PNL a depus listele cu candidații la BEJ

0
190

pnl-constanta-bej

În mai puțin de două luni vor avea loc ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re! După ce au fost defi­ni­ti­va­te lis­te­le la Con­stan­ța, oame­nii poli­tici și-au depus can­di­da­tu­ri­le. În cur­sul zilei de joi, 27 octom­brie, libe­ra­lii au făcut act de pre­zen­ță la Biro­ul Elec­to­ral Jude­țean din Con­stan­ța.

Eu vă spun că pen­tru mine este ceva ine­dit, emo­țio­nant. Noi, la Con­stan­ța, am defi­ni­ti­vat lis­ta de depu­tați și sena­tori, nu fără tur­bu­len­țe. Nu poți să îi satis­faci pe toți. Vom demon­stra că meri­tăm să fim în Par­la­men­tul Româ­ni­ei.

Ceea ce este cel mai impor­tant este să ne pro­mo­văm prin­ci­pi­i­le ale libe­ra­lis­mu­lui în toa­te dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te. Vom avea teme gene­ra­le, dar și teme loca­le care se pot rezol­va din Par­la­men­tul Româ­ni­ei. Cel mai impor­tant lucru este să îi deter­mi­năm pe con­stăn­țeni să iasă la vot. Pro­gra­mul nos­tru este cel mai bun și echi­pa noas­tră cea mai bună. Uni­fi­ca­rea legi­sla­ți­ei mari­ti­me, este unul din pro­iec­te­le noas­tre”, a decla­rat Ver­gil Chi­țac.

Con­stan­ța are foar­te mul­te pro­ble­me de mediu, iar eu am cunoș­tin­țe­le nece­sa­re și exper­ti­za pro­fe­sio­na­lă pen­tru a veni cu solu­ții la aces­te pro­ble­me. Știu că zona cos­ti­e­ră, zona de tere­nuri cu arii pro­te­ja­te, sunt atâ­tea pro­ble­me în Con­stan­ța care au rămas nere­zol­va­te. Să vor­bim inclu­siv de acel con­tro­ver­sat pro­iect pri­vind șosea­ua de coas­tă.

Toa­te aces­tea se pot face, dar cu solu­ții lega­le și solu­ții teh­ni­ce, iar eu am expe­rien­ța nece­sa­ră pen­tru a rea­li­za pen­tru con­stăn­țeni aces­te pro­iec­te.”, a decla­rat Lucia Var­ga, locul 2 pe lis­ta sena­to­ri­lor.

Ast­fel, ofi­ci­al, can­di­da­ţii la Par­la­ment din par­tea PNL Con­stanţa sunt:

La Senat: 1. Ver­gil Chi­ţac, 2. Lucia Var­ga, 3. Sori­na Tuşa, 4. Cos­tel Stan­ca, 5. Mih­nea Dru­mea, 6. Nico­lae Ciu­că, 7. Cris­ty Băi­san;

Came­ra Depu­ta­ţi­lor: 1. Bogdan Huţu­că, 2. Robert Boro­ia­nu, 3. Ana Mar­cu, 4. Geor­ge Nicu­les­cu, 5. Oana Flo­rea, 6. Ioan Tofo­lean, 7. Cătă­lin Anghel, 8. Feli­cia Ova­ne­sian, 9. Mari­an Cruşoveanu,10. Ste­re Hira,11. Ioan Solomon,12. Cris­ti­an Zahariuc,13. Nico­lae Dudu, 14. Geor­ge Muhs­ci­nă.

Autor: Cla­u­dia CORBU. replicaonline.ro. 28 octom­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele