ve­le orga­ni­za­ți­ei în vede­rea recu­pe­ră­rii par­ți­a­le a unor întâr­zi­eri cumu­la­te ale pro­duc­ți­ei, înre­gis­tra­te până la fine­le lunii august 2016, față de pla­nul anu­al de fabri­ca­ție. Acest docu­ment pre­zin­tă și con­cen­trea­ză efor­tu­ri­le și logis­ti­ca soci­e­tă­ții numai pen­tru anu­mi­te pro­iec­te, care se află în sta­di­i­le teh­no­lo­gi­ce în cur­sul tri­mes­tru­lui IV și care ar tre­bui să își acce­le­re­ze volu­mul de rea­li­zări, fără a inclu­de vii­toa­re pro­iec­te ce vor intra în res­pec­ti­ve­le eta­pe teh­no­lo­gi­ce în cur­sul anu­lui 2017“, se ara­tă în răs­pun­sul pri­mit de „Româ­nia libe­ră“ de la DMHI. Ide­ea că nu ar exis­ta comenzi anul vii­tor este fal­să – sus­ți­ne con­du­ce­rea com­pa­niei.

Cum ara­tă anul 2017

În ciu­da pier­de­ri­lor finan­ci­a­re, șan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia lucrea­ză și are comenzi. „Comen­zi­le actu­a­le ale șan­ti­e­ru­lui sunt în număr de 11 nave co­merciale: petro­li­e­re cu capa­citate între 112.000 tdw și 156.000 tdw. Din­tre cele 11 nave, două urmea­ză a se livra în cur­sul anu­lui 2016, iar cele­lal­te nouă con­sti­tu­ie por­to­fo­li­ul con­trac­tu­al exis­tent al anu­lui 2017. Soci­e­ta­tea noas­tră poar­tă o serie de nego­ci­eri pri­vind vii­toa­re rela­ții comer­ci­a­le, în diver­se sta­dii și își va defi­ni­ti­va viziu­nea stra­te­gi­că pri­vind orienta­rea busi­ne­ss-ului după anul 2018 până la fine­le aces­tui an“, au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții DMHI pen­tru „Româ­nia libe­ră“.

În 2015 s‑a cerut lichi­da­rea

Con­ti­nu­a­rea, în romanialibera.ro

Un arti­col sem­nat de Cris­ti­an Hagi, 11 octom­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ma intreb si eu ca un necu­nos­ca­tor: Cum este posi­bil sa inchei con­trac­te, din moment ce lucrezi in pier­de­re? Cine ar sem­na con­trac­te, cand tu esti aproa­pe fali­men­tar? Ce incre­dre au cei care vin ca sa coman­de exe­cu­tia nave­lor ?????

Leave a Reply