Programul Diaspora Start-up: se deschide apelul pentru propuneri de scheme de grant

0
194

diaspora-start-up

Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, împre­u­nă cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, prin Depar­ta­men­tul Poli­tici pen­tru Rela­ția cu Româ­nii de Pre­tu­tin­deni, des­chid astăzi, 12 octom­brie 2016, ape­lul pen­tru Pro­gra­mul „Dias­po­ra Start-up”, cu o alo­ca­re de 30 mili­oa­ne euro din Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman (POCU) 2014–2020.

În pri­ma eta­pă, admi­nis­tra­to­rii de sche­mă de antre­pre­no­ri­at depun pro­pu­ne­ri­le de pro­iec­te în valoa­re de maxi­mum 5.000.000 euro prin care se anga­jea­ză să pre­gă­teas­că vii­to­rii antre­pre­nori și să le acor­de aces­to­ra sub­ven­ții pen­tru lan­sa­rea afa­ce­ri­lor în țară. Enti­tă­ți­le care intră în par­te­ne­ri­at pen­tru cre­a­rea admi­nis­tra­to­ri­lor de sche­mă de antre­pre­no­ri­at pot fi: fur­ni­zori de For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă Con­ti­nuă auto­ri­zați, publici și pri­vați; orga­ni­za­ții sin­di­ca­le și patro­na­te; mem­bri ai Comi­te­te­lor Sec­to­ri­a­le și Comi­te­te Sec­to­ri­a­le cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că; auto­ri­tăți ale admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le (uni­tăți admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le); aso­ci­a­ții pro­fe­sio­na­le; came­re de comerț și indus­trie; ONG-uri; uni­ver­si­tăți; Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Comer­țu­lui și Mediu­lui de Afa­ceri și instituții/ agenții/ orga­ni­za­ții subordonate/ coor­do­na­te de aces­ta; par­te­ne­ri­a­te între cate­go­ri­i­le mai sus men­țio­na­te.

Condiția obligatorie este existența unui parteneriat cu o entitate a românilor din diaspora.

Pro­pu­ne­ri­le de pro­iect pot fi depu­se înce­pând de astăzi, până la data de 29.11.2016, ora 16:00. Deta­lii des­pre pro­gram pot fi con­sul­ta­te AICI.

În cea de‑a doua etapă, cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o companie, pot accesa fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e‑learning, prin intermediul administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt eligibili cetățenii români cu vârsta minimă de 18 ani, care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în România.

MAE-DPRRP are în vede­re faci­li­ta­tea con­tac­tu­lui din­tre enti­tă­ți­le din Româ­nia care doresc să cola­bo­re­ze cu orga­ni­za­ții ale româ­ni­lor din stră­i­nă­ta­te, pen­tru sta­bi­li­re de par­te­ne­ri­a­te în vede­rea con­sti­tu­i­rii admi­nis­tra­to­ri­lor de sche­mă de antre­pre­no­ri­at. Orga­ni­za­ți­i­le din dias­po­ra inte­re­sa­te de acest pro­gram sunt invi­ta­te să tri­mi­tă date de con­tact, până la data de 30 octom­brie 2016, la adre­sa [email protected], pen­tru a fi inclu­se într‑o lis­tă ce va fi pusă la dis­po­zi­ția enti­tă­ți­lor din Româ­nia prin publi­ca­re pe site-ul DPRRP și MFE.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Ghi­dul „Dias­po­ra Start-up” a fost lan­sat în con­sul­ta­re publi­că în data de 8 sep­tem­brie 2016. Con­ți­nu­tul aces­tu­ia reflec­tă pro­pu­ne­ri­le agre­a­te în urma suges­ti­i­lor pri­mi­te din par­tea poten­ți­a­li­lor bene­fi­ci­ari și a publi­cul inte­re­sat, refe­ri­toa­re la acti­vi­tă­ți­le și chel­tu­ieli eli­gi­bi­le, par­te­ne­ri­at și grup țin­tă.

Despre „Diaspora Start-up”

Sche­ma de antre­pre­no­ri­at își pro­pu­ne să cre­e­ze oport­u­ni­tăți de reîn­toar­ce­re în Româ­nia pen­tru cetă­țe­nii sta­bi­liți în stră­i­nă­ta­te și să valo­ri­fi­ce abi­li­tă­ți­le dobân­di­te de aceștia (antre­pre­no­ri­a­le și/sau pro­fe­sio­na­le), prin des­chi­de­rea unei afa­ceri în țară.

În acord cu pre­ve­de­ri­le POCU 2014–2020, sunt con­si­de­ra­te eli­gi­bi­le acti­vi­tă­ți­le care urmă­resc încu­ra­ja­rea antre­pre­no­ri­a­lu­lui și a ocu­pă­rii pe cont pro­priu prin sus­ți­ne­rea înfi­in­ță­rii de între­prin­deri cu pro­fil non-agri­col în zona urba­nă. Pre­zen­tul apel va fi dedi­cat tutu­ror regiu­ni­lor de dezvol­ta­re din Româ­nia, cu excep­ția regiu­nii Bucu­rești — Ilfov.

Dias­po­ra Start-up face par­te din Axa pri­o­ri­ta­ră 3 — Locuri de mun­că pen­tru toți, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 8iii — Acti­vi­tăți inde­pen­den­te, antre­pre­no­ri­at și înfi­in­ța­re de între­prin­deri, inclu­siv a unor microîn­tre­prin­deri și a unor între­prin­deri mici și mij­lo­cii ino­va­toa­re, Obiec­ti­vul spe­ci­fic 3.7. — Creș­te­rea ocu­pă­rii prin sus­ți­ne­rea între­prin­de­ri­lor cu pro­fil non-agri­col din zona urba­nă.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014–2020

Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Uman 2014–2020 are o alo­ca­re tota­lă de 4,326 mili­ar­de euro. Pro­gra­mul sta­bi­leș­te pri­o­ri­tă­ți­le de inves­ti­ții, obiec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce și acțiu­ni­le asu­ma­te de către Româ­nia în dome­ni­ul resur­se­lor uma­ne, con­ti­nu­ând ast­fel inves­ti­ți­i­le rea­li­za­te prin Fon­dul Soci­al Euro­pean în peri­oa­da 2007-2013 și con­tri­bu­ind la redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ți­lor de dezvol­ta­re eco­no­mi­că și soci­a­lă din­tre Româ­nia și Sta­te­le Mem­bre ale UE. În vede­rea atin­ge­rii obiec­ti­ve­lor pro­pu­se, în cadrul POCU au fost sta­bi­li­te 7 Axe Pri­o­ri­ta­re.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply