SCRISOARE DESCHISĂ pentru Klaus Iohannis. 60 de foști campioni olimpici și mondiali ÎI CER președintelui țării SĂ SALVEZE sportul din România

0
219

iohannis_sportivi

    Cris­ti­an Gațu, Nadia Comă­neci, Ilie Năs­ta­se și Ion Țir­i­ac sunt câte­va din­tre fos­te­le glo­rii ale spor­tu­lui româ­nesc care au sem­nat scri­soa­rea adre­sa­tă pre­șe­din­te­le­lui Kla­us Iohan­nis, pre­mi­e­ru­lui Dacian Cio­loș și Par­la­men­tu­lui pen­tru rea­du­ce­rea la via­ță a feno­me­nu­lui.

60 de foști mari spor­tivi ai șării cer prin inter­me­di­ul aces­tei scri­sori să aibă o întâl­ni­re cu șeful sta­u­lui, pre­mi­e­rul Dacian Cio­loș și par­la­men­tari pen­tru a‑și pre­zen­ta modul prin care pot rea­prin­de spe­ran­țe­le spor­tu­lui din Româ­nia.

APEL pen­tru sal­va­rea spor­tu­lui româ­nesc

      Dom­nu­lui KLAUS  IOHANNIS, Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei
Dom­nu­lui DACIAN  CIOLOȘ, Pri­mul Minis­tru al Româ­ni­ei
Domni­lor sena­tori și depu­tați din PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

    Cu locul 47 ocu­pat de dele­ga­ția ţării noas­tre la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Rio, spor­tul româ­nesc a înre­gis­trat cel mai slab rezul­tat din întrea­ga isto­rie a par­ti­ci­pă­rii sale la Olim­pi­a­de­le moder­ne.

    O con­tra­per­for­man­ță care indi­că pra­gul inac­cep­ta­bil până la care a cobo­rât miș­ca­rea noas­tră spor­ti­vă, în decur­sul ulti­mu­lui sfert de secol.

   Este rezul­ta­tul direct al dez­in­te­re­su­lui și super­fi­ci­a­li­tă­ții cu care auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le și loca­le au tra­tat în toți acești ani un dome­niu care adu­se­se pres­ti­giu și glo­rie Româ­ni­ei.

    Tot­o­da­tă, aban­do­na­rea edu­ca­ți­ei fizi­ce și a spor­tu­lui la peri­fe­ria pre­o­cu­pă­ri­lor fac­to­ri­lor deci­zio­nali, cu efec­te dra­ma­ti­ce la nive­lul tine­rei gene­ra­ții și al sănă­tă­ții între­gii popu­la­ții, situ­ea­ză deja Româ­nia în topul euro­pean al obe­zi­tă­ții, în con­di­ți­i­le în care cel mai recent stu­diu Euros­tat ne pla­sea­ză pe chiar pri­mul loc în cla­sa­men­tul dece­se­lor deter­mi­na­te de boli car­di­o­vas­cu­la­re!

    O con­se­cin­ță fireas­că a fap­tu­lui că, din pes­te 3.000.000  de elevi care s‑au ali­ni­at la des­chi­de­rea nou­lui an șco­lar, doar cir­ca 10–12.000 sunt angre­nați și în prac­ti­ca­rea unei dis­ci­pli­ne spor­ti­ve, ceea ce repre­zin­tă, efec­tiv, întrea­ga bază de masă a spor­tu­lui de per­for­man­ță! Iar la vârf tre­bu­ie nota­te pră­bu­și­ri­le unor spor­turi tra­di­țio­na­le, pre­cum gim­nas­ti­ca, atle­tis­mul, han­d­ba­lul, caia­cul-canoe și tirul.

    În fața aces­tor rea­li­tăți dra­ma­ti­ce, de necon­tes­tat, facem apel la auto­ri­ta­tea dum­ne­a­voas­tră pen­tru a sus­ți­ne lan­sa­rea urgen­tă a unui Pro­gram Națio­nal, com­po­nen­tă esen­ți­a­lă a “Pro­iec­tu­lui de țară“, prin ridi­ca­rea pro­ble­ma­ti­cii lega­te de sănă­ta­tea popu­la­ți­ei, miș­ca­rea fizi­că, edu­ca­ția fizi­că, spor­tul de masă și de per­for­man­ță la nive­lul unui dome­niu de inte­res națio­nal.

    Sun­tem un grup de per­for­meri ai spor­tu­lui româ­nesc, foști cam­pi­oni și meda­li­ați mondi­ali, olim­pici și euro­peni, din mai mul­te dis­ci­pli­ne de tra­di­ție, îngri­jo­rați de felul în care s‑a dete­ri­o­rat miș­ca­rea noas­tră spor­ti­vă.

    Ne-am hotă­rât să strân­gem rân­du­ri­le și să tra­gem acest dis­pe­rat sem­nal de alar­mă, soli­ci­tân­du-vă o întâl­ni­re, pen­tru a exa­mi­na împre­u­nă situ­a­ția-limi­tă a spor­tu­lui româ­nesc și pen­tru a cău­ta căi și solu­ții de înde­păr­ta­re a ero­ri­lor care au con­dus la cri­za actu­a­lă.

    Tot­o­da­tă, rea­min­tim că spor­tul este unul din­tre cei mai impor­tanți vec­tori de ima­gi­ne ai unei țări, spor­ti­vii numă­rân­du-se prin­tre emi­sa­rii de vârf ai națiu­nii.

    Din anul 2000 și până astăzi s‑au ope­rat mai mul­te modi­fi­cări la Legea Spor­tu­lui, dar nici în momen­tul de față nu s‑a ajuns la un numi­tor comun față de pro­iec­tul ela­bo­rat de o echi­pă a MTS.

    Se află în dez­ba­te­re o “Stra­te­gie de dezvol­ta­re a spor­tu­lui în Româ­nia — peri­oa­da 2016–2032”, care a stâr­nit alte dis­pu­te aprin­se, pen­tru că lup­te­le neprin­ci­pi­a­le con­ti­nuă, deși toc­mai ele au măci­nat poten­ți­a­lul spor­tu­lui nos­tru. În plus, con­tro­lul Cur­ții de Con­turi a demon­strat punc­tu­al și fără dubii felul incon­sec­vent în care sunt atra­se și puse în valoa­re buge­te­le de care dis­pu­ne spor­tul.

    A tre­cut mai bine de o lună de la înche­ie­rea Jocu­ri­lor Olim­pi­ce de la Rio și se păs­trea­ză o tăce­re sus­pec­tă, atât în pri­vinţa rezul­ta­te­lor modes­te, cât şi a cau­ze­lor aces­to­ra. Iar asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţii lip­seş­te, inclu­siv în ceea ce pri­veş­te cazu­ri­le de dopaj, care au subţi­at dele­ga­ţia spor­ti­vă depla­sa­tă la J.O. și, impli­cit, rezul­ta­te­le de aco­lo.

    Este moti­vul pen­tru care lan­săm acest Apel public, cerând impli­ca­rea și spri­ji­nul dum­ne­a­voas­tră, în nume­le nos­tru per­so­nal și al tutu­ror iubi­to­ri­lor spor­tu­lui româ­nesc, pen­tru con­tu­ra­rea urmă­toa­re­lor prin­ci­pii care să stea la teme­lia miș­că­rii noas­tre spor­ti­ve:

Con­ti­nu­a­rea, în m.evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply