EVENIMENT! GALA PREMIILOR Mangalia News — OMUL ANULUI 2016!

0
352

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News lansea­ză Con­cur­sul cu pre­mii

OMUL ANULUI 2016”

gala_premiilor_mangalia_news

EDITORIAL

Redac­ția Man­ga­lia News cre­ea­ză un nou EVENIMENT, simi­lar celui de anul tre­cut care s‑a des­fă­șu­rat sub gene­ri­cul MANGALIA 20 — Un TOP al per­so­na­li­ta­ti­lor loca­le.

Este vor­ba de Con­cur­sul cu pre­mii inti­tu­lat OMUL ANULUI 2016”, fina­li­zat cu GALA Pre­mi­i­lor Man­ga­lia News.

Cotidianul onli­ne Man­ga­lia News va acor­da Titlul OMUL ANULUI 2016”, cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia care s‑au remar­cat în pro­mo­va­rea ora­șu­lui prin acti­vi­tăți impor­tan­te, prin tot ceea ce au făcut bun pen­tru oraș, pen­tru oame­nii lui, pe par­cur­sul aces­tui an, potri­vit dome­ni­i­lor lor de acti­vi­ta­te.

Redac­ția Man­ga­lia News va tine cont în pri­mul rând de cei care și-au medi­a­ti­zat rea­li­ză­ri­le prin inter­me­di­ul site-ului nos­tru.

Toc­mai de ace­ea, Man­ga­lia News, zia­rul onli­ne cu cea mai mare vizi­bi­li­ta­te din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, le recu­noaș­te mun­ca și îi va recom­pen­sa pe câști­gă­tori cu câte o Diplo­mă Spe­cia­lă OMUL ANULUI 2016”, iar spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui îi vor răs­plăti cu Pre­mii impor­tan­te ce vor fi anun­ța­te pe par­cur­sul des­fă­șu­ră­rii con­cur­su­lui.

Iată cum vom pro­ce­da:

  1. Până la data de 15 noiem­brie 2016, pri­mim pe adre­sa redac­ți­ei pro­pu­neri de nomi­na­li­zări pen­tru dome­ni­i­le selec­ta­te mai jos, înso­ți­te de scur­te pre­zen­tări bio­gra­fi­ce și de lis­te cu rea­li­ză­ri­le per­soa­ne­lor pro­pu­se, la care se ata­șea­ză docu­men­te, fil­me, foto­gra­fii, iar până la 15 decem­brie veți putea vota nomi­na­li­ză­ri­le la Titlul de OMUL ANULUI 2016”, în son­da­jul nos­tru de opi­nie ce va fi afi­șat pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.
  2. După închi­de­rea son­da­ju­lui, vom orga­ni­za în jurul datei de 20 decem­brie GALA Pre­mi­i­lor Man­ga­lia News - OMUL ANULUI 2016”, lau­rea­ții fiind sta­bi­liți pe baza votu­ri­lor expri­ma­te onli­ne de citi­tori.

Dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te repre­zen­ta­ti­ve pen­tru Man­ga­lia, pe care le pro­pu­nem în ordi­ne alfa­be­ti­că, sunt:

01. ARTE PLASTICE - pictură, grafică, sculptură, arte decorative

02. ASOCIAȚII CIVICE, ONG-uri din Mangalia

03. CULTURĂ / ARTĂ / PRESĂ

04. Economie locală, IMM-uri

05. EDUCAȚIE / ÎNVĂȚĂMÂNT

06. MARINA MILITARĂ și MARINA CIVILĂ

07. MUZICĂ și COREGRAFIE — soliști, soliste, ansambluri, trupe

08. PROIECTARE și CONSTRUCȚII DE NAVE

09. SCRIITORI din Mangalia, cu două secțiuni: Poezie și Proză

10. SĂNĂTATE / MEDICINĂ / BALNEOLOGIE

11. SPORT, din toate ramurile sportive locale

12. TURISM — aici includem tot sudul litoralului, de la Olimp, la Vama Veche!

Așa­dar, pri­mul pas: Până la data de 15 noiem­brie 2016, ne puteți tri­mi­te pro­pu­neri de nomi­na­li­zări cu per­so­na­li­tăți loca­le care cre­deți că meri­tă Titlul de OMUL ANULUI 2016” pen­tru fie­ca­re din­tre dome­ni­i­le și sec­țiu­ni­le de mai sus, pe e‑mailul  redac­ți­ei: [email protected]sau pe pagi­na noas­tră de Face­bo­ok.

Nu uitați să ata­șați scur­te pre­zen­tări bio­gra­fi­ce și lis­te cu rea­li­ză­ri­le per­soa­ne­lor pro­pu­se, la care să ada­u­gați docu­men­te, fil­me, foto­gra­fii, lin­kuri spre dife­ri­te sur­se de pre­să etc.

Mate­ri­a­le­le tri­mi­se vor rămâ­ne la dis­po­zi­ția redac­ți­ei, spre arhi­va­re.

Puteți face mai mul­te pro­pu­neri, pen­tru mai mul­te dome­nii de acti­vi­ta­te, la fel cum puteți să vă auto­pro­pu­neți, res­pec­tând ace­leași cerin­țe: scur­te pre­zen­tări bio­gra­fi­ce și lis­te cu rea­li­ză­ri­le per­so­na­le, la care să adă­u­gați docu­men­te, fil­me, foto­gra­fii, lin­kuri spre dife­ri­te sur­se de pre­să etc.


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 23 octom­brie 2016.


N.B. Acest arti­col este pro­pri­e­ta­tea Man­ga­lia News și este pro­te­jat de Legea drep­tu­ri­lor de autor. Ori­ce pre­lu­a­re a con­ți­nu­tu­lui se poa­te face doar în limi­ta a 500 de sem­ne, cu cita­rea sur­sei și cu link activ către pagi­na aces­tui arti­col.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele