Lege promulgată: Schimbări majore la regimul PFA şi II (Intreprinderi Individuale)

0
213

pfa

Per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te (PFA) și între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le (II) vor avea limi­tări atunci când vine vor­ba de cla­se­le de acti­vi­ta­te pen­tru care pot obține auto­ri­za­ție și de numă­rul de anga­jați pe care‑l pot avea, în con­di­ți­i­le în care acum nu exis­tă ase­me­nea res­tric­ții. Măsu­ri­le sunt inclu­se într-un pro­iect de act nor­ma­tiv pro­mul­gat astăzi de preşe­din­te­le Româ­ni­ei, ceea ce înseam­nă că docu­men­tul mai are nevo­ie doar de publi­ca­rea în Moni­to­rul Ofi­ci­al pen­tru a se apli­ca.

Pro­iec­tul de lege pen­tru apro­ba­rea Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 44/2008 pri­vind des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce de către per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te, între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le și între­prin­de­ri­le fami­li­a­le a tre­cut de Par­la­ment în sep­tem­brie şi astăzi (n.r. 17.10.2016) a fost pro­mul­gat de preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, potri­vit aces­tui anu­nţ al insti­tu­ţi­ei pre­zi­denţi­a­le. De alt­fel, apro­ba­rea prin lege este o pro­ce­du­ră nece­sa­ră pen­tru toa­te ordo­nan­țe­le emi­se de Guvern, pen­tru ca aces­tea din urmă să-și pro­du­că în con­ti­nu­a­re efec­te­le.

Docu­men­tul con­ți­ne mai mul­te cla­ri­fi­cări și modi­fi­cări ale regi­mu­lui per­soa­ne­lor fizi­ce auto­ri­za­te, între­prin­de­ri­lor indi­vi­du­a­le și fami­li­a­le (IF), însă cele mai impor­tan­te din­tre ele fac refe­ri­re la PFA și II. Ast­fel, aces­te două enti­tăți vor avea, îna­in­te de toa­te, limi­tări în ceea ce pri­veș­te numă­rul de cla­se de acti­vi­ta­te pen­tru care pot obține auto­ri­za­re, deși în pre­zent legi­sla­ția nu impu­ne așa ceva.

Dacă în cazul PFA res­tric­ția va fi de maxi­mum cinci cla­se de acti­vi­tăți pre­vă­zu­te de Cla­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ți­lor din eco­no­mia națio­na­lă (CAEN), în cazul II va exis­ta o limi­ta­re de zece cla­se de acti­vi­tăți.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 17.10.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply