Faleza Mangaliei, modernizată complet. Final fericit în povestea Marelui Zid Mangaliot. Aleea Teilor, inaugurată

4
316

aleea-teilor-1

Ale­ea Tei­lor din Man­ga­lia ara­tă, în pre­zent, com­plet dife­rit.

Epo­pe­ea fale­zei din Man­ga­lia a luat sfâr­șit. Deși mul­tă lume nu mai cre­dea, auto­ri­tă­ți­le loca­le au fina­li­zat de lucră­ri­le de moder­ni­za­re a fale­zei, numi­tă și Ale­ea Tei­lor. Inau­gu­ra­rea a avut loc vineri, 28 octom­brie, oca­zie cu care pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a decla­rat că imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect a schim­bat ima­gi­nea vechii fale­ze a ora­şu­lui, fiind un câş­tig atât pen­tru hote­li­e­rii din zonă, cât şi pen­tru turi­şti şi local­nici.

Vom moder­ni­za toa­te sta­ţiu­ni­le cu fon­duri euro­pe­ne, ast­fel încât să adu­cem un plus de atra­cţie turis­ti­că în zona noas­tră de lito­ral, iar turi­ş­tii să bene­fi­cie­ze de con­fort şi sigu­ranţă atunci când ne vizi­tea­ză“, a afir­mat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Potri­vit pro­iec­tu­lui, s‑a moder­ni­zat vechea fale­ză a ora­şu­lui pe o dis­tanţă de 1,5 km, prin rea­li­za­rea de pava­je pie­to­na­le, pe stra­da Tei­lor, tron­so­nul cuprins între stra­da Oituz și stra­da Vasi­le Pâr­van. Lucră­ri­le au mai cuprins ame­na­ja­rea de spa­ţii de recre­e­re pen­tru copii, îmbu­nă­tă­ţiri la spa­ţi­i­le verzi exis­ten­te şi rea­li­za­rea de noi spa­ţii verzi, prin însămânţări de gazon, plan­tări de flori şi arbu­şti. De ase­me­nea, au fost moder­ni­za­te uti­li­tă­ţi­le publi­ce şi s‑a ame­na­jat un punct de obser­va­ţie, cu sis­tem de ilu­mi­nat şi mobi­li­er urban modern, rea­li­zat din mate­ri­a­le eco­lo­gi­ce. Pro­iec­tul a fost rea­li­zat din fon­duri euro­pe­ne.

ZID MISTERIOS

Amin­tim că, în pri­mă­va­ra aces­tui an, pro­iec­tul a făcut vâl­vă pe Face­bo­ok după ce mai mulți cetă­țeni din Man­ga­lia și nu numai și-au expri­mat nemul­țu­mi­rea vizavi de ame­na­ja­rea unui zid pe mar­gi­nea fale­zei. La momen­tul res­pec­tiv, con­struc­ția, îna­l­tă de pes­te un metru, părea a fi, mai degra­bă, un zid de apă­ra­re al unei cetăți medi­e­va­le, decât o lucra­re moder­nă. Cetă­țe­nii au pos­tat poze și comen­ta­rii pe Face­bo­ok, cău­tând, mai în glu­mă, mai în seri­os, expli­ca­ții prin care să jus­ti­fi­ce mis­te­ri­oa­sa apa­ri­ție.

Unii au spus că ade­vă­ra­tul scop al zidu­lui este de a apă­ra ora­șul de refu­gi­a­ții sirieni sau de o inva­zie a ruși­lor, iar alții s‑au gân­dit că, de fapt, con­struc­ția va redu­ce efec­te­le unui tsu­nami. Nu a fost exclu­să nici posi­bi­li­ta­tea unei răfu­ieli poli­ti­ce între actu­a­lul pri­mar și unul din­tre pre­de­ce­so­rii săi, rolul zidu­lui fiind de a obtu­ra pri­ve­liș­tea spre mare de la hote­lul deți­nut de fos­tul pri­mar. Puțini au cău­tat, însă, ade­vă­ra­ta expli­ca­ție pen­tru con­struc­ția zidu­lui.

EXPLICAȚIA AUTORITĂȚILOR

Mana­ge­rul de pro­iect care s‑a ocu­pat de rea­bi­li­ta­rea Ale­ii Tei­lor, Cipri­an Popa, a expli­cat, la momen­tul res­pec­tiv, că zidul mis­te­ri­os nu este vreo lucra­re extra­te­res­tră, ci un para­pet de sigu­ran­ță, care va avea o înăl­ți­me mult mai mică după fina­li­za­rea lucră­ri­lor.

Am con­stru­it para­pe­tul pe un tron­son pen­tru a vedea dacă se înscrie în regu­li­le arhi­tec­tu­ra­le ale zonei și dacă are struc­tu­ra potri­vi­tă. E un fel de pro­bă. Zidul nu va rămâ­ne așa. Urmea­ză să ridi­căm nive­lul ale­ii cu 10 cm de nisip, 30 cm de pia­tră, 10 cm de beton, 3 cm de șapă ume­dă și 10 cm de gra­nit. La final, zidul va avea doar 80 cm în înăl­ți­me, cam cât are o băn­cu­ță. Para­pe­tul are și rol de pro­tec­ție, dat fiind fap­tul că legi­sla­ția euro­pea­nă ne obli­gă să luăm măsuri în acest sens”, a expli­cat Popa.

La rân­dul său, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu con­si­de­ră că iste­ria de pe Face­bo­ok a fost între­ți­nu­tă de adver­sa­rii săi poli­tici. „Mă bucur că acest pro­iect, care a fost blo­cat de ale­șii soci­al demo­crați și pe care mi l‑am asu­mat per­so­nal, a stâr­nit atâ­tea reac­ții. Înseam­nă că inte­re­sul este mare”, a afir­mat Radu.

Autor: Tatian IORGA, telegrafonline.ro, 28.10.2016.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

  1. O stra­da care e in ulti­mul fel de mize­ra­bi­la, pli­na de noroi si gunoi, fara lumi­na.…:) …cred ca e o glu­ma ! Cand se inau­gu­rea­za ceva, se face in alt stil, dar cred ca pri­ma­ria Man­ga­lia nu prea stie cu ce se manan­ca o ase­me­nea acti­vi­ta­te.… Oare asa stie pri­ma­rul sa faca cura­te­nie in oras?

  2. ATENTIE: Toa­ta fale­za, acea stra­da a Tei­lor, este imbac­si­ta de‑a lun­gul rigo­lei de cap­ta­re a ape­lor flu­vi­a­le (rigo­la facu­ta de‑a lun­gul ??? Doam­ne..???), de ULEI si pro­ba­bil ceva MOTORINA. Cine o cura­ta ? Cei care au intrat cu uti­la­je defec­te ? Noi con­tri­bu­a­bi­lii ? sau NIMENI ? Totul este o MIZERIE. Chiar NU VEDETI ????? Esplan­a­da in pan­ta, para­pet mize­ra­bil fara nici o ter­mi­na­tie, mize­rie de nedes­cris. RUSINE. Cine da banii ina­poi ???

Leave a Reply